Podmínky ochrany osobních údajů

společnosti GATE, a.s. a Hoffmann Czech Republic, spol. s r.o

I. Vymezení pojmů

Pro tyto účely podmínek se rozumí:

„provozovatelem“ společnost Gate, a.s., se sídlem Textilná 6435/23 Ružomberok 034 01, Slovenská republika, IČO: 36 417 742, e-mailová adresa: info@gate.shop;

„dotčenou osobou“ osoba, která provozovateli poskytuje své osobní údaje k níže uvedeným účelům, zejména návštěvník webových stránek provozovatele, zákazník provozovatele a nebo zájemce o zaměstnání u provozovatele;

„internetovým obchodem“ obchod provozovatele na stránkách www.gate.shop;

„nařízením“ nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, všeobecné nařízení o ochraně údajů (GDPR),

„zákonem“ zákon č. 18/2018 Sb, o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. 

Zodpovědná osoba pro dohled nad ochranou osobních údajů podle § 44 zákona: Ing. Dominik Bartko, dop3@proenergy.sk

II. Zpracování osobních údajů v IS e-shop

Mezi osobní údaje dotčené osoby, které provozovatel spravuje pro účely uzavření a plnění smlouvy založené na objednávce, kterou dotčená osoba uskuteční prostřednictvím internetového obchodu provozovatele, patří: jméno a příjmení, adresa, e-mail a telefon dotčené osoby. 

Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je výše uvedená smlouva s provozovatelem, kterou by bez poskytnutí údajů dotečné osoby nebylo možné uzavřít.

Osobní údaje jsou zpracovávané o klientech interentového obchodu, kteří uskutečnili objednávku.

Osobní údaje se získávají přímo od dotčené osoby přes online formuláře, případně telefonicky.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zákonem stanovených povinností provozovatele, tj. minimálně po dobu 10 let z důvodu povinné archivace účetních dokladů. 

Zpracováním osobních údajů dotčené osoby může být pověřený zprostředkovatel, který pro provozovatele a jeho účely zajišťuje anebo může zajišťovat přepravu výrobků, webhostingové služby, správu těchto webových stránek a správu CRM systémů provozovatele. Osobní údaje mohou být dále poskytnuty společnostem Hoffmann Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Jeremenkova 725/90, 140 00 Praha, Česká republika, IČO: 2672789, a GATE Poland SP Z O O, se sídlem 11. Listopadu 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Polská republika, KRS: 0000544902, které pro provozovatele v případě potřeby mohou zajišťovat plnění některých povinností spojených s uplatňováním reklamací a odstoupením od smlouvy, například povinnosti provozovatele převzít dotčenou osobou odevzdaný výrobek.

Při zpracování osobních údajů dotčné osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodnování ani k profilování, přičemž provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje třetí zemi, mezinárodní organizaci ani třetím osobám, s výjimkou výše uvedených zprostředkovatelů. 

Dotčená osoba má především právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, případně omezení zpracování, právo ohradit se proti zpracovámí, stejně jako právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud provozovatel a/nebo zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením a/nebo zákonem.

Možnost nákupu na internetovém obchodě není primárně určena pro dotčené osoby mladší 16 let.

III. Zpracování osobních údajů v IS marketingu

Mezi osobní údaje dotčené osoby, které zprostředkovatel zpracuje pro účely zasílání informací o produktech, službách, novinkách a akcích (newsletter), patří: e-mailová adresa a v případě naplnění předpokladu podle níže uvedeného písm. b) i věk a místo bydliště dotčené osoby.

Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je

1. oprávněný zájem provozovatele spočívající v propagaci svých výrobků poté, co dotčená osoba uskuteční nákup na internetovém obchodě provozovatele, když k zasílání newletteru dochází v souladu s citací 47. Nařízení a § 13 ods. písm. f) zákona 18/2018 Sb, o ochraně osobních údajů a čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení, jako oprávněný zájem pro provozovatele. Osoba má přitom možnost zrušit odběr newsletteru při uskutečnění objednávky a následně kdykoliv po kliknutí na aktivní odkaz umístěný na závěr každého newsletteru anbo na základě písemné žádosti zaslané na e-mailovou adresu provozovatele,

2. souhlas dotčené osoby, která není existujícím zákazníkem provozovatele, udělený ve smyslu § 13 ods. 1 písm. a) zákona ve spojení s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení, který může být kdykoliv odvolán kliknutím na aktivní odkaz umístěný na závěr každého newsletteru a nebo na základě písemné žádosti zaslané na e-mailovou adresu provozovaele.

Osobní údaje jsou zpracovávané o klientech obchodu, kteří uskutečnili nákup anebo poskytli souhlas k zasílání newsletteru.

Osobní údaje jsou získávány přímo od dotčené osoby přes online formulář, případně telefonicky.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zájmu dotčené osoby o zasílání newsletteru provozovatele, tedy po dobu trvání účelu jejich zpracování.

Zpracováním osobních údajů dotčené osoby může být pověřen zprostředkovatel, který pro provozovatele a jeho účely zajišťuje anebo může zajišťovat webhostingové služby, správu těchto webových stránek, správu CRM systémů provozovatele, správu newsletterových kampaní, případně zprostředkovatel, který provozovateli poskytuje technické řešení pro správu newsletterových kampaní. Osobní údaje dále mohou být poskytnuty společnostem Hoffmann Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Jeremenkova 725/90, 140 00 Praha, Česká republika, IČO: 2672789, a GATE Poland SP Z O O, se sídlem 11. Listopadu 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Polská republika, KRS: 0000544902, které pro provozovatele mohou zajišťovat archivaci zpracovaných osobních údajů a distribuci newsletteru.

Při zpracování osobních údajů dotčené osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodnutí ani k profilování, s výjimkou segmentace podle věku a místa bydliště, pričemž provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje třetí zemi, mezinárodní organizaci ani třetím osobám, s výjimkou výše uvedených zprostředkovatelů. 

Dotčená osoba má především právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu anebo vymazání, případně omezení zpracování, právo se ohradit proti zpracování, právo na přesnost údajů k jinému provozovateli, stejně jako právo podat stížnost k Úřadu na ochanu osobních údajů, pokud provozovatel a/nebo zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením a/nebo zákonem.

Newsletter není primárně určen dotčeným osobám mladším 16 let.

IV. Zpracování osobních údajů v IS registraci zákazníka

Mezi osobní údaje dotčené osoby, které provozovatel zpracuje pro účely uzavření a plnění smlouvy o poskytování služeb spojených s registrací, které spočívají ve vytvoření uživatelského účtu na internetovém obchodě, v získání možnosti spravovat objednávky v prostředí online, v získání možnosti uskutečťnovat budoucí nákupy bez nutnosti opakovaného zadávání kontaktních údajů a získání možnosti sledovat historii nákupů, patří: jméno a příjmení, adresa, e-mail a telefon dotčené osoby.

Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je výše uvedená smlouva s provozovatelem, které by bez poskytnutí údajů dotčené osoby nebylo možné uzavřít. Osobní údaje jsou zpracovány na základě § 13 ods. 1. písm. b) zákona 18/2018 Sb., o ochraně osobních pdajů a čl. 6 ods. 1 písm. b) nařízení.

Osobní údaje se zpracovávají o klientech a potenciálních klientech internetového obchodu, kteří si zřídili registrovaný profil. 

Osobní údaje jsou získávány přmo od dotčené osoby přes online formulář.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zájmu dotčené osoby o využívání služeb spojených s registrací na internetovém obchodě, tedy po dobu trvání účelu jejich zpracování.

Zpracováním osobních údajů dotčené osoby může být pověřen zprostředkovatel, který pro provozovatele a jeho účely zajišťuje anebo může zajišťovat webhostingové služby, správu těchto webových stránek, správu CRM systémů provozovatele, správu newsletterových kampaní, případně zprostředkovatel, který provozovateli poskytuje technické řešení pro správu newsletterových kampaní. Osobní údaje dále mohou být poskytnuty společnostem Hoffmann Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Jeremenkova 725/90, 140 00 Praha, Česká republika, IČO: 2672789, a GATE Poland SP Z O O, se sídlem 11. Listopadu 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Polská republika, KRS: 0000544902, které pro provozovatele mohou zajišťovat archivaci údajů.

Při zpracování osobních údajů dotčené osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje třetí zemi, mezinárodní organizaci ani třetím osobám, s výjimkou výše uvedených zprostředkovatelů.

Dotčená osoba má především právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, případně omezení spravování, právo ohradit se proti zpracování, právo na přesnost údajů k jinému provozovateli, stejně jako právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud provozovatel a/nebo zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením a/nebo zákonem.

Možnost registrace na internetovém obchodě není primárně určena pro dotčené osoby mladší 16 let. 

V. Zpracování osobních údajů pro účely zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání v rámci IS personalistika a mzdy.

Mezi osobní údaje dotčené osoby, které provozovatel zpracuje pro účely zařazení do jeho evidence uchazečů o zaměstnání a informování o probíhajících výběrových řízeních, patří: identifikační a kontaktní údaje dotčené osoby, údaje o jejích pracovních zkušenostech a preferencích, údaje uvedené v dokumentech poskytnutých dotčenou osobou.

Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je souhlas dotčené osoby na základě § 13 ods. 1 písm. a) zákona ve spojení s ust. čl. 6Ods. 1 písm. a) nařízení, který může být kdykolik odvolán na základě písemné žádosti zaslané na e-mailovou adresu provozovatele. 

Osobní údaje jsou zpracovány o potenciálních zaměstnancíh společnosti.

Osobní údaje se získávají skrz online formuláře, případně stránky zajišťující nábor uchazečů jako profesia.sk, kariera.sk a jiné, případně přímo od dotčené osoby (osobní pohovor) nebo telefonicky.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu dotčené osoby a zařazení do provozovatelovy evidence uchazečů o zaměstnání a informování o probíhajících výběrových řízeních, tedy po dobu trvání účelu jejich zpracování, nejdéle však po dobu 5 let. Osobní údaje přestanou být zpracovávány po skončení výběrového řízení, ve kterém bude dotčená osoba vybrána jako úspěšný uchazeč o zaměstnání, čímž zanikne účel zpracování těchto údajů.

Zpracováním osobních údajů dotčené osoby může být pověřen zprostředkovatel, který pro provozovatele a jeho účely zajišťuje anebo může zajišťovat webhostingové služby, správu těchto webových stránek, správu CRM systémů provozovatele, správu newsletterových kampaní, případně zprostředkovatel, který provozovateli poskytuje technické řešení pro správu newsletterových kampaní. Osobní údaje dále mohou být poskytnuty společnostem Hoffmann Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Jeremenkova 725/90, 140 00 Praha, Česká republika, IČO: 2672789, a GATE Poland SP Z O O, se sídlem 11. Listopadu 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Polská republika, KRS: 0000544902, které pro provozovatele mohou zajišťovat archivaci zpracovaných osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů dotčené osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje třetí zemi, mezinárodní organizaci ani třetím osobám, s výjimkou výše uvedených zprostředkovatelů.

Dotčená osoba má především právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, případně omezení spravování, právo ohradit se proti zpracování, právo na přesnost údajů k jinému provozovateli, stejně jako právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud provozovatel a/nebo zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením a/nebo zákonem.

Formulář k odeslání informací o dotčené osobě, která je uchazečem o zaměstnání u provozovatele, není primárně učen pro dotčené osoby mladší 16 let.

I. Vymezení pojmů

„provozovatelem“ společnost Gate, a.s., se sídlem Textilná 6435/23 Ružomberok 034 01, Slovenská republika, IČO: 36 417 742, e-mailová adresa: info@gate.shop;

„dotčenou osobou“ osoba, která provozovateli poskytuje své osobní údaje k níže uvedeným účelům, zejména návštěvník webových stránek provozovatele, zákazník provozovatele a nebo zájemce o zaměstnání u provozovatele;

„internetovým obchodem“ obchod provozovatele na stránkách www.gate.shop;

„nařízením“ nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, všeobecné nařízení o ochraně údajů (GDPR),

„zákonem“ zákon č. 18/2018 Sb, o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. 

II. Zpracování osobních údajů za účelem vyřizování objednávek

Mezi osobní údaje dotčené osoby, které provozovatel zpracuje pro účely uzavření a plnění smlouvy založené na objednávce, kterou dotčená osoba uskuteční na internetovém obchodě provozovatele, patří: jméno a příjmení, adresa, e-mail a telefon dotčené osoby.

Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je výše uvedená smlouva s provozovatelem, kterou by bez poskytnutí údajů dotčené osoby nebylo možné uzavřít.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zákonem stanovených povinností provozovatele, tj. minimálně po dobu 10 let z důvodu povinné archivace účetních dokladů.

Zpracováním osobních údajů dotčené osoby může být pověřen zprostředkovatel, který pro provozovatele a jeho účely zajišťuje anebo může zajišťovat webhostingové služby, správu těchto webových stránek, správu CRM systémů provozovatele, správu newsletterových kampaní, případně zprostředkovatel, který provozovateli poskytuje technické řešení pro správu newsletterových kampaní. Osobní údaje dále mohou být poskytnuty společnostem Hoffmann Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Jeremenkova 725/90, 140 00 Praha, Česká republika, IČO: 2672789, a GATE Poland SP Z O O, se sídlem 11. Listopadu 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Polská republika, KRS: 0000544902, které pro provozovatele mohou zajišťovat archivaci zpracovaných osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů dotčené osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje třetí zemi, mezinárodní organizaci ani třetím osobám, s výjimkou výše uvedených zprostředkovatelů.

Dotčená osoba má především právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, případně omezení spravování, právo ohradit se proti zpracování, právo na přesnost údajů k jinému provozovateli, stejně jako právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud provozovatel a/nebo zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením a/nebo zákonem.

Možnost nákupu na internetovém obchodě není primárně určena pro dotčené osoby mladší 16 let.

III. Zpracování osobních údajů pro účely zasílání newsletteru

Mezi osobní údaje dotčené osoby, které provozovatel spravuje za účelem zasílání informací o jeho produktech, službách, novinkách a akcích (newsletter), patří: e-mailová adresa a v případě naplnění předpokladu podle níže uvedeného písm b) také i místo bydliště dotčené osoby.

Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je 

1. Oprávněný zájem provozovatele spočívající v propagaci svých výrobků po té, co dotčená osoba uskuteční nákup na internetovém obchodě provozovatele, kdy k zasílání newsletteru dochází v souladu s ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Sb., zákona o elektronické komunikaci. Dotčená osoba má přitom možnost zrušit odběr newsletteru při uskutečnění objednávky a následně kdykoli kliknutím na aktivní odkaz umístěný na závěr každého newsletteru nebo na základě písemné žádosti zaslané na e-mailovou adresu provozovatele.

2. souhlas dotčené osoby, která není existujícím zákazníkem provozovatele, udělený na základě § 13 ods. 1 písm. a) zákona ve spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm a) nařízení, který může být kdykoliv odvolán kliknutím na aktivní odkaz umístěný na závěr každého newsletteru nebo na základě písemné žádosti zaslané na e-mailovou adresu provozovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zájmu dotčené osoby o zasílání newsletteru provozovatele, tedy po dobu trvání účelu jejich zpracování.

Zpracováním osobních údajů dotčené osoby může být pověřen zprostředkovatel, který pro provozovatele a jeho účely zajišťuje anebo může zajišťovat webhostingové služby, správu těchto webových stránek, správu CRM systémů provozovatele, správu newsletterových kampaní, případně zprostředkovatel, který provozovateli poskytuje technické řešení pro správu newsletterových kampaní. Osobní údaje dále mohou být poskytnuty společnostem Hoffmann Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Jeremenkova 725/90, 140 00 Praha, Česká republika, IČO: 2672789, a GATE Poland SP Z O O, se sídlem 11. Listopadu 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Polská republika, KRS: 0000544902, které pro provozovatele mohou zajišťovat archivaci zpracovaných osobních údajů a distribuci newsletteru.

Při zpracování osobních údajů dotčené osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje třetí zemi, mezinárodní organizaci ani třetím osobám, s výjimkou výše uvedených zprostředkovatelů.

Dotčená osoba má především právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, případně omezení spravování, právo ohradit se proti zpracování, právo na přesnost údajů k jinému provozovateli, stejně jako právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud provozovatel a/nebo zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením a/nebo zákonem.

Newsletter není primárně určen pro dotčené osoby mladší 16 let.

IV. Zpracování osobních údajů pro účely registrace na internetovém obchodě

Mezi osobní údaje dotčené osoby, které provozovatel zpracuje za účelem uzavření a plnění smlouvy o poskytování služeb spojených s registrací, které spočívají ve vytvoření uživatelského účtu na internetovém obchodě, v získání možnosti spravovat objednávky v prostředí online, v získání možnosti uskutečňovat budoucí nákupy bez nutnosti opakovaného zadávání kontaktních údajů a získání možnosti sledovat historii nákupů, patří: jméno a příjmení, adresa, e-mailo a telefon dotčené osoby.

Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je výše uvedená smlouva s provozovatelem, kterou by bez poskytnutí údajů dotčené osoby nebylo možné uzavřít.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zájmu dotčené osoby o zasílání newsletteru provozovatele, tedy po dobu trvání účelu jejich zpracování.

Zpracováním osobních údajů dotčené osoby může být pověřen zprostředkovatel, který pro provozovatele a jeho účely zajišťuje anebo může zajišťovat webhostingové služby, správu těchto webových stránek, správu CRM systémů provozovatele, správu newsletterových kampaní, případně zprostředkovatel, který provozovateli poskytuje technické řešení pro správu newsletterových kampaní. Osobní údaje dále mohou být poskytnuty společnostem Hoffmann Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Jeremenkova 725/90, 140 00 Praha, Česká republika, IČO: 2672789, a GATE Poland SP Z O O, se sídlem 11. Listopadu 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Polská republika, KRS: 0000544902, které pro provozovatele v případě potřeby mohou zajišťovat archivaci údajů.

Při zpracování osobních údajů dotčené osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje třetí zemi, mezinárodní organizaci ani třetím osobám, s výjimkou výše uvedených zprostředkovatelů.

Dotčená osoba má především právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, případně omezení spravování, právo ohradit se proti zpracování, právo na přesnost údajů k jinému provozovateli, stejně jako právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud provozovatel a/nebo zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením a/nebo zákonem.

Možnost registrace na internetovém obchodě není primárně určena pro dotčené osoby mladší 16 let.

V. Zpracování osobních údajů pro účely zařezení do evidence uchazečů o zaměstnání

Mezi osobní údaje dotčené osoby, které provozovatel zpracuje pro účely zařazení do jeho evidence uchazčů o zaměstnání a informování o probíhajících výběrových řízeních, patří: identifikační a kontaktní údaje dotčené osoby, údaje o pracovních zkušenostech a preferencích, údaje uvedené v dokumentech poskytnutných dotčenou osobou.

Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je souhlas dotčené osoby udělený ve smyslu § 13 ods. 1 písm. a) zákona ve spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm a) Narízení, který může být kdykolik odvolán na základě písemné žádosti zaslané na e-mailovou adresu provozovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zájmu dotčené osoby o zařazení do provozovatelovy evidence uchazečů o zaměstnání a informování o probíhajících výběrových řízeních, tedy po dobu trvání účelu jejich zpracování. Osobní údaje přestanou být zpracovávány po skončení výběrového řízení, ve kterém bude dotčená osoba vybrána jako úspěšný uchazeč o zaměstnání, čímž zanikne účel zpracování těchto údajů.

Zpracováním osobních údajů dotčené osoby může být pověřen zprostředkovatel, který pro provozovatele a jeho účely zajišťuje anebo může zajišťovat webhostingové služby, správu těchto webových stránek, správu CRM systémů provozovatele, správu newsletterových kampaní, případně zprostředkovatel, který provozovateli poskytuje technické řešení pro správu newsletterových kampaní. Osobní údaje dále mohou být poskytnuty společnostem Hoffmann Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Jeremenkova 725/90, 140 00 Praha, Česká republika, IČO: 2672789, a GATE Poland SP Z O O, se sídlem 11. Listopadu 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Polská republika, KRS: 0000544902, které pro provozovatele v případě potřeby mohou zajišťovat archivaci zpracovaných osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů dotčené osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje třetí zemi, mezinárodní organizaci ani třetím osobám, s výjimkou výše uvedených zprostředkovatelů.

Dotčená osoba má především právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, případně omezení spravování, právo ohradit se proti zpracování, právo na přesnost údajů k jinému provozovateli, stejně jako právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud provozovatel a/nebo zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením a/nebo zákonem.

Formulář k odeslání informací o dotčené osobě, která je uchazečem o zaměstnání u provozovatele, není primárně určen pro dotčené osoby mladší 16 let.

IV: Zpracování osobních údajů v IS účetní doklady

Osobní údaje provozovatel zpracovává pro účely zpracování účetních dokladů při zavedení předsmluvních a smluvních vztahů.

Právním základem zpracování osobních údajů je zpracování na základě § 13 ods. 1 písm b) zákona 18/2018 Sb, o ochraně osobních údajů čl. 6 ods. 1 písm b) nařízení pro účely plnění předsmluvních a smluvních vztahů.

Osobní údaje se zpracovávání o klientech a smluvních partnerech provozovatele.

Osobní údaje jsou získány osobně, e-mailem, telefonicky anebo prostřednictvím webové stránky provozovatele.

Osobní údaje se zpracovávají v následujícím rozsahu: jméno a příjmení zdanitelné osoby anebo název zdanitelné osoby, adresa jejího sídla, místo podnikání, provozovny, byliště anebo adresa místa, kde se obvykle zdržuje, a její identifikační daňové číslo, pod kterým výrobek nebo službu dodala, anebo jméno a příjmení příjemce výrobku anebo služby anebo název příjemce výrobků a nebo služby, adresu jeho sídla, místa podnikání, provozovny, bydliště anebo adresa místa, kde se obyvkle zdržuje, a jeho identifikační daňové číslo, pod kterým mu byl dodán výrobek anebo služba, IČO, IČ DPH u plátců DPH, číslo bankovního účtu, podpis.

Osobní údaje mohou být odevzdány příjemcem jako daňový úřad, případně jiným oprávněným subjektem podle určeného zákona a smluvním partnerovi (zprostředkovateli), pokud existuje. 

Osobní údaje budou uchovány po dobu 10 let v souladu s platnými právními předpisy.

Provozovatel nezpracovává osobní údaje profilováním ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování.

Dotčená osoba má především právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, případně omezení spravování, právo ohradit se proti zpracování, právo na přesnost údajů k jinému provozovateli, stejně jako právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud provozovatel a/nebo zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením a/nebo zákonem.

VII. Zpracování osobních údajů v IS správa registratury

Provozovatel zpracovává osobní údaje za účelem správy registratury a správy komunikace provozovatele s orgány veřejné moci a ostatními dotčenými osobami.

Osobní údaje se zpracovávájí na záladě zákona č. 395/2002 Sb, o archivech a registraturách a zákona 305/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje se zpracovávají o odesílatelích a příjemcích korespondence.

Osobní údaje mohou být zpracovány v rozsahu: titul, jméno, příjmení, podpis, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, rozsah komunikace podle zákona č. 305/2013 Sb. 

Příjemci osobních údajů: Ministerstvo vnitra SR, případně jiný oprávněný subjekt podle zákona.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let v souladu s platnými právními předpisy.

Provozovatel nezpracovává osobní údaje profilováním ani jiným obdobným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování.

Dotčená osoba má především právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, případně omezení spravování, právo ohradit se proti zpracování, právo na přesnost údajů k jinému provozovateli, stejně jako právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud provozovatel a/nebo zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením a/nebo zákonem.

VIII. Zpracování osobních údajů v IS evidenci obchodních partnerů

Účelem zpracování osobních údajů je vedení evidence dotčených osob obchodních partnerů/klientů provozovatele.

Osobní údaje se zpracovávají na základě § 13 ods. 1 písm. b) a f) zákona č. 18/2018 Sb, o ochraně osobních údajů a čl. 6 ods. 1 písm b) a f) nařízení, jako oprávněný zájem provozovatele a k plnění předsmluvních a smluvních vztahů s dotčenou osobou. 

Osobní údaje se zpracovávají o zaměstnancích a obchodních partnerech, klientech provozovatele anebo statutárních orgánů, o osobách jednajících jménem provozovatele.

Osobní údaje se zpracovávají v rozsahu: titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení, služební zařazení, funkční zařazení, osobní číslo zaměstnance anebo zaměstnanecké číslo zaměstnance, odborný útvar, místo výkonu práce, telefonní číslo, faxové číslo, adresa elektronické pošty na pracoviště a identifikační údaje zaměstnavatele.

Příjemci osobních údajů: jiný oprávněný subjekt podle určeného zákona.

Provozovatel nezpracovává osobní údaje profilováním ani jiným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování.

Dotčená osoba má především právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, případně omezení spravování, právo ohradit se proti zpracování, právo na přesnost údajů k jinému provozovateli, stejně jako právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud provozovatel a/nebo zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením a/nebo zákonem.

V případě smluvního vztahu má osoba povinnost údaje poskytnout, jinak by nebylo možné dosáhnout plnění smlouvy.

IX. Zpracování osobních údajů v IS reklamaci

Účelem zpracování osobních údajů je zpracování za účelem vyřízení reklamace klientů provozovatele.

Osobní údaje se zpracovávají na základě § 13 ods. 1 písm b) zákona č. 18/2018 Sb, o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje se zpracovávají o klientech provozovatele.

Osobní údaje se získávají přímo od dotčené osoby osobně, telefonicky, e-mailem.

Příjemci osobních údajů jsou jiné oprávněné subjekty, podle určeného předpisu. 

Provozovatel nezpracovává osobní údaje profilováním ani jiným způsobem založeném na automatizovaném invididuálním rozhodování.

Dotčená osoba má především právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, případně omezení spravování, právo ohradit se proti zpracování, právo na přesnost údajů k jinému provozovateli, stejně jako právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud provozovatel a/nebo zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením a/nebo zákonem.

Poskytnutí osobních údajů je smluvní povinností.

X. Zpracování osobních údajů v IS kamerový systém

Účelem zpracování osobních údajů je: monitorování prostor prostřednictvím kamerového systému pro účely bezpečnosti, odhalování kriminality, ochrany majetku a zdraví.

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě: oprávněného zájmu provozovatele, anebo třetí strany podle § 13 ds. 1 písm f) zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) nařízení.

Dotčené osoby, o nichž se osobní údaje zpracovávají, jsou: osoby pohybující se v monitorovaném prostoru.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: záznam z kamerového systému zachytávající dotčenou osobu.

Osobní údaje se získávají přímo od dotčené osoby jejím pohybem v monitorovaném prostoru.

Příjímatelé osobních údajů: policie, jiný oprávněný subjekt podle zákona.

Provozovatel nezpracovává osobní údaje profilováním ani jiným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování.

Dotčená osoba má především právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, případně omezení spravování, právo ohradit se proti zpracování, právo na přesnost údajů k jinému provozovateli, stejně jako právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud provozovatel a/nebo zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením a/nebo zákonem.

Zpracování osobních údajů je vykonáváno ve smyslu zákona, k ochraně oprávněných zájmů provozovatele a třetí strany. Dotčená osoba rozhodnuje o poskytnutí svých osobních údajů pohybem v monitorovaném prostoru. V případě pohybu v monitorovaném prostoru je dotčená osoba automaticky zaznamenána na kamerový záznam, bez možnosti rozhodnout se o zpracování/nezpracování svých osobních údajů.

XI. Používání souborů cookies

Co jsou soubory cookies a jak fungují?

Cookies jsou malé soubory, které do počítače, mobilu anebo tabletu dotčené osoby posílají a ukládají webové stránky, které tato osoba navštěvuje. Soubory cookies se ukládají do složky příslušného internetového prohlížeče, který při návštěvě webových stránek dotčená osoba používá. Při opakované návštěvě těchto webových stránek internetový prohlížeč dotčené osoby znovu načítá uložené soubory cookies a odešle je zpět webové stránce anebo prvku, který původní soubor cookie vytvořil. Tím je obykle zabezpečována správná funkčnost těchto webových stránek. 

Jak soubory cookies používá provozovatel?

Provozovatel používá soubory cookies za účelem zabezpečení řádné funkčnosti těchto webových stránek (tzv. Essential cookies), soubory cookies pro analytické účely v zájmu neustálého zlepšování nastavení těchto webových stránek a dále soubory cookies pro účely zobrazování reklamy – v tom rovněž spočívá právní zájem provozovatele těchto stránek, který je právním základem zpracování cookies. Data, která provozovatel zpracovává na základě souborů cookies, jsou anonymní a nejsou spojovány s žádnou konkrétní osobou.

Jak je možné používání souborů cookies nastavit a zakázat?

Soubory cookies si může každá dotčená osoba spravovat ve svém internetovém prohlížeči. Různé internetové prohlížeče mají různé postupy k zakázání anebo povolení souborů cookies, které se obvykle nachází v nabídce Možnosti anebo Nástroje. Přímo v internetovém prohlížeči tak má dotčená osoba možnost spravovat soubory cookies týkající se základních funkcí, zlepšování webové stránky, přizpůsobování a reklamy. Zakázání souborů cookies může však způsobit, že používání některých základních funkcí těchto webových stránek nebude možné. 

Jak dlouho si provozovatel ponechává získané informace?

To, jak dlouho si získaná data provozovatel ponechává, závisí vždy na příslušném typu cookies. Platnost souborů typu session cookies vyprší hned po zavření internetového prohlížeče. Trvalé soubory cookies včetně lokálně přístupných objektů mohou mít platnost i několik měsíců. 

VII. Používání IP adresy a jiných nástrojů

Na těchto webových stránkách mohou být umístěny nástroje třetích stran, které využívají IP adresu dotčené osoby a/nebo soubory cookies, které

  • provozovatel použije za účelem oslovení dotčené osoby s nabídkou jeho produktů a služeb po tom, co dotčená osoba opustí tyto webové stránky, a to na základě oprávněného zájmu provozovatele, který spočívá v prodeji produktů a služeb, o které dotčená osoba projevila zájem při návštěvě jeho webových stránek. Tímto nástrojem může být např. Facebook plugin, přičemž bližší informace o jeho používání jsou uvedeny na stránkách https://www.facebook.com/about/privacy/;
  • provozovatel použije za účelem měření návštěvnosti a používání jeho webových stránek, a to na základě oprváněného zájmu provozovatele, který spočívá v neustálém zlepšování těchto webových stránek. Takovým nástrojem může být například Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager, které umožňují analýuzu způsobu používání těchto webových stránek, přičemž bližší informace o jejich používání jsou uvedeny na stránkách: https://policies.google.com/privacy.

Většina údajů, které provozovatel získá pomocí výše uvedených nástrojů, jsou zcela anonymní (např. Tzv. Maskované IP adresy). Oproti tomu však provozovatel připomíná, že dotčená osoba může uplatňovat práva popsaná v čl. II. těchto podmínek.

Co jsou soubory cookies a jak fungují?

Cookies jsou malé soubory, které do počítače, mobilu anebo tabletu dotčené osoby posílají a ukládají webové stránky, které tato osoba navštěvuje. Soubory cookies se ukládají do složky příslušného internetového prohlížeče, který při návštěvě webových stránek dotčená osoba používá. Při opakované návštěvě těchto webových stránek internetový prohlížeč dotčené osoby znovu načítá uložené soubory cookies a odešle je zpět webové stránce anebo prvku, který původní soubor cookie vytvořil. Tím je obykle zabezpečována správná funkčnost těchto webových stránek. 

Jak soubory cookies používá provozovatel?

Provozovatel používá soubory cookies za účelem zabezpečení řádné funkčnosti těchto webových stránek (tzv. Essential cookies), soubory cookies pro analytické účely v zájmu neustálého zlepšování nastavení těchto webových stránek a dále soubory cookies pro účely zobrazování reklamy – v tom rovněž spočívá právní zájem provozovatele těchto stránek, který je právním základem zpracování cookies. Data, která provozovatel zpracovává na základě souborů cookies, jsou anonymní a nejsou spojovány s žádnou konkrétní osobou.

Jak je možné používání souborů cookies nastavit a zakázat?

Soubory cookies si může každá dotčená osoba spravovat ve svém internetovém prohlížeči. Různé internetové prohlížeče mají různé postupy k zakázání anebo povolení souborů cookies, které se obvykle nachází v nabídce Možnosti anebo Nástroje. Přímo v internetovém prohlížeči tak má dotčená osoba možnost spravovat soubory cookies týkající se základních funkcí, zlepšování webové stránky, přizpůsobování a reklamy. Zakázání souborů cookies může však způsobit, že používání některých základních funkcí těchto webových stránek nebude možné. 

Jak dlouho si provozovatel ponechává získané informace?

To, jak dlouho si získaná data provozovatel ponechává, závisí vždy na příslušném typu cookies. Platnost souborů typu session cookies vyprší hned po zavření internetového prohlížeče. Trvalé soubory cookies včetně lokálně přístupných objektů mohou mít platnost i několik měsíců.