Podmínky ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ÚVOD

1.1 Tuto webovou stránku https://gate.shop/cz (dále jako „Webová stránka“ nebo také jako „Internetový obchod“) vlastní a provozuje společnost GATE SHOP, s.r.o., se sídlem Textilní 6037/23, Ružomberok 034 01, IČ: 53 957 393, která je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, Oddíl: Sro, vložka č.: 77910/L, emailová adresa: info@gate.shop (dále jen jako „Provozovatel“ nebo také jako „společnost „GATE SHOP“ nebo také jako „my“ v příslušném gramatickém tvaru).

1.2 Společnost GATE SHOP, jako provozovatel příslušného informačního systému pro zpracování osobních údajů, je provozovatelem osobních údajů fyzických osob, které jsou:

 • návštěvníky Webové stránky (dále jen jako „Návštěvník stránky“)
 • nákupčími zboží prostřednictvím Webové stránky s online registrací nebo bez online registrace (dále jen jako „Nakupující zákazník“)
 • potenciálními nákupčími zboží, kteří uskutečnili online registraci na Webové stránce bez nákupu zboží nebo kteří vyplnili online formulář na Webové stránce bez nákupu zboží (dále jen jako „Potenciální zákazník“)
 • zájemci o zaměstnání, kteří vyplnili online formulář „Kariéra“ na Webové stránce (dále jen jako „Zájemce o zaměstnání“)

(dále osoba pod bodem (i) až (iv) společně jen jako „Dotčená osoba“ v příslušném gramatickém tvaru).

1.3 Vážíme si a respektujeme Vaše soukromí, proto klademe velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů č.j. 18/2018 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o ochraně osobních údajů“) a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1005/2006 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „nařízení“).

1.4 Společnost GATE SHOP vydává ve smyslu ustanovení § 19 a § 20 zákona o ochraně osobních údajů a ve smyslu Článku 13 a Článku 14 Nařízení tyto Informace o zpracování osobních údajů (dále jen jako „Informace o zpracování“). Cílem těchto Informací je Vám, jako dotyčné osobě, poskytnout zákonný rámec informací, které mají být poskytovány při získávání a zpracování Vašich osobních údajů, resp. při získávání osobních údajů od jiné než Dotčené osoby.

2. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

2.1 „Dohoda společných provozovatelůmá význam podle Článku 10 těchto Informací a znamená zároveň písemnou dohodu podle Článku 26 Nařízení, kde si dva nebo více provozovatelé společně určí účely a prostředky zpracování osobních údajů, na základě čehož tito vystupují jako tzv. „společní provozovatelé“, přičemž tito určí své příslušné odpovědnosti za plnění povinností, zejména pokud jde o výkon práv dotčené osoby a své povinnosti poskytovat informace uvedené v Článcích 13 a 14 nařízení, určí kontaktní místo pro dotčené osoby, náležitě zohlední příslušné úkoly společných provozovatelů a jejich vztahy vůči dotčeným.

2.2 „Osobní údaje“ jsou všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikování probíhá přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více prvků, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby, jako je např. jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo či IP adresa.

2.3 „Orgán dohledu“ je Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, emailová adresa: statny.dozor@pdp.gov.sk

2.4 „Příjemcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému se osobní údaje poskytují bez ohledu na to, zda je třetí stranou. Orgány veřejné moci, které mohou přijmout osobní údaje v rámci konkrétního zjišťování v souladu s právem Unie nebo právem členského státu, se však nepovažují za příjemce; zpracování uvedených údajů uvedenými orgány veřejné moci se uskutečňuje v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů v závislosti na účelech zpracování.

2.5 „Zpracováním“ operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, například získávání, zaznamenávání, pořádání, strukturování, uchovávání, přepracování nebo změna, vyhledávání, prohlížení, využívání, poskytování přenosem, šířením nebo poskytování jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování , omezení, vymazání nebo likvidace, bez ohledu na to, zda se provádějí automatizovanými nebo neautomatizovanými prostředky.

2.6 „Zprostředkovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem provozovatele.

2.7 „Třetí stranou“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt než dotyčná osoba, provozovatel, zprostředkovatel a osoby, které jsou na základě přímého pověření provozovatele nebo zprostředkovatele pověřeny zpracováním osobních údajů.

3. ZDROJE ZÍSKÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Společnost GATE SHOP shromažďuje osobní údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete prostřednictvím elektronické komunikace resp. jakékoli jiné komunikace realizované v online prostředí naší Webové stránky nebo které získáme prostřednictvím technických a/nebo profilovacích nástrojů naší Webové stránky (např. prostřednictvím souborů cookies). Jedná se zejména o následující situace získávání osobních údajů:

3.1.1. prohlížení naší Webové stránky

3.1.2. nákup zboží přes naši Webovou stránku

3.1.3. vyplňování našich Webových formulářů (a to zejména: registrace Dotčené osoby na naší Webové stránce, vyplňování kontaktních formulářů na naší Webové stránce, přihlášení k odběru Newsletteru, vyplňování našich dotazníků apod.)

3.1.4. spontánní posílání emailových zpráv Dotčené osoby na naši kontaktní emailovou adresu info@gate.shop.sk

3.2 Dovolujeme si Vás informovat, že společnost GATE SHOP využívá soubory cookies v některých částech Webové stránky. Soubory cookies se ukládají do složky příslušného internetového prohlížeče, který při prohlížení naší webové stránky používáte. Při opakované návštěvě naší Webové stránky Váš internetový prohlížeč znovu načte uložené soubory cookies a odešle je zpět naší Webové stránce nebo prvku, který původní soubor cookies vytvořil. Tím je obvykle zajišťována správná funkčnost našeho Webu. Tímto způsobem do Vašeho zařízení uložené soubory cookies umožňují přizpůsobit si prohlížení naší Webové stránky nebo jej jednoduše usnadnit (například uložením jazyka, ve kterém si chcete prohlížet Webovou stránku, přístupových pověření do vyhrazených oblastí nebo produktů, které jste si uložili do košíku). Díky souborům cookies je tedy možné sbírat vybrané informace o preferencích vašeho online prohlížení a jejich využitím zpříjemnit vaše uživatelské prohlížení webové stránky.

Na naší Webové stránce naleznete kromě toho i tlačítka zobrazující ikony sociálních sítí (např. Facebook / Instagram / Pinterest / Youtube) a rovněž prostřednictvím naší Webové stránky umíte realizovat tzv. . propojené „sociální nástěnky“ (např. sdílení Vaší nástěnky, kterou nástěnku používáte prostřednictvím sociální sítě Instagram, obsahující např. fotografie našich produktů pomocí hashtagu „Gatefluence“), které prezentují obsah ze sociální sítě. Tato „tlačítka“ umožňují uživatelům, kteří prohlížejí stránky GATESHOP, oslovit a přímo komunikovat se sociálními sítěmi prostřednictvím „kliknutí“, které získává údaje týkající se Vaší návštěvy. Kromě případů, kdy spontánně kliknete a sdílíte své údaje prohlížení s vybranými sociálními sítěmi, společnost GATE SHOP nesdílí se sociálními sítěmi žádné informace o prohlížení ani údaje o uživatelích získané prostřednictvím svých stránek.

  Žádáme Vás, abyste si přečetliZásady používání souborů cookies, se kterými byste se měli seznámit ve spojení s informacemi, které společnost GATE SHOP poskytuje v tomto prohlášení.

3.3 U osobních údajů, které požadujeme pro účely uzavření a plnění smlouvy založené Vaší objednávkou, zpracováváme tyto údaje v souladu s plněním smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva mezi Vámi a společností GATE SHOP ani nemohou být plněny požadované služby (vůbec nebo v požadované kvalitě).

3.4 Když spontánně pošlete e-mail na e-mailovou adresu info@gate.shop.sk uvedenou na naší Webové stránce, získáme Vaši adresu, jako adresu odesílatele, spolu s dalšími osobními údaji, které jste mohli vložit do zprávy a příloh, abychom vyhověli Vaší žádosti. E-mailová schránka uvedená na naší Webové stránce není osobní a patří do organizace společnosti GATE SHOP a jejím hlavním účelem je umožnit efektivní vykonávání pracovních činností ve společnosti GATE SHOP a ostatních společnostech skupiny GATE. To znamená, že zprávy posílané do e-mailového účtu info@gate.shop.sk GATE SHOP si mohou prohlížet všichni, kteří mají oprávnění k přístupu k této emailové schránce. Odesláním e-mailu na e-mailové adresy uvedené na naší Webové stránce prohlašujete, že jste si přečetli tyto Informace o zpracování a jste jim porozuměli.

3.5 Když přistupujete na naši Webovou stránku a samy dobrovolně vyplňujete naše webové formuláře (např. žádost o odběr newsletteru apod.), nebo Vás vyzveme k vyplnění našeho webového formuláře (např. registrace zákazníka), poskytujete tím některé z Vašich osobních údajů. V následující části těchto Informací o zpracování osobních údajů Vám uvádíme jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, pro jaké účely, na jakém právním základě, po jakou dobu uchovávání, komu je zpřístupňujeme a pod.

4. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ O VÁS ZPRACOVÁVÁME A ROZSAH JEJICH ZPRACOVÁNÍ.

4.1 Osobní údaje zpracováváme v rozsahu, jaký je nezbytný pro splnění jednoho nebo více konkrétních účelů jejich zpracování, a to na příslušném právním základě. Jednotlivé kategorie osobních údajů zpracováváme z titulu následujících účelů:

  4.1.1 Nákup zboží (E-shop-prodej zboží Nakupujícím zákazníkům, vyhotovení účetních dokladů a případné poskytnutí jiných souvisejících služeb s plněním smlouvy a vyplývajících z právních předpisů - zejména reklamace)

 4.1.2 Přímý marketing (Marketing - provádění marketingu - informování o novinkách , slevách a jiných marketingových nabídkách)

 4.1.3 Registrace „Můj účet“ (Registrace zákazníků - poskytování bezplatné služby registrace zákazníka na webové stránce az toho plynoucích výhod dotyčné osobě)

  4.1.4 Věrnostní program (Věrnostní program - poskytování věrnostního programu dotyčné osobě)

  4.1.5 Prohlížení Webové stránky (Cookies- poskytování a zlepšování služeb, vývoj nových služeb, ochrana uživatelů a reklamy)

  4.1.6 Péče o zákazníka 

 4.1.7 Kontaktní formulář 

  4.1.8 Kariéra (Výběr zaměstnanců- výběr vhodných zaměstnanců)

4.1.1 NÁKUP ZBOŽÍ (E-shop)

DRUH ZPRACOVÁNÍ

Společnost GATE SHOP může shromažďovat a zpracovávat osobní údaje Nakupujících zákazníků, kteří využívají webové služby dostupné na Webové stránce a pro které se vyžaduje poskytnutí osobních údajů online nebo emailem.

OKRUH OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Jméno a příjmení, adresa, emailový a telefonický kontakt Dotčené osoby, bankovní spojení a jiné údaje týkající se zakoupeného zboží

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Provozovatel zpracuje osobní údaje Dotčené osoby pro účely prodeje zboží Kupujícím, vyhotovení účetních dokladů a případné poskytnutí jiných souvisejících služeb s plněním smlouvy a vyplývajících z právních předpisů (zejména reklamace).

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Zpracování je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, nebo aby na základě žádosti dotyčné osoby byla provedena opatření před uzavřením smlouvy ve smyslu § 13 odst. 1 písm. 1 písm. b) Zákona ve spojení s ust. Čl. Čl. 1 písm. b) Nařízení

V části, kterou určují právní předpisy aplikovatelné na smluvní vztah s Dotčenou osobou, je právním základem zpracování osobních údajů plnění zákonné povinnosti, v souladu s ustanovením Čl. 1 písm. c) Nařízení, které by bez poskytnutí údajů Dotčené osoby nebylo možné splnit.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zákonem stanovených povinností Provozovatele, tzn. minimálně po dobu 10 let z důvodu povinné archivace účetních dokladů.

4.1.2 PŘÍMÝ MARKETING (Marketing)

DRUH ZPRACOVÁNÍ


Společnost GATE SHOP může shromažďovat a zpracovávat osobní údaje Nakupujících zákazníků pro účely přímého marketingu poté, co Nakupující zákazník uskuteční nákup na Webové stránce Provozovatele

OKRUH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Emailový kontakt Dotčené osoby, pohlaví Dotčené osoby

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ


Provozovatel zpracuje osobní údaje Dotčené osoby pro účely provádění marketingu (informování o novinkách, slevách a jiných marketingových nabídkách).

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Způsobilý zájem Provozovatele v souladu s ustanovením Čl. 1 písm. c) a f) Nařízení, spočívající v propagaci svého zboží poté, co Dotčená osoba uskuteční nákup v Internetovém obchodě Provozovatele, kdy k zasílání Newsletteru dochází v souladu ust. § 116 odst. 1 písm. 14 zákona č . 452/2021 Sb. o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas Dotčené osoby v případě, že osoba na e-shopu neuskutečnila nákup, ale udělila souhlas se zasíláním newsletteru v souladu s čl. Čl. 1 písm. a) Nařízení.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Osobní údaje budou zpracovány do doby trvání oprávněného zájmu Provozovatele, po dobu trvání souhlasu nebo do uplynutí doby platnosti příslušného identifikátoru, nejdéle však po dobu 5 let.

4.1.3 REGISTRACE „MŮJ ÚČET“ (Registrace zákazníků)

DRUH ZPRACOVÁNÍ


Společnost GATE SHOP může shromažďovat a zpracovávat osobní údaje Nakupujících zákazníků a/nebo Potenciálních zákazníků, kteří vyplní registrační formulář pro účely zřízení uživatelského účtu v Internetovém obchodě

OKRUH OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Jméno a příjmení, adresa, emailový a telefonický kontakt Dotčené osoby

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ


Provozovatel zpracuje osobní údaje Dotčené osoby za účelem poskytování bezplatné služby registrace zákazníka na webové stránce az toho plynoucích výhod dotyčné osobě.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ


Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů Dotčené osoby je výše uvedená smlouva o poskytování služeb spojených s registrací s Provozovatelem, kterou by bez poskytnutí údajů Dotčené osoby nebylo možné uzavřít, v souladu s ustanovením Čl. 1 písm. b) Nařízení.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu Dotčené osoby o využívání služeb spojených s registrací v Internetovém obchodě, tedy po dobu trvání účelu jejich zpracování. Ukončení zájmu Dotčené osoby na dalším zpracování osobních údajů Dotčená osoba oznamuje prostřednictvím emailové zprávy adresované Provozovateli. Pokud všechny nebo některé ze zpracovávaných osobních údajů, vzhledem k příslušnému stanovenému účelu, přestanou být potřebné, Provozovatel provede jejich likvidaci nebo anonymizaci takovým způsobem, který znemožňuje zpětnou identifikaci Dotčené osoby, v souladu s principem minimalizace údajů a omezení délky zpracování osobních údajů.

4.1.4 VĚRNOSTNÍ PROGRAM

OKRUH OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Jméno a příjmení, adresa, datum narození, emailový a telefonický kontakt Dotčené osoby, členské ID, fotografie

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ


Poskytování věrnostního programu dotyčné osobě. Společnost GATE SHOP vytvořil digitální věrnostní program pro své stálé zákazníky reprezentovaný digitální kartou Gatecard, jejímž prostřednictvím zákazník sbírá G's za online nákupy na Webové stránce. Tyto G' s může následně zákazník vyměnit za slevu z nákupu. Proces vstupu do věrnostního programu je automaticky spojen s registrací Dotčené osoby v Internetovém obchodě.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ


Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů Dotčené osoby je smlouva o poskytování služeb spojených s registrací s Provozovatelem, kterou by bez poskytnutí údajů Dotčené osoby nebylo možné uzavřít, v souladu s ustanovením Čl. 1 písm. b) Nařízení.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu Dotčené osoby o využívání služeb spojených s registrací v Internetovém obchodě, tedy po dobu trvání účelu jejich zpracování. Ukončení zájmu Dotčené osoby na dalším zpracování osobních údajů Dotčená osoba oznamuje prostřednictvím emailové zprávy adresované Provozovateli. Pokud všechny nebo některé ze zpracovávaných osobních údajů, vzhledem k příslušnému stanovenému účelu, přestanou být potřebné Provozovatel provede jejich likvidaci nebo anonymizaci takovým způsobem, který znemožňuje zpětnou identifikaci Dotčené osoby, v souladu s principem minimalizace údajů a omezení délky zpracování osobních údajů.

4.1.5 PROHLÍDÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY (Cookies)

OKRUH OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Adresy IP, názvy domén, adresy URL

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ


Poskytování a zlepšování služeb, vývoj nových služeb, ochrana uživatelů a reklamy. (Při návštěvě naší Webové stránky informační systémy zodpovědné za jejich provoz získávají údaje, přičemž jejich přenos je nezbytný a potřebný pro fungování internetu. Provozovatel používá tyto údaje výlučně k tomu, aby umožnila Dotyčným osobám navigaci a získávala anonymní statistické informace o používání stránek, kontrolovala je správnou funkčnost nebo vyšetřovala odpovědnost v případě možných kybernetických trestných činů).

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ


Oprávněným zájmem společnosti GATE SHOP je zaručit správné fungování IT systémů a vyšetřit možnou kybernetickou trestnou činnost (iz důvodu existence zákonné povinnosti).

Souhlas dotyčné osoby v případě údajů statistických a marketingových.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Údaje zůstávají v našich systémech po dobu nepřesahující třicet dní, s výjimkou případů vyšetřování odpovědnosti za kybernetické trestné činy, u nichž by zákonná povinnost nebo žádost orgánů mohla vyžadovat jejich zachování na delší období.

4.1.6 PÉČE O ZÁKAZNÍKA

OKRUH OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Jméno a příjmení, emailová adresa

ÚČEL ZPRACOVÁNÍSpolečnost GATE SHOP nabízí svým zákazníkům služby Zákaznického centra - podpůrnou službu (prostřednictvím telefonu, emailu) pro všechny potřeby související s nákupem produktů nebo využíváním služeb. Pro efektivní využití Zákaznického centra je zákazník oprávněn vyplnit kontaktní formulář, do kterého vepíše své osobní údaje, je-li to nutné k tomu, aby společnost GATE SHOP mohla odpovídat na žádosti, které předloží zákazník prostřednictvím Zákaznického centra určeného pro své zákazníky.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ


Právním základem zpracování osobních údajů plnění povinností ze smlouvy, nebo aby byla na žádost dotyčné osoby provedena opatření před uzavřením smlouvy, v souladu s ustanovením Čl. 1 písm. b) Nařízení.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ


Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání účelu jejich zpracování, nejdéle však po dobu 5 let.

4.1.7 KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

OKRUH OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Jméno, příjmení, emailová adresa

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ


Poskytnutí součinnosti pro poptávajícího se zákazníka - Dotčené osoby.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ


Právním základem zpracování osobních údajů plnění povinností ze smlouvy, nebo aby byla na žádost dotyčné osoby provedena opatření před uzavřením smlouvy, v souladu s ustanovením čl. Čl. 1 písm. b) Nařízení.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ


Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání účelu jejich zpracování, nejdéle však po dobu 5 let.

4.1.8 KARIÉRA (Výběr zaměstnanců)

OKRUH OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Jméno a příjmení, datum narození, adresa, emailový a telefonický kontakt, údaje o jejích pracovních zkušenostech a preferencích, údaje uvedené v dokumentech poskytnutých Dotčenou osobou

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ


Společnost GATE SHOP může shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zájemců o zařazení do evidence uchazečů do zaměstnání a informování o probíhajících výběrových řízeních. Osobní údaje Dotčené osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem výběru vhodných zaměstnanců. Jedná se o provádění opatření před uzavřením pracovní smlouvy, uzavření pracovní smlouvy, zařazení do jeho evidence uchazečů o zaměstnání a informování o probíhajících výběrových řízeních.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ


Provedení opatření před uzavřením pracovní smlouvy a uzavření pracovní smlouvy je, v souladu s ustanovením Čl. 1 písm. b) Nařízení, provedení opatření před uzavřením smlouvy a plnění smlouvy.

Souhlas Dotčené osoby udělený ve smyslu § 13 ods. 1 písm. a) Zákona ve spojení s ust. Čl. Čl. 1 písm. a) Nařízení, který může být kdykoli odvolán na základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu Provozovatele.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Osobní údaje s účelem provedení opatření před uzavřením pracovní smlouvy a uzavření pracovní smlouvy budou zpracovávány nejdéle do ukončení plnění smlouvy. Pokud všechny nebo některé ze zpracovávaných osobních údajů, vzhledem k příslušnému stanovenému účelu, přestanou být potřebné Provozovatel provede jejich likvidaci nebo anonymizaci takovým způsobem, který znemožňuje zpětnou identifikaci Dotčené osoby, v souladu s principem minimalizace údajů a omezení délky zpracování osobních údajů.

Osobní údaje zpracovány na základě souhlasu Dotčené osoby budou zpracovány po dobu trvání souhlasu, nejvýše však po dobu 5 let. Dotčené osoby se zařazením do Provozovatelovy evidence uchazečů o zaměstnání a informování o probíhajících výběrových řízeních. Osobní údaje přestanou být zpracovány po skončení výběrového řízení, ve kterém bude Dotčená osoba vybrána jako úspěšný uchazeč o zaměstnání, čímž účel zpracování těchto údajů pomine, resp. po zániku souhlasu k jejich zpracování.

Osobní údaje mohou být poskytnuty v zájmu vyhodnocení vhodnosti Dotčené osoby z pohledu perspektivního uzavření pracovního poměru společnostem majetkově a personálně propojeným s Provozovatelem, společnostem které pro Provozovatele v případě potřeby mohou zajišťovat archivaci zpracovaných osobních údajů.

5. KDO JE PŘÍJEMCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Společnost GATE SHOP sděluje osobní údaje třetím stranám pouze tehdy, když je to potřebné a funkční pro dosažení účelu zpracování údajů sledovaného v souladu se službou, kterou jste požadovali. V každém případě údaje posouváme až poté, co jsme vás informovali, a pokud to bylo nutné, po přijetí vašeho souhlasu. Sledujeme princip minimalizace zpracovávání osobních údajů a omezení délky zpracovávání osobních údajů.

5.2 Provozovatel a/nebo společný provozovatel může shromážděné osobní údaje Dotčených osob, které zpracovává sdělit následujícím subjektům - může jimi být pověřen zprostředkovatel nebo samostatný provozovatel zpracování osobních údajů:

 • společnosti GATE a.s., se sídlem Textilní 6435/23, 034 01 Ružomberok, Česká republika IČO: 36417742
 • společnosti: Blueweb s.r.o., se sídlem Štefánikova 13, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 46 219 765
 • společnosti: Hoffmann Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Jeremenkova 725/90, 140 00 Praha, Česká republika, IČ: 26725789 pro území České republiky
 • společnosti: GATE Poland SP Z O O, se sídlem 11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Polská republika, KRS: 0000544902 pro území Polské republiky
 • společnosti: S.C. FAN Courier Express SRL, se sídlem Rumunská republika, Bukurešť, 11C Sos. Fabrica de Glucoza, 2 distrikt, IČO: J40/4014/2001, pro území Rumunské republiky
 • společnosti: General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., se sídlem Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, Česká republika, IČO: 260 87 961, pro území České republiky
 • společnosti: General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., se sídlem Paprotna 10, 51-117 Wroclaw, Polská republika, IČO: 0000005009, pro území Polské republiky
 • společnosti: Packeta Czech s. r. o., se sídlem Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava - městská část Petržalka, Slovenská republika, IČ: 48 136 999, pro území Slovenské republiky
 • společnosti: Touch4IT s.r.o., se sídlem Hany Meličkové 5, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48 024 066
 • společnost EXPANDECO s.r.o., se sídlem Májová 304/38, Žarnovica 966 81, IČO: 47 980 052
 • společnosti: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké
 • společnosti: Meta, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Spojené státy americké
 • zaměstnancům společností GATE SHOP zodpovědným za správu a monitorování této Webové stránky
 • zprostředkovateli, který pro Provozovatele a jeho účely zajišťuje nebo může zajišťovat webhostingové služby, správu této Webové stránky, správu CRM systémů Provozovatele, vkládání údajů, emailový marketing, přijímající banka a pod.
 • subjektům poskytujícím poradenské služby různého druhu (účetní, daňové, právní apod.)
 • společnostem poskytujícím platební služby/brány, přepravní společnosti, finanční instituce, společnosti poskytující poštovní a korespondenční služby
 • orgánům veřejné moci a subjektům, kterým zákon uděluje právo na přístup (např. policejní složky)
 • dalším osobám, které poskytují služby pro Provozovatele a zpracovávají osobní údaje jeho jménem na základě smlouvy o zpracovávání osobních údajů, které pro Provozovatele v případě potřeby mohou zajišťovat plnění některých povinností spojených s právními vztahy s Dotčenými osobami ve všech nebo některých zemích, ve kterých Provozovatel působí.

5.3 Přesný seznam osob určených jako Přijímatelé v daném čase je možné získat písemnou formou na emailové adrese: info@gate.shop

6. MEZINÁRODNÍ PŘENOSY VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Společnost GATE SHOP nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou subjektů označených v předchozím Článku 5 těchto Informací o zpracování.

7. UCHOVÁVÁNÍ A MAZÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

7.1 Naše společnost GATE SHOP využívá všech náležitých technických, právních a administrativních prostředků zajišťujících plnění zákonem uložených povinností při zachovávání a ochraně Vašich osobních údajů v boji proti nedovolenému zpracování, zveřejnění, poškození, ztrátě a pod.

7.2 Osobní údaje, které zpracováváme pro konkrétní účel nebo více konkrétních účelů, se uchovávají pouze po dobu využití pro tento účel nebo pro tyto účely resp. po dobu vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy. Osobní údaje zpracované na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat pouze do doby, dokud takový svůj souhlas neodvoláte, maximálně však na dobu 10 let.

7.3 Bez ohledu na ostatní ustanovení této části 4 Pravidel, si můžeme ponechat Vaše osobní údaje, pokud je takové uchovávání nezbytné ke splnění zákonné povinnosti, k uplatnění resp. výkon práva nebo na ochranu Vašich životně důležitých zájmů nebo životních zájmů jiné fyzické osoby.

8. VAŠE PRÁVA

8.1 V této Části 8 těchto Informací o zpracování jsme shrnuli práva, která máte podle zákona o ochraně osobních údajů a Nařízení.

8.2 Vaše základní práva podle zákona o ochraně údajů jsou:

(a) právo na přístup

(b) právo na opravu

(c) právo vymazání

(d) právo na omezení zpracování

(e) právo na přenos údajů

(f) právo namítat proti zpracování

(g) právo stěžovat si dozorčímu orgánu

(h) právo odebrat souhlas

8.3 Právo na přístup: Dotčená osoba má právo získat od Provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají, a to v rozsahu poskytnutí informací o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů a osobách, které jsou příjemci osobních údajů, o předpokládané době uchovávání osobních údajů, o existenci práva požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotyčné osoby nebo jejich vymazání nebo omezení zpracování, nebo práva namítat proti takovému zpracování, o právu podat stížnost Kontrolnímu úřadu, o zdroji získaných informací, o existenci profilování ao zárukách poskytnutých v případě mezinárodních přenosů informací. První kopie bude poskytnuta bezplatně, ale další kopie mohou být zpoplatněny přiměřeným poplatkem. O své osobní údaje můžete požádat na emailové adrese: info@gate.shop

8.4 Máte právo na opravu jakýchkoli nesprávných osobních údajů, které se Vás týkají. Se zřetelem na účely zpracování má Dotčená osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení.

8.5 Za určitých okolností máte právo na vymazání Vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu. Mezi tyto okolnosti patří: osobní údaje již nejsou potřebné k účelu, pro které byly získány nebo jinak zpracovány; odeberete souhlas se zpracováním na základě souhlasu; máte námitky vůči zpracování podle určitých pravidel platného zákona o ochraně údajů; zpracování je určeno pro účely přímého marketingu; osobní údaje byly získány neoprávněně nebo nezákonně. Existují však výjimky z práva na vymazání. Obecné výjimky platí tam, kde je potřebné zpracování: pro uplatňování práva na svobodu projevu a informací; dodržování zákonné povinnosti; nebo na vznik, výkon nebo obranu právních nároků.

8.6 Za určitých okolností máte právo omezit zpracování Vašich osobních údajů. Tyto okolnosti jsou: zpochybňujete přesnost osobních údajů; zpracování je nezákonné, ale vylučujete vymazání; již nepotřebujeme osobní údaje pro účely našeho zpracování, ale požadujete osobní údaje pro zřízení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků a Vy jste namítali proti zpracování, až do ověření této námitky. Pokud je zpracování na tomto základě omezené, můžeme nadále uchovávat Vaše osobní údaje. Budeme je však zpracovávat jinak: s Vaším souhlasem; na vznik, výkon nebo obranu právních nároků; na ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby; nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

8.7 Máte právo vznést námitky vůči zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, ale pouze v rozsahu, v jakém to právní základ povoluje. Zpracování je nezbytné pro: plnění úkolu vykonávaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu jakéhokoli úředního orgánu, který nám byl svěřen; nebo pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme na základě naší nebo třetí strany. Pokud takovou námitku uděláte a nemůžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převyšují vaše zájmy, práva a svobody, nebo zpracování je pro vytvoření, výkon nebo obranu právních nároků, přestaneme zpracovávat osobní informace.

8.8 Máte právo namítat proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování). Pokud takovou námitku uděláte, přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje pro tento účel.

8.9 Máte právo vznést námitky vůči zpracování Vašich osobních údajů pro vědecké nebo historické výzkumné účely nebo pro statistické účely z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, pokud není zpracování nezbytné pro úkoly provedené z důvodů veřejného zájmu.

8.10 Pokud se domníváte, že naše zpracování Vašich osobních údajů porušuje zákony na ochranu údajů, máte zákonné právo podat stížnost orgánu dohledu odpovědnému za ochranu údajů. Můžete tak učinit v členském státě EU vašeho obvyklého pobytu, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení.

8.11 V rozsahu, v jakém je právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů odsouhlasen, máte právo kdykoli odebrat tento souhlas.

8.12 Můžete uplatnit jakákoli práva ve vztahu k Vašim osobním údajům prostřednictvím písemného oznámení.

8.13 Souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti t.j. souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu: info@gate.shop, s uvedením Vašich osobních údajů minimálně v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště spolu s informací, že si nepřejete, aby Provozovatel zpracovával Vaše osobní údaje ( případně pokud byste chtěli dostávat pouze vybrané nabídky, uveďte prosím, o jaké nabídky se jedná, abychom vám mohli vyhovět).

9. PROFILOVÁNÍ

9.1 Společnost GATE SHOP v rámci zpracování Vašich osobních údajů nevyužívá tzv. . Profilování sestávající z automatizovaného zpracování osobních údajů (prostřednictvím webových aplikací resp. prostřednictvím softwaru)

10. ZÁKAZNÍCI SPOLEČNOSTI GATE, a.s. – PŮVODNÍ PROVOZOVATEL - DOHODA SPOLEČNÝCH PROVOZOVATELŮ

10.1 Původním provozovatelem Webové stránky byla do data 6.3.2023 společnost GATE, a.s., se sídlem Textilní 6435/23, Ružomberok 034 01, IČ: 36 417 742, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, Odložka 9 /L (dále jen jako „Původní provozovatel“ nebo také jako společnost “GATE“).

10.2 Společnost GATE, jako Původní provozovatel příslušného informačního systému pro zpracování osobních údajů, je provozovatelem osobních údajů fyzických osob, které byly:

 • návštěvníky Webové stránky (dále jen jako „Původní návštěvník stránky“)
 • nákupčími zboží prostřednictvím Webové stránky s online registrací nebo bez online registrace a/nebo nákupčími zboží prostřednictvím retail kamenných prodejen společnosti GATE s osobní registrací uskutečněnou přímo na prodejně (dále jen jako „Původní nakupující zákazník“)
 • potenciálními nákupčími zboží, kteří uskutečnili online registraci na Webové stránce bez nákupu zboží nebo kteří vyplnili online formulář na Webové stránce bez nákupu zboží (dále jen jako „Původní potenciální zákazník“)
 • zájemci o zaměstnání, kteří vyplnili online formulář „Kariéra“ na Webové stránce (dále jen „Původní zájemce“)

(dále osoby pod bodem (i) až (iv) společně pouze jako „Původní dotčené osoby“ v příslušném gramatickém tvaru).

10.3 Osobní údaje Původních subjektů údajů Původní provozovatel zpracovával mimo jiné v informačním systému „marketing“ pro účely „přímého marketingu“, tj. za účelem zasílání informací o produktech, kampaních, službách, módních novinkách, akcích, slevách, voucherech a jiných aktivitách realizovaných zejména na podporu prodeje (dále také jako „Newsletter“ nebo také jako „Obchodní oznámení“) na oznámenou elektronickou adresu (e-mail ) Zákazníka.

10.4 Všechny původní úkoly a činnosti Původního provozovatele GATE týkající se provozu Internetového obchodu (e-shopu) sdruženého na Webové stránce přešly z titulu uzavřené Dohody o převodu hospodářské jednotky plynule na společnost GATE SHOP.

Z důvodu přechodu úkolů a činností týkajících se Internetového obchodu (e-shopu) sdruženého na Webové stránce z Původního provozovatele na společnost GATE SHOP, si společní provozovatelé, ke dni vstupu v platnost převodu úkolů a činností týkajících se Internetového obchodu, určují své společné odpovědnosti ve vztahu ke zpracování osobních údajů Původních dotčených osob při dalším zpracování jejich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Za tímto účelem Původní provozovatel a společnost GATE SHOP uzavírají ve smyslu Článku 26 Nařízení DOHODU SPOLEČNÝCH PROVOZOVATELŮ (Dohoda společných provozovatelů).

10.5 V Dohodě společných provozovatelů si Původní provozovatel a Provozovatel GATE SHOP určují společné povinnosti při zpracovávání osobních údajů Původních dotčených osob, zejména pokud jde o povinnosti poskytovat informace dotčeným osobám podle Článku 13 a 14 Nařízení, povinnost určit kontaktní místo pro Původní dotčené osoby, náležitě z úkoly Společných provozovatelů a jejich vztahy vůči Původním dotčeným osobám. Znění Dohody společných provozovatelů naleznete zdeDohoda společných provozovatelů.

10.6 Ke sdílení osobních údajů Původních dotčených osob, tzn. k jejich novému legitimnímu poskytnutí společnosti GATE SHOP dochází ke dni 6.3.2023.

11. ZMĚNY TĚCHTO INFORMACÍ

11.1 Tyto INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ můžeme čas od času aktualizovat zveřejněním nové verze na naší Webové stránce.

11.2 Příležitostně byste měli tuto stránku zkontrolovat, abyste byli spokojeni s jakýmikoli změnami v těchto Informacích.

11.3 O změnách těchto Informací Vás můžeme informovat e-mailem.

12. KONTAKTNÍ ÚDAJE PROVOZOVATELE

12.1 Můžete nás kontaktovat:

(a) poštou na poštovní adresu uvedenou v článku 1, bod 1.1 těchto Informací o zpracování,

(b) vyplněním kontaktního formuláře na naší Webové stránce,

(c) telefonicky, na číslo kontaktu 0800 500 558 uveřejněné na naší Webové stránce,

(d) e-mailem, použitím e-mailové adresy info@gate.shop uveřejněné na naší Webové stránce.

12.2 Provozovatel jmenoval Odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na e-mailové adreselegal@gate-wear.com .

V Ružomberku dne 6.3.2023