Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

společnosti GATE SHOP, s.r.o. 

I. Vymezení pojmů 

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí: 

1. „Prodávajícím“ společnost GATE SHOP, s. r. o. Textilná 6037/23 034 01 Ružomberok, Slovenská republika, IČO: 53957393, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Žilina, oddíl Sro, vložka č. 77910/L, emailový kontakt: info.cz@gate-wear.com, tel.č. 800 668 855,. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy podle těchto obchodních podmínek jedná v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti. 

2. „Kupujícím“ osoba, která má zájem uzavřít s Prodávajícím nebo s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu prostřednictvím internetových stránek www.gate.shop. 

3. „Spotřebitelem“ Kupující, který při uzavření a plnění kupní smlouvy jedná s Prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. 

4. „Registrovaným uživatelem“ osoba, která se zaregistruje v Internetovému obchodě za účelem využívání služeb spojených s on-line registrací. 

5. „Smluvními stranami“ Prodávající a Kupující. 

6. „Smlouvou“ kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetových stránek www.gate.shop. 

7. „Internetových obchodem“ obchod provozovaný pod doménou www.gate.shop. Internetový obchod není určen pro osoby mladší 18 let, pro osoby s omezenou svéprávností a pro osoby, které nejsou Spotřebiteli. 

II. Úvodní ustanovení 

1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na uzavírání Smluv, jejichž předmětem je zboží nabízené Prodávajícím, s využitím prostředků komunikace na dálku v Internetovém obchodě, a jsou nedílnou součástí takto uzavřené Smlouvy. 

2. Nestanoví-li písemné ujednání mezi Smluvními stranami jinak, uplatní se na veškeré vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím tyto obchodní podmínky. Otázky neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí slovenským právním řádem (dále jen „Rozhodné právo“). V případě, že Kupující je Spotřebitelem a některé z jeho práv a povinností ve smyslu těchto obchodních podmínek a Rozhodného práva jsou právním řádem země, ve které má Spotřebitel svůj domicil, upraveny odchylně, použije se právní úprava, která je pro Spotřebitele příznivější. 

3. Prodávající tímto informuje a Kupující uzavřením Smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající neuzavírá Smlouvy s právnickými osobami a fyzickými osobami podnikateli . Uzavřením Smlouvy tak Kupující potvrzuje, že tuto smlouvu neuzavírá jako právnická osoba ani jako fyzická osoba podnikatel a nemá proto vůči Prodávajícímu nárok na vystavení faktury, a to ani v případě, že ve své objednávce uvede identifikační číslo nebo jiný údaj vztahující se k podnikatelské činnosti Kupujícího. 

III. Zboží 

1. Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje informace o zboží určeném Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení jeho hlavních vlastností, ceny, možností platby, možností dopravy a dalších informací vztahujících se ke konkrétnímu zboží. 

2. Kupní cena zboží v Internetovém obchodě je uvedena včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Kupní cena zboží zůstává v platnosti po dobu, po kterou je u příslušného zboží uvedena v Internetovém obchodě. 

3. Pokud jsou u zboží na Internetových stránkách uvedeny dvě částky, z nichž jedna částka je přeškrtnutá, má přeškrtnutá částka pouze informativní charakter a kupní cenou je částka nižší, která není přeškrtnuta. 

4. Veškeré informace týkající se zboží uvedené v Internetovém obchodě, např. popis zboží, jeho specifikace, fotografie atd., jsou informacemi dostupnými Prodávajícímu v době jejich uvedení, přičemž zboží se může ve skutečnosti určitým způsobem od těchto informací lišit, například v závislosti od zařízení, za pomocí kterého Kupující přistupuje do Internetového obchodu. Prodávající si vyhrazuje právo provést úpravy menšího rozsahu u popisu zboží za účelem uvedení popisu do souladu se skutečností. 

5. Nabídky zboží umístěné v Internetovém obchodě jsou časově a množstevně omezené, tak jak je uvedeno v konkrétních případech u zboží v Internetovém obchodě nebo v rámci upoutávky týkající se marketingových akcí Prodávajícího. 

6. Prodávající si vyhrazuje právo omezit u konkrétního zboží maximální počet nákupů, které může realizovat jednotlivý Kupující, a to z důvodu zajištění spravedlivé možnosti nákupu všem Kupujícím. 

IV. Informace před uzavřením Smlouvy a postup uzavření Smlouvy 

1. Před uzavřením Smlouvy sděluje Prodávající Spotřebiteli následující informace: 

1.1. možné způsoby platby jsou uvedeny v čl. VI. těchto obchodních podmínek a způsob dodání zboží je uveden v čl. V. těchto obchodních podmínek, 

1.2. pro dodání zboží platí pouze ta omezení, která jsou uvedena v čl. III. těchto obchodních podmínek, 

1.3. výše nákladů na dodání zboží je uvedena v čl. V. těchto obchodních podmínek, 

1.4. údaje o právech vznikajících z vadného plnění a další podmínky pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny v čl. VIII. těchto obchodních podmínek, 

1.5. Smlouva není uzavírána na dobu neurčitou, jejím předmětem není opakované plnění, ani není smlouvou podle ustanovení § 1837 písm. l) zákona České republiky č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), 

1.6. Spotřebitel není povinen zaplatit před uzavřením Smlouvy žádnou zálohu ani jinou obdobnou platbu; Tím není dotčena možnost Kupujícího zvolit pro zaplacení kupní ceny a nákladů na dopravu platbu platební kartou on-line podle čl. VI. těchto obchodních podmínek, 

1.7. náklady na použití prostředků komunikace na dálku, prostřednictvím kterých je uzavřena Smlouva, nese v plné výši Kupující, přičemž výše těchto nákladů je závislá na podmínkách poskytovatele telekomunikačních služeb, jehož Kupující při uzavření Smlouvy využívá. Ze strany Prodávajícího nejsou účtovány žádné dodatečné poplatky za využití prostředků komunikace na dálku, 

1.8. bližší informace o využití práva na odstoupení od Smlouvy a o formuláři pro odstoupení od Smlouvy jsou uvedeny v čl. VII. těchto obchodních podmínek, 

1.9. v případě odstoupení od Smlouvy Spotřebitel nese náklady za vrácení zboží, tak jak je blíže uvedeno v čl. VII. těchto obchodních podmínek, 

1.10. Spotřebitel se může v rámci mimosoudního vyřizování stížnosti obrátit na Prodávajícího prostřednictvím adresy: info.cz@gate-wear.com, a dále může podat stížnost proti postupu Prodávajícího k orgánu dohledu nebo státního dozoru, kterým je ve věcech ochrany spotřebitele Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a také Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát SOI pro Žilinský kraj se sídlem Predmestská 71, 011 79 Žilina, Slovenská republika, a ve věcech ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, a také 

Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava. 

1.11. Prodávající není ve vztahu ke Spotřebiteli ani k Registrovanému uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

2. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se uzavírá v českém jazyce. 

3. Tím, že Kupující odešle prostřednictvím Internetového obchodu objednávku, souhlasí s uzavřením Smlouvy distančním způsobem s využitím prostředků komunikace na dálku. 4. Technické kroky, které vedou k uzavření Smlouvy, jsou následující: 

4.1. Po zadání adresy Internetového obchodu v internetovém prohlížeči se Kupujícímu zobrazí nabídka zboží a Kupující má možnost zvolit si konkrétní zboží. 

4.2. Poté, co Kupující zvolí konkrétní zboží z nabídky Prodávajícího, zobrazí se detailní informace o tomto zboží. 

4.3. Kupující vybere požadované množství a vloží zboží do elektronického nákupního košíku kliknutím na tlačítko „Do košíku“ anebo kliknutím na tlačítko „Rychlý nákup“, kdy se neuplatní postup dle předešlého odseku. Elektronický nákupní košík je Kupujícímu přístupný kdykoliv po kliknutí na tlačítko znázorňující košík. 

4.4. Následně může Kupující kliknutím na tlačítko „Přejít do košíku“ zobrazit obsah elektronického košíku nebo může dále procházet obsah Internetového obchodu. 

4.5. Po kliknutí na tlačítko znázorňující košík, resp. tlačítko „Přejít do košíku“ se Kupujícímu zobrazí přehled vybraného zboží obsahující pro každou položku vloženou do elektronického nákupního košíku označení zboží, zvolené množství, odhadovanou dobu dodání a cenu zboží a dále i celkovou cenu složenou ze součtu cen všech položek a ceny dopravy. Kupující má možnost v této chvíli ověřit obsah objednávky, a pokud chce některou z položek změnit či odstranit, má možnost vrátit se do Internetového obchodu prostřednictvím tlačítka „Návrat do obchodu“. Kupující si v tomto kroku může zároveň zvolit nákup jako Registrovaný uživatel Internetového obchodu nebo se do Internetového obchodu může zaregistrovat jako nový uživatel. 

4.6. Pokud Kupující souhlasí s obsahem objednávky, vyplní své jméno a příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Kupující je povinen vyplnit údaje, které jsou v tomto formuláři označeny symbolem hvězdičky. Bez vyplnění těchto údajů není možné objednávku odeslat. Dále Kupující zvolí způsob platby on-line platební kartou nebo dobírkou. Zároveň Kupující zaškrtnutím příslušného pole potvrdí, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, které jsou z tohoto místa přístupné kliknutím na odkaz „Obchodní podmínky“, včetně oznámení před uzavřením Smlouvy uvedených v odst. 1 tohoto článku, a zvolí, zda souhlasí se zasíláním obchodních sdělení (newsletteru) na jeho e-mailovou adresu; v kterémkoli kroku vyplňování údajů uvedených v tomto odseku je Kupující oprávněn kontrolovat údaje a opravit chyby vzniklé při zadávání dat;  

4.7. Pokud Kupující nepožaduje žádnou další změnu objednávky ani jím zadaných údajů, kliknutím na tlačítko „Zaplatit“, resp. „Objednat s povinností platby“, proces objednávky ukončí s vědomím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu za objednané zboží a náklady na jeho dodání. Údaje, které Kupující uvede v objednávce, považuje Prodávající za úplné a správné.

4.8. Po odeslání objednávky bude Kupující automaticky přesměrován na internetové stránky umožňující platbu kartou on-line, zvolil-li tuto možnost platby. 

4.9. Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím. Uzavřená smlouva je uložena v uživatelském účtu Registrovaného uživatele, který k ní má přístup.

5. V případě, že Kupující uvede ve své objednávce jakoukoliv poznámku nebo požadavek, nestávají se taková poznámka ani požadavek součástí Smlouvy a jejich obsah není pro Prodávajícího závazný. 

6. Prodávající zašle Kupujícímu bezodkladně po uzavření Smlouvy doklad o koupi a potvrzení o uzavření Smlouvy. Nedílnou součástí potvrzení o uzavření Smlouvy jsou tyto obchodní podmínky Prodávajícího. Kupující souhlasí, aby mu bylo potvrzení o uzavření Smlouvy vystaveno a zasláno v elektronické podobě, čímž je nahrazena povinnost Prodávajícího poskytnout Kupujícímu potvrzení v listinné podobě. Pokud při automatickém zpracování objednávky Kupujícího dojde v elektronickém systému objednávek k chybě, která způsobí, že takto zaslané znění Smlouvy neodpovídá objednávce Kupujícího, Prodávající je povinen zaslat Kupujícímu opravný e-mail potvrzující správné znění Smlouvy s upozorněním, že jde o opravené znění Smlouvy a že předchozí Smlouva je neplatná, neboť došlo k chybě v elektronickém systému. 

7. Prodávající ukládá uzavřené Smlouvy a doručené objednávky v elektronické podobě a uchovává je po dobu stanovenou zákonem. Prodávající neumožňuje přístup k archivovaným Smlouvám žádné další osobě. Prodávající umožní Spotřebiteli přístup ke Smlouvě, kterou s Prodávajícím uzavřel, pokud o to Spotřebitel požádá písemně e-mailem zaslaným na adresu info.cz@gate-wear.com. V takovém e-mailu musí Spotřebitel požadovanou Smlouvu jednoznačně identifikovat, a to alespoň datem jejího uzavření, předmětem koupě a číslem příslušné objednávky. 

8. V případě, že se konkrétní zboží, které je předmětem Smlouvy, již nevyrábí, nedodává, není na skladě nebo u kterého došlo k náhodnému poškození během přípravy na odeslání, má Prodávající právo od Smlouvy odstoupit (tedy stornovat objednávku), a to do 7 dnů od jejího uzavření. O této skutečnosti bude Kupující bezodkladně informován. Pokud již Kupující zaplatil cenu za konkrétní zboží nebo její část, bude mu tato částka vrácena. 

9. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny a nákladů na dodání zboží. 

V. Dodací podmínky a náklady na dodání zboží 

1. Zboží je doručováno na adresu, kterou Kupující uvedl jako dodací adresu při vyplňování objednávky. 

2. Vyzvednutí zboží osobně v sídle Prodávajícího nebo v některé z jeho provozoven není možné. 

3. Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravce uvedeného v objednávce. Prodávající neumožňuje dodání zboží prostřednictvím jiného přepravce. 

4. Náklady na dodání zboží tvoří pouze cena dopravy a případná cena za dobírku. Náklady na dodání zboží platí Kupující. 

5. Pokud není dodací doba uvedená při konkrétním zboží, platí, že Prodávající je povinen dodat objednané zboží nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy. Pokud si Kupující objedná zboží s různou dodací dobou v rámci jedné objednávky, je dodací dobou nejdelší z nich. 

6. Kupující je srozuměn s tím, že ve výjimečných případech může dojít k prodloužení dodací doby z důvodu zpoždění vzniklého z nepředvídatelných důvodů, které Prodávající nemohl ovlivnit. 

7. O odeslání zboží informuje Prodávající Kupujícího e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou při vyplňování objednávky. 

8. Jakékoli dodatečné náklady na dopravu, které vzniknou na základě dodatečných požadavků Kupujícího poté, co Prodávající předal zboží k přepravě, například z důvodu následné změny místa dodání Kupujícím, je povinen platit Kupující. V případě, že Kupující nepřevezme zboží při doručení a požaduje opakované doručení, snáší náklady opakovaného doručení. 

9. V případě bezdůvodného nepřevzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. 

10. Kupujícímu se doporučuje při přebírání zboží od přepravce prohlédnout stav zásilky a v případě známek jejího zjevného poškození (roztržený či deformovaný obal apod.) její převzetí odmítnout. 

VI. Platební podmínky 

1. Kupující může cenu zboží a náklady na jeho dodání zaplatit některým ze způsobů, které má na výběr v rámci nabídky Internetového obchodu před uskutečněním své objednávky, a to: 

1.1. On-line za pomoci platby kartou; 

1.2. Hotově při osobním převzetí zboží nebo za pomoci platby kartou, pokud takovou možnost platby nabízí Kupujícímu přepravce. 

2. Platbu kupní ceny není možné uskutečnit běžným bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího. 

3. Uzavřením Smlouvy Kupující souhlasí s tím, že faktura, případně doklad nahrazující fakturu za objednané a zakoupené zboží, mu bude ze strany Prodávajícího poskytnuta výhradně v elektronické podobě, a to zasláním na emailovou adresu, kterou Kupující uvedl při své objednávce. 

4. Na Prodávajícího se nevztahují povinnosti podle zákona České republiky č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a to s ohledem na skutečnost, že Prodávající nemá sídlo, provozovnu ani sklad na území České republiky. 

VII. Odstoupení od Smlouvy 

1. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i bez uvedení důvodu kdykoli od okamžiku uzavření Smlouvy nejpozději do uplynutí lhůty čtrnácti dnů ode dne, kdy převezme zboží od přepravce, případně pokud je předmětem Smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, do čtrnácti dnů ode dne, kdy od přepravce převezme poslední dodávku zboží. Registrovanému uživateli přiznává Prodávající právo na odstoupení od Smlouvy ve lhůtě pětačtyřiceti dnů, přičemž počítání lhůty se řídí podle podmínek stanovených v předchozí větě.

2.Právo Spotřebitele odstoupit od Smlouvy nelze chápat jako právo na bezplatné zapůjčení zboží. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, tj. nad míru vyšší, než je míra nutná k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

3. Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy v případech uvedených v § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, především v případě prodeje zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Spotřebitel porušil.

4. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy ještě předtím, než mu bude odesláno objednané zboží. V takovém případě se Spotřebitel vyhne placení nákladů na vrácení zboží Prodávajícímu, které jinak Spotřebitel nese. 

5. Odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel uskutečnit následujícími způsoby: 

5.1. Využitím funkce označené jako „Vrácení“, která je dostupná přímo v Internetovém obchodě. Spotřebitel musí při využití této funkce identifikovat sebe a svou objednávku a vyplnit příslušný formulář. Spotřebitel si při tomto způsobu odstoupení od Smlouvy nemůže zvolit jinou možnost vrácení zboží, než kterou nabízí funkce „Vrácení“, tedy prostřednictvím kurýra, kterého na náklady Spotřebitele zajistí Prodávající, přičemž proplacení těchto nákladů si Prodávající uplatní vůči Spotřebiteli. Odstoupení od smlouvy uskutečněné tímto způsobem se považuje za oznámené odesláním formuláře v rámci funkce „Vrácení“. Využitím funkce „Vrácení“ Spotřebitel projevuje souhlas s výše uvedeným postupem započtení nákladů na vrácení zboží Prodávajícímu. Tím není dotčena možnost Spotřebitele postupovat podle následujících odstavců bez využití funkce „Vrácení“, kterou Prodávající nabízí jako dobrovolnou alternativu.

5.2. Zasláním nebo osobním předáním písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy na adrese GATE SHOP,s.r.o., Textilná 23, 034 01 Ružomberok, nebo zasláním tohoto oznámení na emailovou adresu info.cz@gate-wear.com. Obsahem odstoupení musí být alespoň jméno a příjmení Spotřebitele, ulice, číslo domu, PSČ, město, datum uzavření Smlouvy, číslo objednávky, uvedení čísla bankovního účtu vedeného v ČR pro vrácení platby a rozsahu, ve kterém Spotřebitel od Smlouvy odstupuje. Pro odstoupení od Smlouvy může 

Spotřebitel využít i formulář označený jako „Formulář pro odstoupení od smlouvy“, který je přílohou těchto obchodních podmínek. 

5.3. Zasláním písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy pověřenému zástupci Prodávajícího, a to výhradně na adresu Hoffmann Czech Republic, spol. s r.o., Rudná 3114/114, SC Avion, 700 30 Ostrava. Obsahem odstoupení musí být alespoň jméno a příjmení Spotřebitele, ulice, číslo domu, PSČ, město, datum uzavření Smlouvy, číslo objednávky, uvedení čísla bankovního účtu vedeného v ČR pro vrácení platby a rozsahu, ve kterém Spotřebitel od Smlouvy odstupuje. Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využít i formulář označený jako „Formulář pro odstoupení od smlouvy“, který je přílohou těchto obchodních podmínek, nebo mu je doručen se zbožím. Pokud si Spotřebitel zvolí možnost vrácení tovaru prostřednictvím označeného kurýra, kterého na náklady Spotřebitele zajistí Prodávající, proplacení nákladů spojených s takovým způsobem vrácení zboží si Prodávající uplatní vůči Spotřebiteli.

6. Pokud Spotřebitel odstoupí v plném nebo částečném rozsahu od Smlouvy, je povinen zaslat zboží, ohledně kterého odstoupil od Smlouvy, Prodávajícímu na adresu GATE SHOP, s.r.o.., Textilná 6037/23, 034 01 Ružomberok, resp. předat zboží na této adrese osobně nebo umožnit převzetí tohoto zboží kurýrem bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy. Spotřebitel může vrácené zboží ve stejné lhůtě odevzdat také výše uvedenému zástupci Prodávajícího, a to zasláním zboží výhradně na adresu Hoffmann Czech Republic, spol. s r.o., Rudná 3114/114, SC Avion, 700 30 Ostrava. Spotřebiteli se doporučuje, aby při vrácení zboží využil funkci „Vrácení“ přímo v Internetovém obchodě. Prodávající je oprávněn neuznat odstoupení od smlouvy Spotřebitele, pokud mu zboží, které je předmětem odstoupení, nebylo předáno, doručeno nebo odesláno ve lhůtě dle tohoto odseku.

7. Náklady za vrácení zboží a jiné náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu nese v plné výši Spotřebitel. 

8. Prodávající vrátí Spotřebiteli veškeré peněžní prostředky, které mu Spotřebitel poskytl, tj. kupní cenu zboží, ohledně kterého Spotřebitel odstoupil od Smlouvy, a náklady na dodání zboží, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, s výjimkou nákladů na vrácení zboží prostřednictvím kurýra při využití funkce „Vrácení“. V případě, že předmětem Smlouvy bylo více kusů zboží a Spotřebitel odstoupil od Smlouvy pouze ohledně některých z těchto kusů, Prodávající Spotřebiteli vrátí náklady na dodání pouze v tomto rozsahu, ne však náklady na dodání zbylých kusů zboží, ohledně kterých Spotřebitel od Smlouvy neodstoupil. Pokud Spotřebitel využije možnost vrácení zboží u výše uvedeného zástupce Prodávajícího, odevzdáním zboží tomuto zástupci Spotřebitel souhlasí s tím, aby zástupce přistoupil k Závazku Prodávajícího převzít vrácené zboží. 

9. Prodávající není povinen vrátit kupní cenu zboží, ohledně kterého Spotřebitel odstoupil od Smlouvy, ani náklady na dodání zboží dříve, než zboží obdrží, nebo než mu Spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

10. Poukázání případných slevových kupónů Spotřebiteli je jednostranným právním jednáním Prodávajícího. Pokud Spotřebitel odstoupí od Smlouvy ohledně zboží, na jehož úhradu použil zcela nebo zčásti slevový kupón, nemá nárok na proplacení slevového kupónu v penězích ani na jiné náhrady. Spotřebitel má právo vždy pouze na vrácení skutečně zaplacené kupní ceny a nákladů na dodání zboží. 

11. Spotřebitel bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, tj. dojde-li k využití práva Spotřebitele odstoupit od Smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu se zbožím, které bylo předmětem Smlouvy, vrátit i s ním související poskytnuté dárky, včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto dárky nebudou vráceny zpět, budou jejich hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši rovnající se obvyklé ceně dárků. 

12. Pokud je hodnota vraceného zboží snížena v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, může Prodávající uplatnit vůči Spotřebiteli právo na náhradu škody. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. 

13. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou Spotřebiteli výše uvedené peněžní prostředky vráceny převodem na bankovní účet, který Spotřebitel oznámil prostřednictvím úkonů v odst. 5.1, 5.2, nebo 5.3, nebo na účet, který Spotřebitel Prodávajícímu uvede v návaznosti na odstoupení od Smlouvy nebo na účet uvedený v uživatelském účtu Spotřebitele. Pokud tento způsob není možný, zejména z důvodu nesprávného čísla účtu poskytnutého Spotřebitelem, budou peněžní prostředky Spotřebiteli vráceny formou poštovní poukázky zaslané na adresu Spotřebitele. Pokud Spotřebitel vrátí zboží osobně v prodejně Prodávajícího, peněžní prostředky mu budou vráceny v hotovosti. 

14. Smluvní strany se uzavřením Smlouvy dohodly, že Spotřebiteli je nad rámec zákonného práva na odstoupení od Smlouvy do čtrnácti dnů umožněno odstoupit od Smlouvy také v období mezi patnáctým až třicátým dnem od převzetí zboží, a to za podmínek stanovených v předchozích odstavcích tohoto článku, s výjimkou povinnosti Prodávajícího vrátit Spotřebiteli náklady na dodání zboží. Tuto dodatečnou možnost, při níž Spotřebiteli nebudou vráceny náklady na dodání zboží, nelze chápat jako prodloužení lhůty pro odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů podle zákona, ale jako právo na odstoupení od smlouvy dohodnuté smluvně za osobitých podmínek. 

15. Smluvní strany se uzavřením Smlouvy dohodly, že právo na odstoupení od Smlouvy náleží také Prodávajícímu, a to za níže uvedených podmínek. V případě, že si Kupující zvolí způsob platby kupní ceny za objednané zboží na dobírku, je Prodávající oprávněn odstoupit Smlouvy, pokud Kupující nepřevezme objednané zboží řádně a včas, nebo pokud je objednané zboží vráceno zpět Prodávajícímu po neúspěšném pokusu o jeho dodání Kupujícímu. Prodávající je oprávněn požadovat od Kupujícího náhradu nákladů na přepravu, které Prodávajícímu vznikly v souvislosti s neúspěšným dodáním objednaného zboží. 

16. V případě, že Kupující zvolí způsob platby kupní ceny platební kartou, je Prodávající oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud neobdrží od Kupujícího úhradu kupní cenu za objednané zboží do jednoho dne ode dne uzavření Smlouvy. 

17. Za platné odstoupení Prodávajícího od Smlouvy se považuje odeslání písemného oznámení o odstoupení na e-mailovou adresu Kupujícího. 

18. Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy kdykoli ode dne uzavření Smlouvy do okamžiku, kdy Kupující převezme zboží od Prodávajícího, a to z důvodu zneužití objednávkového systému Internetového obchodu nebo uvedení chybných údajů při objednávání zboží, nebo objednání zboží za výrazně nižší cenu, než je cena obvyklá, pokud bylo toto zboží nabízeno v důsledku omylu nebo technické chyby Internetového obchodu.

VIII. Práva z vadného plnění 

1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že je zboží v okamžiku převzetí Kupujícím bez vad. Zejména Prodávající odpovídá za to, že zboží v době jeho převzetí Kupujícím má jakost a vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, případně chybí-li takové ujednání, vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné Prodávajícím, že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, že zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

2. Kupující je oprávněn vytknout vadu spotřebního zboží do dvou let od převzetí zboží. Projeví-li se vady zboží v prvním roce od převzetí, má se za to, že vady zboží existovaly již v okamžiku převzetí zboží, pokud Prodávající neprokáže, že zboží v okamžiku převzetí vady nemělo. Pokud vyjdou vady zboží najevo po uplynutí prvního roku od převzetí zboží, má se za to, že vady zboží v okamžiku převzetí zboží neexistovaly, neprokáže-li Kupující opak.

3. Kupujícímu se doporučuje zboží neprodleně po jeho dodání prohlédnout a přesvědčit se o jeho jakosti, vlastnostech a množství. 

4. Pokud zboží nemá v okamžiku převzetí Kupujícím vlastnosti uvedené u odst. 1 tohoto článku obchodních podmínek, Kupující může požadovat dodání nové věci bez vad nebo opravu věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, a v případě, že se vada týká jen součásti zboží, potom výměnu této součásti. Pokud to není možné, může Kupující odstoupit od Smlouvy. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

5. Pokud Kupující nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, může podle své volby od Smlouvy buď odstoupit, nebo požadovat přiměřenou slevu nebo dodání nového zboží nebo výměnu součásti.

6. Pokud Kupující neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží ani neodstoupí od Smlouvy, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu způsobilo značné obtíže. 

7. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, zvláště v případě, že pro tuto vadu byla Kupujícímu poskytnuta sleva, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Vadou zboží není změna zboží během záruční doby v důsledku jeho běžného opotřebení, nesprávného používání, nesprávné, nevhodné či nepravidelné péče a údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, ze kterých je zboží vyrobeno, v důsledku poškození či jiného nesprávného zásahu.

8. Práva z vady může Kupující uplatnit u Prodávajícího následujícími způsoby: 

8.1 Využitím funkce označené jako „Reklamace“, která je dostupná přímo v Internetovém obchodě. Spotřebitel musí při využití této funkce identifikovat sebe a svou objednávku, popsat reklamovanou vadu a vyplnit příslušný formulář. Spotřebitel si při tomto způsobu reklamace nemůže zvolit jinou možnost předání reklamovaného zboží Prodávajícímu, než kterou nabízí funkce „Reklamace“, tedy za pomoci kurýra. Reklamace provedená tímto způsobem se považuje za oznámenou odesláním formuláře v rámci funkce „Reklamace“. Tím není dotčena možnost Spotřebitele postupovat podle následujícího odstavce bez využití funkce „Reklamace“, kterou Prodávající nabízí jako dobrovolnou alternativu. 

8.2 Zasláním reklamace nebo osobním odevzdáním reklamace a vadného zboží Prodávajícímu na adresu GATE SHOP, s.r.o., Textilná 6037/23, 034 01 Ružomberok, nebo zasláním reklamace na emailovou adresu info.cz@gate-wear.com.. Spolu s vytknutím vady je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo zvolil. Svou volbu není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího dodatečně měnit. To neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

8.3 Zasláním reklamace nebo osobním odevzdáním reklamace a vadného zboží zástupci Prodávajícího, a to výhradně na adrese Hoffmann Czech Republic, spol. s r.o., Rudná 3114/114, SC Avion, 700 30 Ostrava. Spolu s vytknutím vady je Kupující povinen sdělit, jaké právo zvolil. Svou volbu není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího dodatečně měnit. To neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. V souvislosti s tímto způsobem uplatnění práv z vadného plnění se Smluvní strany dohodly, že ust. § 2172 občanského zákoníku se neuplatní, jelikož Spotřebiteli je tato možnost dána jako alternativa k uplatnění reklamace přímo u Prodávajícího. Pokud Spotřebitel využije možnost reklamace zboží u výše uvedeného zástupce Prodávajícího, odevzdáním reklamovaného zboží tomuto zástupci Spotřebitel souhlasí s tím, aby zástupce přistoupil k Závazku Prodávajícího převzít reklamované zboží.

9. Zboží předané Prodávajícímu k reklamaci musí být čisté a hygienicky nezávadné.

10. Prodávající Kupujícímu potvrdí písemně, kdy právo uplatnil, provedení opravy a dobu jejího trvání, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Po vyřízení reklamace Prodávající Kupujícímu písemně potvrdí datum a způsob vyřízení reklamace, případně vystaví potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, nebo písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

11. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. 

12. Náklady na doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu Prodávající Kupujícímu proplatí v případě, že reklamace byla oprávněná. 

13. V případě, že bude reklamace vyřízena dodáním nového zboží, dochází okamžikem dodání nového zboží Kupujícímu k převodu vlastnického práva k vadnému zboží na Prodávajícího. V případě, že reklamace bude vyřízena poskytnutím přiměřené slevy Kupujícímu nebo Kupující odstoupí od Smlouvy, Prodávající mu vrátí příslušné peněžní prostředky na bankovní účet Kupujícího, který je Kupující povinen mu pro tyto účely sdělit. Pokud tento způsob není možný, peněžní prostředky budou Spotřebiteli vráceny formou poštovní poukázky zaslané na adresu Spotřebitele. Výjimky mohou být v odůvodněných případech projednány se zákaznickou podporou Prodávajícího. 

14. Na dárky a další bezplatně poskytnutá plnění, které jsou poskytována zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Kupujícího vyplývající z vadného plnění. 

15. Prodávající neposkytuje pozáruční servis zboží.

IX. Alternativní řešení spotřebitelských sporů 

Spotřebitel má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva. Spotřebitel má dále právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen „AŘS“). Formou AŘS mohou být řešeny pouze spory vyplývající ze Smlouvy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, a spory s touto Smlouvou související. Návrh na zahájení AŘS se podává k subjektu AŘS podle, kterým je Slovenská obchodní inspekce nebo Česká obchodní inspekce, a to za pomoci k tomu určené platformy nebo formuláře. Seznam dalších subjektů AŘS je dostupný na stránkách nebo některý ze subjektů uvedených na stránkách http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/z 

oznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Subjekt AŘS může od Spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení AŘS, maximálně však do výše 5 EUR s DPH. Pokud jsou na AŘS příslušné několik subjektů, právo volby, kterému z nich podá návrh, má Spotřebitel. Kromě AŘS má Kupující právo obrátit se na věcně a místně příslušný obecný soud. Platforma AŘS je dostupná na internetových stránkách: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main. 

X. Registrace v Internetovém obchodě a zákaznický program GATE 

1. Návštěvník Internetového obchodu má v rámci své objednávky nebo i mimo tuto objednávku možnost registrovat se v Internetovém obchodě a stát se tak Registrovaným uživatelem. Registrovaným uživatelem se může stát také návštěvník kterékoliv kamenné prodejny Prodávajícího, která v této prodejně projeví zájem o registraci v Internetovém obchodě, předá Prodávajícímu své kontaktní údaje a po výzvě Prodávajícího dokončí v Internetovém obchodě svou registraci v Internetovém obchodě. Registrovaným uživatelem se může stát pouze fyzická osoba – spotřebitel. 

2. Registrace v Internetovém obchodě je podmínkou uzavření bezúplatné smlouvy o poskytování služeb spojených s registrací, které spočívají ve vytvoření uživatelského účtu v Internetovém obchodě, v získání možnosti spravovat objednávky v prostředí on-line, v získání možnosti uskutečňovat budoucí nákupy bez nutnosti opakovaného zadávání kontaktních údajů, v získání možnosti sledovat historii nákupů a v získání věrnostní karty Gatecard (dále jen „karta“), včetně všech s tím spojených výhod zákaznického programu GATE, tj. služeb, které by bez registrace v Internetovém obchodě nebylo možné poskytnout. Registrovaný uživatel snáší jen cenu za použití prostředků dálkové komunikace, které použije při přístupu k Internetovému obchodu a registraci. 

3. Kliknutím na tlačítko „Vytvořit účet“ v registračním formuláři v Internetovém obchodě návštěvník Internetového obchodu potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a projevuje svůj zájem o uzavření výše uvedené smlouvy, která se uzavírá potvrzením Prodávajícího o dokončení registrace. 

4. Karta Gatecard bude Registrovanému uživateli vyhotovena v digitální podobě (dostupná také v on-line zákaznickém kontě) a odeslána na e-mailovou adresu uvedenou při registraci v Internetovém obchodě. Karta je nepřenosná a slouží k autorizaci Registrovaného uživatele a při uplatňování jeho slev a dalších benefitů v síti prodejen Prodávajícího, jakož i v Internetovém obchodě. 

5. Výhody zákaznického programu GATE: 

5.1 Každý Registrovaný uživatel je oprávněn čerpat jemu přiřazené benefity prostřednictvím své karty, která slouží jako plnohodnotný autorizační prvek. 

5.2 Každý identifikovaný nákup (po předložení karty) je automaticky načten na konto daného Registrovaného uživatele ve formě bonusových bodů. Pro převod identifikovaného nákupu na bonusové body platí pravidlo, že každých 25 Kč zaplacených zákazníkem se rovná jednomu (1) bonusovému bodu (dále jen „G nebo G's). G's jsou přičítány vždy jen za částku uhrazenou standardní platební metodou, tedy po odečtení všech slev, včetně slev přiznaných za uplatnění G's. Bonusové body se stejně nepřidělují za nákupy dárkových poukázek, karet nebo certifikátů. Bonusové body se Registrovanému uživateli nepřidělují za zboží, ohledně kterého jako Spotřebitel odstoupil od Smlouvy. Bonusové body se přičtou na konto Registrovaného uživatele po 45 dnech od uskutečnění nákupu v prodejnách Prodávajícího nebo po 45 dnech od doručení zboží v Internetovém obchodě. 

5.3 G's je možné získat i jinými cestami než za nákup, a to ve formě mimořádných bonusů přidělených Prodávajícím, ohodnocení produktů nebo realizováním předem definovaných aktivit. 

5.4 Po registraci v Internetovém obchodě se Registrovanému uživateli automaticky připíše na jeho nový účet 100 G's. Registrovaný uživatel získá další bonus 100 G's za kompletní vyplnění svého zákaznického profilu. 

5.5 Každý Registrovaný uživatel má možnost pozvat nového člena (v zastoupení Prodávajícím) a po splnění podmínek získává bonus 50 G's na své konto. Bonusové G's se připisují po zaplacení nákupu pozvaným a novým Registrovaným uživatelům. 

5.6 Každý Registrovaný uživatel má možnost jednou recenzovat produkt, který si zakoupil, a to formou textové nebo textově-obrazové recenze v Internetovém obchodě, přičemž recenze musí být napsána v českém nebo slovenském jazyce, nesmí obsahovat rasismus, vulgární výrazy, urážky a pomluvy, nesmí obsahovat otázky, odkazy na jiné stránky nebo údaje, které přímo nesouvisejí s recenzovaným produktem. Prodávající zajišťuje, že zveřejněné recenze pochází od spotřebitele, který si produkt zakoupil. Recenzovat produkt je oprávněn výlučně Registrovaný uživatel prostřednictvím svého uživatelského účtu, ve kterém lze přidávat recenze pouze na zakoupené produkty. Poskytnutím takové recenze Registrovaný uživatel uděluje Prodávajícímu bezúplatný souhlas k použití obsahu recenze pro jeho komerční i nekomerční účely s tím, že obsah recenze může být Prodávajícím rozmnožován, jakýmkoli způsobem zpřístupňován veřejnosti zaznamenáván na jakýkoliv technický nosič, upravovaný či spojován s jinými autorskými díly. Tento souhlas se Prodávajícímu uděluje jako výhradní a územně neomezený, a to na dobu trvání majetkových autorských práv autora recenze, přičemž Prodávající je oprávněn udělit k obsahu recenze sublicenci nebo může souhlas s použitím tohoto obsahu dále postoupit, a to podle vlastního uvážení bez jakýchkoliv omezení. Za schválenou a publikovanou textovou recenzi získává Registrovaný uživatel bonus 10 G's a za schválenou a publikovanou textovou recenzi s fotografií produktu získává Registrovaný uživatel bonus 30 G's. Prodávající má právo odmítnout zveřejnění recenze, jestliže tato porušuje pravidla pro přidávání recenzí, případně odmítnout zveřejnění textové nebo obrazové části textově-obrazové recenze.

5.7 Registrovaný uživatel získává v den svých narozenin bonus 100 G's. 

5.8 Platnost nasbíraných G's je 365 dnů ode dne jejich připsání. Po uplynutí této lhůty G's expirují a už je nebude možné uplatnit, ani jakýmkoliv způsobem nahradit, ať už v peněžní nebo nepeněžní formě. 

6. Čerpání výhod Registrovaným uživatelem: 

6.1 Registrovaný uživatel má právo vyměnit své G's za slevu z ceny zboží a služeb nakupovaných u Prodávajícího. G's lze uplatnit maximálně do výše 70% z maloobchodní ceny zboží a pouze po celých 100-kách (100 G's = 25 Kč, 200 G's = 50 Kč atd.). 

6.2 Uplatnit G's při nákupu zboží je možné v Internetovém obchodě a v prodejnách Prodávajícího, přičemž při uplatnění G's v prodejnách se musí zákazník prokázat kartou a mít řádně zaregistrované konto“ 

6.3 Registrovaným uživatelům se ukládají všechny účtenky na jejich účet do sekce "Moje objednávky“. Zde se nachází přehled všech uskutečněných nákupů na prodejnách a v Internetovém obchodě. 

6.4 Registrovaní uživatelé získávají možnost využít akční ceny nad rámec slev poskytovaných pro neregistrované zákazníky, v rozsahu podle aktuální prodejní kampaně a rozhodnutí Prodávajícího. Tyto akční ceny / slevy je možné využít pouze po přihlášení do zákaznického konta v Internetovém obchodě a při nákupu přes Internetový obchod. 

6.5 Prodávající může na základě vlastního rozhodnutí přidělit Registrovanému uživateli kupón na další benefit / slevu / bonus nad rámec výše uvedeného. 

7. Případné komplikace při registraci v Internetovém obchodě nebo chyby spojené s uživatelským účtem může Registrovaný uživatel nahlásit Prodávajícímu, který však neodpovídá za to, že jeho systém, tedy i uživatelský účet, bude dostupný nepřetržitě, především z důvodů aktualizací a nutných oprav softwarového a hardwarového vybavení. 

8. Uživatelský účet Registrovaného uživatele je chráněn přihlašovací emailovou adresou a heslem. Za zajištění přihlašovací emailové adresy a hesla před ztrátou a zneužitím odpovídá Registrovaný uživatel. Registrovaný uživatel odpovídá zároveň za zajištění karty před ztrátou a zneužitím. Případné ztráty či zneužití musí být neprodleně ohlášeny Prodávajícímu, který na základě takového oznámení zajistí blokaci karty. 

9. Registrovaný uživatel může svůj uživatelský účet v Internetovém obchodě kdykoliv a bez jakýchkoliv omezení zrušit, tj. vypovědět smlouvu o poskytování výše uvedených služeb spojených s registrací, přičemž smlouva zaniká k poslednímu dni v měsíci, ve kterém Registrovaný uživatel doručil Prodávajícímu svou písemnou výpověď. 

10. Uživatelský účet Registrovaného uživatele v Internetovém obchodě může zrušit i Prodávající, a to zejména z důvodů, pokud Registrovaný uživatel svůj uživatelský účet více než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Registrovaný uživatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy a/nebo z těchto podmínek.  V případě zrušení účtu Prodávajícím z důvodů dle předchozí věty Registrovaný uživatel ztrácí nárok na uplatnění získaných bonusových bodů. Postupy a práva Registrovaného uživatele podle čl. VII., VIII. a IX. těchto podmínek platí obdobně.

12. Ukončením smlouvy o poskytování služeb spojených s registrací bez náhrady zanikají jakékoliv nevyčerpané výhody spojené s registrací v Internetovém obchodě. 

13. Osobní údaje Registrovaného uživatele dobrovolně poskytnuté při registraci v Internetovém obchodě budou zpracovány za účelem uzavření a plnění smlouvy o poskytování výše uvedených služeb, která je také (včetně předsmluvních vztahů při předání údajů Registrovaného uživatele v kamenné prodejně) právním základem zpracování údajů pro daný účel zpracování. Registrovaný uživatel bere na vědomí, že bez dobrovolného poskytnutí těchto údajů by poskytování služeb spojených s registrací v Internetovém obchodě nebylo možné. Osobní údaje pro účely poskytování služeb spojených s registrací budou zpracovány po dobu trvání zájmu Registrovaného uživatele o využívání služeb spojených s registrací, tedy po dobu trvání účelu jejich zpracování. Zpracováním osobních údajů Registrovaného uživatele může být pověřen poskytovatel eshopového řešení při zajištění řádného provozu Internetového obchodu a správce CRM systémů Prodávajícího. Při zpracování osobních údajů Registrovaného uživatele pro účely poskytování služeb spojených s registrací nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Prodávající nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou zpracovatele. Registrovaný uživatel má především právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, vymazání (spojeno se zrušením registrace) nebo přenos k jinému správci, případně omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů pokud Prodávající postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Možnost registrace v Internetovém obchodě není primárně určena pro osoby mladší 16 let. 

XI. Závěrečná ustanovení 

1. Kupující bere na vědomí, že při používání Internetového obchodu dochází ke zpracování jeho osobních údajů, přičemž zpracování a ochrana těchto údajů se řídí ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a zákona o zpracování osobních údajů. Bližší informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou dostupné v samostatných zásadách ochrany osobních údajů. Uzavřením Smlouvy Kupující potvrzuje, že se s těmito zásadami seznámil. Prodávající zároveň upozorňuje, že při uzavření Smlouvy dochází ke zpracování identifikačních a kontaktních údajů, které Kupující zadal do své objednávky, a to za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, která je také právním základem zpracování údajů pro daný účel zpracování. Kupující bere na vědomí, že bez dobrovolného poskytnutí těchto údajů by uzavření a plnění Smlouvy nebylo možné. Osobní údaje pro účely Smlouvy budou zpracovány po dobu trvání zákonem stanovených povinností Prodávajícího vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména z občanského zákoníku zákona o účetnictví a pod., tedy minimálně po dobu 10 let. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může být pověřen poskytovatel eshopového řešení při zajištění řádného provozu Internetového obchodu a správce CRM systémů Prodávajícího, poskytovatel účetních služeb při zaúčtování daňových dokladů Prodávajícího nebo poskytovatel doručovacích služeb při doručování objednaného zboží. Při zpracování osobních údajů Kupujícího pro účely Smlouvy nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Prodávající nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou zpracovatele. Kupující má především právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, případně omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů pokud Prodávající postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Možnost nákupu zboží v Internetovém obchodě není primárně určena pro Kupujícího mladšího 18 let. 

2. Tyto obchodní podmínky jsou volně dostupné na internetových stránkách Internetového obchodu a Kupujícímu je umožněna jejich archivace a reprodukce, a to zejména vytištěním příslušné internetové stránky, stažením a uložením souboru ve formátu Portable Document Format (pdf) nebo uložením souboru obsahující tyto obchodní podmínky, který Prodávající zašle Kupujícímu v příloze e-mailu potvrzujícího uzavření Smlouvy. 

3. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit. Změněné podmínky Prodávající zpřístupní na stránkách Internetového obchodu. Vůči Kupujícímu je účinné vždy to znění obchodních podmínek, které je přílohou e-mailu obsahujícího vyhotovení Smlouvy. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

4. V případě, že některá část těchto obchodních podmínek bude neplatná nebo v rozporu s právním řádem Slovenské a České republiky, ostatní ustanovení zůstávají touto neplatností nedotčena. 

5. Přílohou těchto obchodních podmínek je Formulář pro odstoupení od smlouvy

6. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2023. 

GATE SHOP s.r.o.

ZÁKLADNÍ ČÁSTI DOHODY SPOLEČNÝCH PROVOZOVATELŮ

Dohoda mezi společnými provozovateli („dohoda“), jejímž předmětem je určení účelu a prostředků zpracování osobních údajů společnými provozovateli a určení odpovědností každého provozovatele za plnění povinností podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), obsahuje následující základní ustanovení, která jsou poskytnuta dotčeným osobám v souladu s čl. Čl. 2 Nařízení.

já Vymezení pojmů

Pro účely této dohody se rozumí:

„provozovatelem 1“ obchodní společnost GATE SHOP, s.r.o. se sídlem Textilní 6037/23, Ružomberok 034 01, Slovenská republika, IČO: 53 957 393;

„provozovatelem 2“ obchodní společnost GATE, a.s. se sídlem Textilní 6435/23, Ružomberok 034 01, Slovenská republika, IČO: 36 417 742;

„účelem zpracování osobních údajů“ přímý marketing;

„právním základem zpracování osobních údajů“ oprávněný zájem provozovatelů 1 a 2 na propagaci svého zboží a svobodně udělený souhlas dotčené osoby s výkonem činnosti přímého marketingu;

„příjemci osobních údajů“ pověřený zprostředkovatel nebo samostatný provozovatel zpracování osobních údajů, kteří pro provozovatele 1 a jeho účely zajišťují nebo mohou zajišťovat webhostingové služby, správu webové stránky, správu CRM systémů provozovatele 1 a správu newsletter a reklamních kampaní; jsou to zejména:

 1. společnost Blueweb s.r.o., se sídlem Štefánikova 13, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 46 219 765;
 2. společnost EXPANDECO s.r.o., se sídlem Májová 304/38, Žarnovica 966 81, Slovenská republika, IČO: 47 980 052;
 3. společnost Hoffmann Czech republic, spol. s r.o., se sídlem Jeremenkova 725/90, Praha 4, PSČ: 14000, Česká republika, IČ: 267 25 789;
 4. společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké;
 5. společnost: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Spojené státy americké;
 6. společnost: Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, Spojené státy americké;
 7. zaměstnanci provozovatele 1 zodpovědní za správu a monitorování webové stránky;
 8. subjekty poskytující poradenské služby různého druhu (účetní, daňové, právní apod.);
 9. orgány veřejné moci a subjekty, kterým zákon uděluje právo na přístup (např. policejní složky);
 10. další osoby, které poskytují služby pro provozovatele 1 a zpracovávají osobní údaje v jeho jménu na základě smlouvy o zpracovávání osobních údajů;

„doba uchovávání“ doba, po kterou provozovatelé 1 a 2 uchovávají osobní údaje dotyčných osob, a do doby dokud kterýkoli z provozovatelů obdrží žádost dotyčné osoby o odvolání souhlasu nebo do doby trvání oprávněného zájmu provozovatelů 1 a 2, nejdéle však do uplatnění opt-out dotyčnou osobou nebo do uplynutí doby platnosti příslušného identifikátoru.

II. Základní části dohody společných provozovatelů

Ve vztahu ke zpracování osobních údajů ke společně určenému účelu zpracování osobních údajů se provozovatel 1 a provozovatel 2 dohodli následovně:

 1. Provozovatel 1 a provozovatel 2 společně odpovídají za řádný výkon informačních povinností podle čl. 2. 13 a/nebo 14 Nařízení a za informování subjektů údajů o základních částech dohody.
 2. Provozovatel 1 je povinen zveřejnit na svém webovém sídle informace pro dotčené osoby dle čl. 13 a/nebo 14 Nařízení, jakož i základní části dohody.
 3. Provozovatel 1 a provozovatel 2 si vzájemně odsouhlasili obsah informací poskytovaných dotyčným osobám ve vztahu ke společnému účelu zpracování osobních údajů, a to informací týkajících se účelu zpracování, příjemců, doby uchovávání a právního základu.
 4. Provozovatel 1 a provozovatel 2 se dohodli, že kontaktním místem pro dotčené osoby k uplatnění jejich práv je provozovatel 1. Dotčené osoby mohou provozovatele 1 kontaktovat prostřednictvím kontaktního e-mailu info.cz@gate.shop nebo písemně doručením na adresu sídla provozovatele 1. Provozovatel 1 a provozovatel 2 se zavazují o kontaktním místě informovat dotyčné osoby. Bez ohledu na výše uvedené může dotyčná osoba v souladu s článkem. Čl. 3 Nařízení uplatnit svá práva u každého provozovatele a vůči každému provozovateli.
 5. Žádost dotyčné osoby o výkon jejích práv podle Nařízení vyřídí ten provozovatel, kterému byla žádost doručena. Provozovatel, jemuž byla žádost doručena, žádost zaeviduje a neprodleně o této skutečnosti uvědomí druhého provozovatele s uvedením obsahu žádosti. Na základě žádosti si provozovatel 1 a provozovatel 2 podle potřeby poskytnou vzájemnou součinnost v souvislosti s plněním povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv dotčených osob, a to tak, aby byla žádost dotčené osoby příslušným provozovatelem řádně a včas vyřízena.
 6. Provozovatel 1 a provozovatel 2 se zavazují uchovávat osobní údaje pro dané společné účely pouze po určenou dobu uchovávání.
 7. Souhlas ke zpracování osobních údajů dotyčné osoby je příslušný provozovatel, který souhlas získal, povinen uchovávat minimálně po dobu, na kterou byl udělen, pokud právní předpisy nevyžadují delší uchovávání.
 8. Každý provozovatel odpovídá za bezpečné uchovávání dokumentů, kterými disponuje a které obsahují osobní údaje zpracovávané za tímto účelem, jakož i za ochranu osobních údajů, které se nacházejí v jeho informačních systémech. Na požádání si provozovatel 1 a provozovatel 2 vzájemně poskytnou dokumenty obsahující osobní údaje.
 9. Provozovatel 1 a provozovatel 2 nebudou pro společný účel provádět přenos osobních údajů třetí zemi nebo mezinárodní organizaci ani nebudou osobní údaje používat k automatizovanému individuálnímu rozhodování včetně profilování.
 10. Dohoda je uzavřena na dobu určitou, a to do na dobu, pokud trvá účel zpracování osobních údajů a do uplynutí doby uchovávání.