Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI Sprzedaży

spółki GATE SHOP, s.r.o.

(dalej tylko „Regulamin“)


I. Definicja terminów

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

1. „Sprzedawca“ spółka GATE SHOP s.r.o., z siedzibą Textilná 6037/23 Ružomberok 034 01, Republika Słowacka, IČO: 53957393, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Žilinie, wydział Sro, pod numerem 77910/L, kontakt e-mailowy: info.pl@gate.shop. Sprzedawca, zawierając i realizując umowę kupna zgodnie z niniejszymi Regulaminem, działa w ramach swojej działalności gospodarczej i biznesowej.

2. „Klient“ osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która jest zainteresowana zawarciem umowy kupna ze Sprzedawcą czy dokonująca zakupów korzystając ze stron internetowych www.gate.shop.

3. „Konsument“ Klient będący osobą fizyczną, występujący przy zawarciu i realizacji umowy kupna ze Sprzedawcą i w szczególności dokonujący zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

4. „Zarejestrowany użytkownik“ osoba, która dokonała rejestracji w Sklepie Internetowym w celu korzystania z usług związanych z rejestracją on-line.

5. „Strony Umowy“ Sprzedawca i Klient.

6. „Umowa“ umowa kupna zawarta między Sprzedawcą i Klientem za pośrednictwem stron internetowych www.gate.shop

7. „Sklep Internetowy“ sklep internetowy dostępny pod domeną internetową www.gate.shop. Sklep Internetowy nie jest przeznaczony dla osób niepełnoletnich, osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych oraz osób, które nie są Konsumentami.


II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki dokonywania zakupów a w szczególności zawierania Umów, których przedmiotem są produkty oferowane przez Sprzedawcę za pomocą środków porozumiewania się na odległość w Sklepie Internetowym i które stanowią integralną część Umowy zawartej w ten sposób.

2. O ile Strony Umowy nie uzgodnią inaczej na piśmie, uzgodnienia niniejszego Regulaminu będą miały zastosowanie na wszelkie stosunki handlowe między Sprzedawcą a Klientem. Zagadnienia nieobjęte niniejszym Regulaminem podlegają prawu słowackiemu (zwane dalej "Prawem właściwym"). W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem a niektóre z jego praw i obowiązków w rozumieniu niniejszego Regulaminu i Prawa właściwego są w ramach porządku prawnego kraju, w którym Konsument ma miejsce zamieszkania, regulowane inaczej, dojdzie do zastosowania tego prawa, które będzie korzystniejsze dla Konsumenta.

3. Sprzedawca niniejszym informuje, a Klient zawierając Umowę potwierdza i zgadza się, że Sprzedawca nie zawiera Umów z osobami prawnymi i osobami fizycznymi przedsiębiorcami. Zawierając Umowę, Klient potwierdza, że nie zawiera niniejszej Umowy jako osoba prawna lub jako przedsiębiorca będący osobą fizyczną, a zatem Sprzedawca nie jest zobowiązany do wystawienia faktury Klientowi, nawet jeśli Klient poda w zamówieniu numer identyfikacyjny lub inne informacje związane z działalnością Klienta.III. Produkty

1. Sklep Internetowy zawiera informacje o produktach przeznaczonych przez Sprzedawcę do sprzedaży, w tym jego główne właściwości, ceny, opcje płatności, opcje wysyłki i inne informacje związane z konkretnym produktem.

2. Podana cena produktów w Sklepie Internetowym zawiera podatek VAT i wszystkie związane z tym opłaty. Cena produktów pozostaje ważna tak długo, jak długo jest ona podana u poszczególnych produktów w Sklepie Internetowym.

3. Jeżeli na stronach internetowych znajdują się u konkretnego produktu dwie pozycje, z których jedna jest przekreślona, przekreślona kwota ma jedynie charakter informacyjny, a ceną zakupu jest niższa kwota, która nie jest przekreślona.

4. Wszelkie informacje dotyczące produktów w Sklepie Internetowym, takie jak opis produktu, specyfikacja, zdjęcia itp., są informacjami dostępnymi Sprzedawcy w momencie ich wydania, a poszczególne produkty mogą w pewien sposób różnić się od tych informacji, na przykład w zależności od urządzenia, za pomocą którego Klient uzyskuje dostęp do Sklepu Internetowego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do drobnych poprawek w opisie produktów w celu dostosowania opisu do rzeczywistości.

5. Oferty produktów umieszczone w Sklepie Internetowym są ograniczone czasowo i ilościowo, jak podano w konkretnych przypadkach dla produktów w Sklepie Internetowym lub w ramach kampanii marketingowej związanej z działalnością marketingową Sprzedawcy.

6. W celu uczciwego zapewnienia możliwości dokonania zakupów dla wszystkich Klientów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia maksymalnej liczby zakupów, których w związku z konkretnym produktem może dokonać jeden Klient.


IV. Informacje przed zawarciem Umowy i postępowanie w celu zawarcia Umowy

1. Przed zawarciem Umowy Sprzedawca informuje Konsumenta o:

1.1. możliwych formach płatności podanych w art. VI niniejszego Regulaminu i sposobie dostawy produktu zgodnie z art. V niniejszego Regulaminu,

1.2. dostarczanie produktu może być ograniczone tylko w kwestiach podanych w art. III niniejszego Regulaminu,

1.3. koszty dostawy produktu są podane w art. V niniejszego Regulaminu,

1.4. uprawnieniach wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady określonych w art. VIII niniejszego Regulaminu,

1.5. Umowa nie jest zawierana na okres nieokreślony, jej przedmiotem nie jest powtarzające się świadczenie, jak również nie chodzi o umowę wg art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) (zwanej dalej „ustawa o prawach konsumenta“),

1.6. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty jakiejkolwiek zaliczki lub innej podobnej płatności przed zawarciem Umowy; to nie ma wpływu na możliwość wyboru przez Klienta opcji uiszczenia zapłaty ceny produktu i kosztów wysyłki za pomocą karty płatniczej on-line zgodnie z artykułem VI niniejszego Regulaminu,

1.7. koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem których zawarta jest Umowa, ponosi w pełni Klient, przy czym wysokość tych kosztów zależy od warunków dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient przy zawieraniu Umowy. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość,

1.8. szczegółowe informacje o korzystaniu z możliwości odstąpienia od Umowy oraz o formularzu odstąpienia od Umowy są opisane w art. VII niniejszego Regulaminu,

1.9. w przypadku odstąpienia od Umowy Konsument ponosi koszty zwrotu produktu, o których mowa poniżej w art. VII niniejszego Regulaminu,

1.10. Konsument może w ramach pozasądowego sposobu rozpatrywania roszczeń zwrócić się ze swą skargą/wnioskiem do Sprzedawcy za pośrednictwem adresu e-mailowego: info.pl@gate.shop, jak również może złożyć wniosek przeciwko postępowi Sprzedającego do podmiotu uprawnionego wpisanego do Rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej tylko „UOKiK“) lub zwróć się do Inspektoratu SOI z siedzibą przy ul. Predmestská 71, 011 79 Žilina, Republika Słowacka, a w kwestiach ochrony danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, przy ul. Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Republika Słowacka.

1.11. Sprzedawca nie jest wobec Konsumenta czy Zarejestrowanego Użytkownika wiązany żadnymi kodeksami dobrych praktyk, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim.

2. Niniejszy Regulamin jest sporządzony w języku polskim. Językiem Umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientem jest język polski.

3. Wysyłając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient wyraża zgodę na zawarcie Umowy na odległość wykorzystując środki porozumiewania się na odległość.

4. Kroki techniczne prowadzące do zawarcia Umowy są następujące:

4.1. Po wprowadzeniu adresu Sklepu Internetowego w przeglądarce internetowej dojdzie do wyświetlenia oferty produktów, z których może Klient wybierać.

4.2. Gdy Klient dokona wyboru konkretnego produktu z oferty Sprzedawcy, wyświetlone zostaną szczegółowe informacje o wybranym produkcie.

4.3. Klient wybiera żądaną ilość i umieszcza produkt w elektronicznym koszyku, klikając na przycisk "Koszyk" lub klikając na przycisk "Szybki zakup", wtedy procedura opisana w poprzednim punkcie nie ma zastosowania. Elektroniczny koszyk jest dostępny dla Klienta w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie przycisku pokazującego koszyk.

4.4. Następnie może Klient klikając na przycisk „Przejdź do koszyka” zobaczyć zawartość elektronicznego koszyka czy można również wrócić do przeglądania oferty Sklepu Internetowego.

4.5. Po kliknięciu na przycisk pokazujący koszyk, czy ewentualnie przycisk „Przejdź do koszyka”, dochodzi do wyświetlenia Klientem wybranych produktów, przy czym każda z tych do koszyka włożonych pozycji zawiera opis produktu, ilość, orientacyjny czas dostawy i cenę produktu, jak również dalej całkowitą ceną obejmującą sumę cen wszystkich produktów i koszty dostawy. Klient ma w tym momencie możliwość zweryfikowania zawartości zamówienia, a jeżeli chce dowolny produkt zmienić lub usunąć, ma możliwość powrotu do Sklepu Internetowego poprzez przycisk „Powrót do sklepu”. Klient może również w tym kroku zdecydować się na dokonanie zakupów jako zarejestrowany użytkownik w Sklepie Internetowym czy też dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym jako nowy użytkownik.
4.6. Jeżeli Klientowi odpowiada zawartość zamówienia, wypełni swoje imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu i adres e-mailowy. Klient jest powinien wypełnić dane oznaczone gwiazdką w tym formularzu. Bez podania tych informacji nie można wysłać zamówienia. Następnie Klient wybiera metodę płatności: on-line za pomocą karty płatniczej lub gotówką przy odbiorze. W tym samym momencie Klient zaznaczając odpowiednie pole potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, który jest z tego miejsca dostępny klikając na link „Regulamin”, włącznie z podaniem informacji przed zawarciem Umowy, o których mowa w punkcie 1. niniejszego artykułu. W tym momencie ma Klient również możliwość zadecydować, czy zgadza się na otrzymywanie informacji handlowych (newsletter) na swój adres e-mailowy.

4.7. Jeśli Klient nie zażąda żadnej zmiany zamówienia ani danych przez niego wprowadzonych, klikając na przycisk "Zapłać" czy "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” dokona procesu zamówienia przy założeniu, że częścią zamówienia jest obowiązek uiszczenia płatności ceny za zamówione produkty i koszty dostawy. Dane, które Klient podał podczas zamówienia, są uważane Sprzedawcą za kompletne i prawidłowe.

4.8. Po wysłaniu zamówienia Klient zostanie automatycznie przekierowany na stronę internetową umożliwiającą dokonania płatności kartą płatniczą, jeżeli Klient wybrał tę opcję płatności.

4.9. Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest zawarta w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia Klienta.

5. W przypadku, gdy Klient do swego zamówienia dołączy dowolny komentarz lub żądanie, żadne z tych komentarzy czy żądań nie stają się częścią zamówienia i nie są dla Sprzedawcy zobowiązujące.

6. Niezwłocznie po dokonaniu zamówienia Sprzedawca wyśle Klientowi dowód zakupu i potwierdzenie o zawarciu Umowy. Integralną częścią potwierdzenia o zawarciu Umowy jest niniejszy Regulamin Sprzedawcy. Klient wyraża zgodę na to, aby potwierdzenie o zawarciu Umowy było sporządzone i wysyłane elektronicznie, zastępując tak obowiązek Sprzedawcy do dostarczenia potwierdzenia Klientowi w formie papierowej. Jeśli w ramach automatycznego przetwarzania zamówień dojdzie do błędu w elektronicznym systemie zamówień, który spowoduje, że wysłany tekst Umowy nie będzie odpowiadał zamówieniu Klienta, jest Sprzedawca powinien przesłać Klientowi e-mail korygujący potwierdzający poprawną wersję Umowy z zastrzeżeniem, że chodzi o poprawną wersję Umowy i że poprzednia Umowa jest nieważna z powodu błędu w systemie elektronicznym.

7. Sprzedawca zapisuje zawarte Umowy i dostarczone zamówienia w formie elektronicznej i przechowuje je przez czas określony ustawą. Sprzedawca nie umożliwi dostępu do zarchiwizowanych Umów żadnej innej osobie. Sprzedawca zezwoli Konsumentowi na dostęp do Umowy, którą zawarł ze Sprzedawcą, o ile Konsument zażąda jej poprzez wysłanie wiadomości e-mailem pod adres: 

info.pl@gate.shop. W takim e-mailu jest Konsument powinien wyraźnie zidentyfikować żądaną Umowę, co najmniej przez podanie daty jej zawarcia, przedmiotu zakupu i numeru odpowiedniego zamówienia.

8. W przypadku, gdy konkretny produkt, który jest przedmiotem Umowy, nie jest już dalej produkowany, dostarczany, dostępny lub u którego nastąpiło przypadkowe uszkodzenie podczas przygotowania do wysyłki, ma Sprzedawca prawo do odstąpienia od Umowy (tzn. anulowania zamówienia), w ciągu siedmiu dni po jej zawarciu. Klient zostanie o tym fakcie poinformowany bez zbędnej zwłoki. Jeśli Klient zapłacił już cenę za konkretny produkt czy jego część, kwota ta zostanie mu zwrócona.

9. Klient nabywa własność dostarczonego produktu dopiero po pełnej zapłacie ceny zakupu i kosztu dostawy produktu.

V. Warunki dostawy i koszty dostarczenia produktu

1. Zawartość zamówienia będzie dostarczana na adres, który Klient podał jako adres dostawy przy wypełnianiu zamówienia.

2. Odbieranie zawartości zamówienia osobiście w siedzibie Sprzedawcy lub w którejkolwiek z jego placówek nie jest możliwe.

3. Produkty wysyłane są za pośrednictwem przewoźnika wymienionego w zamówieniu. Nie ma możliwości wysyłania produktów za pośrednictwem innego przewoźnika.

4. Koszt dostawy produktów to tylko cena transportu a nie cena za pobranie. Płatność kosztów dostawy jest uiszczana przez Klienta.

5. Jeżeli u konkretnego produktu nie jest podany termin dostawy, Sprzedawca musi dostarczyć zamówiony produkt w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy. Jeśli Klient zamawia produkty o różnych terminach dostawy w ramach jednego zamówienia, terminem dostawy będzie najdłuższy z nich.

6. Klient jest świadomy tego, że w wyjątkowych przypadkach może dojść do przedłużenia terminu dostawy z powodu opóźnień wynikających z nieprzewidzianych sytuacji zaistniałych z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego.

7. O nadaniu przesyłki z przedmiotem zamówienia Sprzedawca informuje Klienta wiadomością wysłaną pocztą elektroniczną na adres e-mailowy podany przy składaniu zamówienia.

8. Wszelkie dodatkowe koszty transportu, które zaistnieją z powodu dodatkowych wymagań Klienta po nadaniu przesyłki Sprzedawcą – np. z powodu zmiany miejsca dostawy ze strony Klienta, ponosi Klient. Jeżeli Klient nie odbierze przekazywanej przesyłki i będzie wymagać powtórnej dostawy, dodatkowe koszty dostawy ponosi Klient.

9. W przypadku nieuzasadnionego odmówienia odbioru dostawy przez Klienta ma Sprzedawca prawo do odszkodowania.

10. Sprzedawca poleca sprawdzić dokładnie stan przesyłki przy jej odbiorze  a w przypadku, gdy przesyłka ma widocznego znaki uszkodzenia (podarte lub opakowanie odkształcone, itp.) należy odmówić jej przejęcia.VI. Formy płatności

1. Klient może dokonać zapłaty za produkt i koszt jego dostawy w niektórej z dostępnych form płatności w ramach oferty Sklepu Internetowego przed złożeniem zamówienia, a mianowicie:

1.1. On-line za pomocą karty płatniczej;

1.2. W przypadku osobistego odbioru gotówką czy kartą płatniczą, pod warunkiem, że taka opcja płatności jest oferowana Klientowi przez przewoźnika.

2. Zapłaty za zamówienie nie można dokonać poprzez zwykły przelew bankowy na konto Sprzedawcy.

3. Poprzez zawarcie Umowy Klient wyraża zgodę z tym, że faktura Sprzedawcy, czy ewentualny dokument zastępujący fakturę za zamówiony i zakupiony produkt, będzie przekazana Klientowi wyłącznie w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mailowy podany przez Klienta w ramach zamówienia.VII. Odstąpienie od Umowy

  1. Konsument może odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w ciągu 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu od przewoźnika, a jeżeli przedmiotem zamówienia jest kilka różnych produktów lub dostawa kilku części, bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się w momencie, gdy Konsument przejmie od przewoźnika ostatnią część dostawy. Sprzedawca przyznaje zarejestrowanemu użytkownikowi prawo odstąpienia od Umowy w terminie czterdziestu pięciu dni, przy czym liczenie terminu odbywa się na zasadach określonych w zdaniu poprzednim.

2. Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy nie może być rozumiane jako prawo do nieodpłatnego wypożyczania produktu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i funkcjonowania.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do charakteru umowy zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, przede wszystkim w przypadku umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

4. Konsument może odstąpić od Umowy jeszcze przed samotnym wysłaniem zamówionego produktu ze strony Sprzedawcy. W takim przypadku Konsument unika obowiązku zapłaty za zwrot produktu Sprzedawcy, który inaczej ponosiłby Konsument. Jeżeli Konsument skorzystał z metody płatności on-line za pomocą karty płatniczej, Sprzedawca zwróci środki bez zbędnej zwłoki, przekazując je na konto bankowe Konsumenta lub inne konto bankowe wskazane przez Konsumenta.

5. Odstąpienie od Umowy może być dokonane przez Konsumenta w następujący sposób:

5.1 Korzystając z funkcji oznaczony jako "Zwrot", która jest dostępna w Sklepie Internetowym. Korzystając z tej funkcji, Konsument musi zidentyfikować siebie i swoje zamówienie i wypełnić odpowiedni formularz a nie ma możliwości wybrać inny sposób zwrotu produktu, niż który przysługuje funkcji "Zwrot", tzn. że zwrot jest możliwy jedynie za pośrednictwem kuriera. Koszty tej dostawy (należność sprzedawcy) zostaną zatem zaliczone na poczet sumy składającej się z ceny zamówienia i kosztów dostawy, która ma być zwrócona Konsumentowi (należność Konsumenta). Odstąpienie od Umowy uważa się za dokonane w momencie wysłania formularza w ramach funkcji "Zwrot". Korzystając z funkcji „Zwrot” Konsument wyraża zgodę z powyższą procedurą zaliczenia kosztów odesłania produktu do Sprzedawcy. To nie ma wpływu na możliwość wykorzystania procedury odstąpienia od Umowy opisanej w następnym punkcie bez korzystania z funkcji „Zwrot”, którą Sprzedawca oferuje dobrowolnie jako alternatywę.

5.2 Przesyłając lub osobiście przekazując pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy pod adres: GATE SHOP s.r.o., Textilná 23, 034 05 Ružomberok, Republika Słowacka, lub GATE Poland SP Z O O, ul. Strzelców Bytomskich 36 41-902 Bytom
(adres punktu odbioru dla Polski), lub wysyłając ją elektronicznie na adres e-mailowy: info.pl@gate.shop. Przesłanie odstąpienia od Umowy pod inny adres GATE Poland SP Z O O nie jest możliwe. Treść oświadczenia o odstąpieniu od Umowy musi zawierać co najmniej imię i nazwisko Konsumenta, ulicę, numer domu, kod pocztowy, miasto, datę zawarcia Umowy, numer zamówienia oraz zakres, w jakim Konsument odstępuje od Umowy. W celu odstąpienia od Umowy, Konsument może również skorzystać z formularza oznaczonego "Formularz odstąpienia od umowy" dołączonego do niniejszego Regulaminu.

6. Konsument, który całkowicie czy częściowo odstąpił od Umowy, ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy niezwłocznie. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia odsyłając produkt pod adres: GATE SHOP s.r.o.,, Textilná 23, 034 05 Ružomberok, Republika Słowacka, lub GATE Poland SP ZOO, ul. Strzelców Bytomskich 36 41-902 Bytom

(adres punktu odbioru dla Polski), lub wysyłając ją elektronicznie na adres e-mailowy: info.pl@gate.shop. Przekazanie zwracanego towaru pod inny adres GATE Poland SP Z O O nie jest możliwe. Treść oświadczenia, lub osobiście zwrócić produkt w tym miejscu, czy też przekazać produkt za pośrednictwem kuriera. Jeżeli konsument wybrał formę dostawy kurierem GLS jest zalecane, aby Konsument skorzystał bezpośrednio z funkcji „Zwrot” umieszczonej w Sklepie Internetowym.

7. Koszt zwrotu produktu i inne koszty związane ze zwrotem produktu ponosi w całości Konsument. W związku z tym Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

8. Niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od odstąpienia od Umowy dokona Sprzedawca zwrotu należności Konsumenta, w tym ceny produktu, w stosunku do których Konsument odstąpił od Umowy, oraz kosztu dostawy, z wyjątkiem zwrotu produktu za pośrednictwem kuriera przy użyciu funkcji "Zwrot". W przypadku, gdy przedmiotem Umowy było kilka produktów a Konsument zdecydował się anulować zakup tylko wybranych produktów, Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszty przesyłki dotyczące danych produktów, ale nie koszty przesyłki pozostałych produktów, w stosunku do których Konsument z Umowy nie zrezygnował.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Przekazanie kuponów rabatowych na rzecz Konsumenta jest jednostronnym działaniem prawnym Sprzedawcy. Jeżeli konsument odstępuje od Umowy w stosunku do produktów, za który płatność była uiszczona całkowicie lub częściowo wykorzystując kupon rabatowy, Konsument nie ma prawa do zwrotu sumy odpowiadającej wysokości kuponu rabatowego w gotówce ani do innej rekompensaty. Konsumentowi jedynie należy się zwrot faktycznie zapłaconej ceny produktu i kosztu dostawy.

11. Konsument przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, kiedy łącznie z dostawą otrzymuje Konsument od Sprzedawcy prezenty, umowa darowizny między Sprzedawcą a Konsumentem zostaje zawarta z zastrzeżeniem warunków zwolnienia, tzn. w przypadku, gdy Konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od Umowy, umowa darowizny zanika, a Konsument wraz z produktem, który był przedmiotem Umowy,  powinien zwrócić również otrzymane prezenty włącznie z wszystkim, o co się wzbogacił. W przypadku, gdy nie dojdzie do zwrotu prezentów ze strony Konsumenta, ich wartość będzie uważana za bezpodstawne wzbogacenie się Konsumenta. Jeżeli oddanie przedmiotu bezpodstawnego wzbogacenia nie jest możliwe, Sprzedawca ma prawo do odszkodowania finansowego w wysokości zwykłej ceny danego podarunku.

12. Jeżeli wartość zwróconego produktu będzie zmniejszona w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i funkcjonowania, Sprzedawca może dochodzić prawa do odszkodowania przeciwko Konsumentowi. W takim przypadku Sprzedawca  powinien udowodnić poniesioną szkodę.

13. Sprzedawca zwróci środki bez zbędnej zwłoki, przekazując je na konto bankowe Konsumenta lub inne konto bankowe wskazane przez Konsumenta Strony postanawiają, że w przypadku odstąpienia od Umowy, powyższe środki zostaną zwrócone Konsumentowi na konto bankowe Konsumenta lub inne konto bankowe wskazane przez Konsumenta.

14. Strony Umowy postanowiły, że w przypadku odstąpienia od Umowy powyższe środki zostaną zwrócone Konsumentowi na konto bankowe Konsumenta, które podał Sprzedawcy w ramach czynności wg ww. punktu 5.1 czy 5.2, na konto, które Konsument poda Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od Umowy, czy na konto bankowe podane Konsumentem w ramach jego konta użytkownika.

15. Strony Umowy postanowiły, że poza ustawowym prawem Konsumenta do odstąpienia od Umowy do trzydziestu dni przysługuje Konsumentowi również prawo odstąpić od Umowy także w okresie między piętnastym a trzydziestym dniem od odebrania produktu zgodnie z warunkami określonymi wyżej w poprzednich postanowieniach niniejszego artykułu, z wyjątkiem obowiązku Sprzedawcy do zwrócenia Konsumentowi kosztów dostarczenia produktu. Ta dodatkowa opcja Konsumenta, w ramach której nie będą Konsumentowi zwrócone koszty dostarczenia produktu, nie może być odbierana jako przedłużenie ustawowego okresu odstąpienia od Umowy do czternastu dni, ale jako prawo do odstąpienia od Umowy uzgodnione między Stronami na specjalnych warunkach.

16. Strony również postanowiły, że prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje również Sprzedawcy, przy spełnieniu niżej określonych warunków. W przypadku, kiedy Klient wybierze opcję zapłaty za zamówienie przy odbiorze, ma Sprzedawca prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli Klient nie dokona odbioru i zapłaty za produkt odpowiednio i na czas, oraz kiedy dojdzie do zwrotu zamówionego produktu z powrotem do Sprzedawcy po nieudanej próbie dostarczenia produktu Klientowi. W tej sytuacji Sprzedawca może się domagać zwrotu kosztów dostawy, które Sprzedawca poniósł w związku z nieudaną próbą dostarczenia produktu Klientowi.

17. Jeżeli Klient wybierze opcję uiszczenia płatności kartą płatniczą, przysługuje Sprzedawcy prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli Klient nie dokona zapłaty za zamówiony produkt do jednego dnia od zawarcia Umowy.

18. Za właściwe odstąpienie od Umowy jest uważane wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres e-mailowy Klienta.


VIII. Rękojmia i reklamacje z tytułu rękojmi

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta za to, że produkt jest w momencie odbioru przez Klienta bez wad fizycznych lub prawnych (rękojmia). W szczególności Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, że produkt w chwili przejęcia przez Klienta ma jakość i właściwości uzgodnione przez Strony Umowy, a w przypadku braku takiego udogodnienia, właściwości określone przez Sprzedawcę lub takie, których Klient oczekuje w odniesieniu do konkretnego produktu i reklamy Sprzedawcy, zakładając, że produkt jest odpowiedni do celów wskazanych przez Sprzedawcę, lub celów, do których jest ten produkt zwykle używany, że produkt dostarczono w odpowiedniej ilości, pomiaru czy masie i że odpowiada wymaganiom przepisów prawnych.

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przez upływem dwudziestu czterech miesięcy od dnia wydania produktu Klientowi. Przez 12 miesięcy od wydania produktu Klientowi istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży, jeśli Sprzedawca nie udowodni, że wada powstała z winy Klienta. W przypadku późniejszego zauważenia wady (tzn. między 12. a 24. miesiącem odpowiedzialności Sprzedawcy) istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna nie istniała w momencie sprzedaży, póki Klient nie wykaże, że wada produktu istniała w momencie zakupu.

3. Zalecane jest sprawdzenie produktu przez Klienta bezpośrednio po dostawie i dokładna kontrola jakości, właściwości i ilości.

4. Jeżeli w chwili odbioru przez Klienta produkt nie ma właściwości, o których mowa w paragrafie 1 niniejszego artykułu, Klient może żądać dostarczenia nowego produktu wolnego od wad, a jeżeli wada dotyczy tylko części produktu, tej części, chyba że wymiana produktu, lub jego części, jest niemożliwa albo wymagałaby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Jeśli nic z tego nie jest możliwe, Klient może odstąpić od Umowy. Jeżeli jednak ze względu na charakter wady było by takie postępowanie niewskazane, w szczególności, jeżeli jest możliwe usunięcie wady bez zbędnej zwłoki i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, ma Klient prawo do usunięcia wady.

5. Jeżeli Klient nie może we właściwy sposób korzystać z produktu z powodu ponownego wystąpienia wady, może odstąpić od Umowy lub zażądać dostarczenia nowego produktu lub wymiany jego części.

6. Jeżeli Klient nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowego produktu wolnego od wad, wymiany części czy naprawy produktu lub odstąpienia od Umowy, może zażądać obniżenia ceny. Kupujący ma prawo do obniżenia ceny a Sprzedawca nie ma prawa odmówić Klientowi obniżenia ceny, jeżeli nie wywiązał się ze swych obowiązków przy pierwszym żądaniu złożonym przez Klienta w ramach pierwszej reklamacji bądź jest to druga lub kolejna reklamacja danego produktu. Wtedy nie ma znaczenia, czy chodzi o tę samą, czy też inną wadę lub usterkę.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi nie ma miejsca w sytuacji, kiedy Klient wiedział, że produkt ma wadę przed odebraniem produktu, szczególnie jeśli Klientowi przysługiwał rabat, który mu był przekazany lub jeśli to Klient spowodował wadę produktu.

8. Reklamację z tytułu rękojmi może klient złożyć następującym sposobem:

8.1 Poprzez korzystanie z funkcji „Reklamacja“, która jest dostępna bezpośrednio w Sklepie Internetowym. Korzystając z tej funkcji  Konsument powinien podać swoje dane i dane zamówienia, opisać reklamowaną wadę produktu i wypełnić odpowiedni formularz. Konsument w ramach tego sposobu reklamacji nie ma możliwości wybrać inny sposób przekazania produktu Sprzedawcy, niż który przysługuje funkcji „Reklamacja“, tzn. jedynie za pośrednictwem kuriera. Reklamacja złożona tym oto sposobem jest uważana za złożoną w momencie wysłania formularza w ramach funkcji „Reklamacja“. To nie ma wpływu na możliwość wykorzystania procedury złożenia reklamacji opisanej w następnym punkcie bez korzystania z funkcji „Reklamacja”, którą Sprzedawca oferuje dobrowolnie jako alternatywę.

8.2 Wysłaniem reklamowanego produktu do Sprzedawcy pod adres: GATE SHOP s.r.o., Textilná 23, 034 05 Ružomberok, Republika Słowacka, lub GATE Poland SP Z O O, GATE Poland SP Z O O, ul. Strzelców Bytomskich 36 41-902 Bytom. Dostarczenie reklamacji i reklamowanego produktu pod inny adres GATE Poland SP Z O O nie jest możliwe. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi.

9. Na żądanie Klienta wystawi Sprzedawca Klientowi pisemne oświadczenie o uprawnieniach z tytułu rękojmi, które Klientowi przysługują zgodnie z przepisami prawa.

10. Sprzedawca potwierdzi pisemnie Klientowi, kiedy doszło do złożenia reklamacji, usunięcie wady i przewidywany czas naprawy, co jest treścią reklamacji i jakie są żądania Klienta. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca Klientowi potwierdzi pisemnie datę i sposób rozpatrzenia reklamacji, ewentualnie wystawi potwierdzenie o naprawie produktu i czasu trwania naprawy, czy też pisemne uzasadnienie rozpatrzenia reklamacji na niekorzyść Klienta.

11. Sprzedawca rozpatruje reklamację w trybie natychmiastowym, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni. Okres ten nie obejmuje rozsądnego czasu wymaganego do oceny wady przez eksperta w zależności od charakteru produktu. Reklamacja włącznie z usunięciem wady musi być rozstrzygnięta bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty złożenia reklamacji, chyba że Strony Umowy dojdą do porozumienia względem przedłużenia okresu do rozpatrzenia reklamacji.

12. W razie uzasadnionej reklamacji koszty dostarczenia reklamowanego produktu do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca.

13. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta poprzez dostawę nowego produktu, momentem dostarczenia nowego produktu do Klienta dochodzi do przeniesienia własności wadliwego produktu na Sprzedawcę. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona poprzez obniżenie ceny lub gdy Klient odstąpi od Umowy, Sprzedawca zwróci odpowiednie środki na konto bankowe Klienta, które Klient w tym celu podał Sprzedawcy. Jeśli ta metoda nie jest możliwa, środki zostaną zwrócone Konsumentowi za pośrednictwem przekazu pocztowego wysłanego na adres Konsumenta. Wyjątki mogą być w uzasadnionych przypadkach rozpatrywane przez dział obsługi klienta.

14. Prawa Klienta z tytułu rękojmi nie mogą być wykonywane w stosunku do prezentów i innych darmowych przedmiotów promocyjnych, które są Klientowi dostarczane bezpłatnie.


IX. Alternatywne metody rozstrzygania sporów konsumenckich

Jeżeli Konsument nie jest zadowolony, jakim sposobem Sprzedawca rozpatrzył jego reklamację, czy jeżeli uważa, że Sprzedawca naruszył jego prawa, Konsument ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy z wnioskiem o naprawienie sytuacji. Konsument jest również uprawniony do złożenia wniosku o wszczęcie procedury pozasądowego rozstrzygania sporów ("PRS"). Formą PRS może być rozwiązany tylko spór wynikający z Umowy między Sprzedawcą a Konsumentem oraz spory z Umową związane. Wniosek o wszczęcie postępowania PRS powinny być składane do podmiotu prowadzącego postępowanie, którym będzie Inspekcja Handlowa właściwa ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Podmiot PRS może wymagać od Konsumenta zapłaty opłat za wszczęcie postępowania PRS, maksymalnie do 5 EUR wł. z VAT. Jeżeli organem właściwym do rozstrzygania sporów jest kilka podmiotów, Konsument ma prawo wyboru, u którego z nich złoży wniosek o wszczęcie PRS. Poza PRS Klient ma prawo zwrócić się ze swym wnioskiem do właściwego sądu. Platforma PRS jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.


X. Rejestracja w Sklepie Internetowym i program klienta GATE

1. Klienci Sklepu Internetowego mają możliwość rejestracji w Sklepie Internetowym w ramach dokonywania zamówienia, lub niezależnie od dokonania zamówienia, i w taki sposób mogą zostać Zarejestrowanym Użytkownikiem. Również Klient jakiegokolwiek sklepu stacjonarnego może zostać Zarejestrowanym Użytkownikiem, jeżeli będzie zainteresowany rejestracją w Sklepie Internetowym, poda Sprzedawcy swoje dane kontaktowe i następnie dokończy swoją rejestrację w Sklepie Internetowym. Zarejestrowanym Użytkownikiem może zostać tylko osoba fizyczna – konsument.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest warunkiem zawarcia bezpłatnej umowy o świadczeniu usług związanych z rejestracją, które polegają na utworzeniu konta użytkownika w Sklepie Internetowym, możliwości zarządzania zamówieniami on-line, możliwości dokonywania kolejnych zakupów bez ponownego wprowadzania danych kontaktowych, możliwości śledzenia historii zakupów oraz uzyskania karty lojalnościowej Gatecard (dalej tylko „Karta”) włącznie z wszystkimi z tym związanymi korzyściami programu lojalnościowego GATE, czyli usług, które Sklep Internetowy nie może świadczyć bez rejestracji Klienta w Sklepie Internetowym. Zarejestrowany Użytkownik ponosi tylko koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, z których korzysta, aby uzyskać dostęp do Sklepu Internetowego i rejestracji.

3. Klikając na przycisk „Utwórz konto“ w formularzu rejestracyjnym w ramach Sklepu Internetowego,  klient odwiedzający Sklep Internetowy potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża swoje zainteresowanie zawarciem wyżej wymienionej umowy. Momentem zawarcia tej umowy jest potwierdzenie Sprzedawcy o dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym.

4. Karta Gatecard zostanie udostępniona Zarejestrowanemu Użytkownikowi w formie cyfrowej (dostępnej również na on-line koncie klienta) i wysłana na adres e-mailowy podany podczas rejestracji w Sklepie Internetowym. Karta jest niezbywalna i służy do autoryzacji Zarejestrowanego Użytkownika oraz korzystania ze zniżek i innych korzyści w sieci sklepów Sprzedawcy, a także w Sklepie Internetowym

5. Korzyści programu lojalnościowego GATE:

5.1 Każdy Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do pobierania benefitów przypisanych na jego konto w związku z użyciem Karty, która służy jako pełnowartościowy środek autoryzacyjny.

5.2 Każdy zidentyfikowany zakup (po okazaniu Karty) automatycznie pojawi się na koncie Zarejestrowanego Użytkownika w postaci punktów bonusowych. Przetworzenie zidentyfikowanego zakupu w punkty bonusowe polega na tym, że każdych 5 Zł zapłaconych przez Klienta odpowiada jednemu (1) punktowi bonusowemu (zwanemu dalej „G” lub „G's”). G's są zawsze przypisywane tylko za kwotę zapłaconą standardową metodą płatności, tzn. po odliczeniu wszystkich rabatów, w tym rabatów przyznanych za korzystanie z G's. Punkty bonusowe nie są również przyznawane za zakupy bonów podarunkowych, kart lub certyfikatów. Punkty bonusowe nie będą przyznawane Zarejestrowanemu Użytkownikowi za towary, w odniesieniu do których odstąpił od Umowy jako Konsument. Punkty bonusowe zostaną naliczone na konto Zarejestrowanego Użytkownika po 45 dniach od zakupu w sklepach Sprzedawcy lub po 45 dniach od dostarczenia towaru w Sklepie Internetowym.

5.3 G's można uzyskać również innym sposobem niż dokonaniem zidentyfikowanego zakupu, mianowicie w postaci dodatkowych premii przyznanych przez Sprzedawcę, oceną produktu czy też poprzez dokonanie pewnych wcześniej zdefiniowanych działań.

5.4 Po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym na nowe konto Zarejestrowanego Użytkownika zostanie automatycznie doładowane 100 G's. Kolejny bonus w wysokości 100 G's otrzyma Zarejestrowany Użytkownik w zamian za kompletne uzupełnienie swego profilu Klienta.

5.5 Każdy Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość zaprosić do programu lojalnościowego nowego członka (w imieniu Sprzedającego) i w zamian za to po spełnieniu warunków otrzyma na swe konto premię w wysokości 30 G's. Bonusowe G's są przyznawane zaproszonym i nowo Zarejestrowanym Użytkownikom po opłaceniu zakupu.

5.6 Każdy Zarejestrowany Użytkownik ma także możliwość dokonania recenzji zakupionego przez siebie produktu, mianowicie w postaci recenzji tekstowej lub tekstowo-obrazowej umieszczonej w ramach Sklepu Internetowego. Zarejestrowany Użytkownik poprzez dokonanie takiej recenzji wyraża bezpłatną zgodę na korzystanie z treści recenzji w celach komercyjnych i niekomercyjnych ze strony Sprzedawcy w taki sposób, że treść recenzji może zostać powielona przez Sprzedawcę, udostępniona publicznie w jakikolwiek sposób, zapisana na jakimkolwiek medium technicznym, zmodyfikowana lub powiązana z innymi dziełami chronionymi prawem autorskim. Ta zgoda jest udzielona Sprzedawcy jako wyłączna i terytorialnie nieograniczona przez okres obowiązywania praw autorskich autora recenzji, a Sprzedawca może udzielać sublicencji do treści tej recenzji lub może scedować zgodę na wykorzystanie treści tej recenzji, według własnego uznania i bez żadnych ograniczeń. W zamian za zatwierdzony i opublikowany tekst recenzji otrzymuje Zarejestrowany Użytkownik bonus w wysokości 10 G's, a za zatwierdzony i opublikowany tekst recenzji z dołączoną fotografią produktu otrzymuje Zarejestrowany Użytkownik bonus w wysokości 30 G’s.  Sprzedawca ma prawo odmówić opublikowania recenzji, jeśli narusza ona zasady dokonywania recenzji lub odmówić publikacji części tekstu lub obrazowej części tekstowo-obrazowej recenzji.

5.7 W dniu swych urodzin otrzymuje Zarejestrowany Użytkownik bonus w wysokości 100 G's.

5.8 Otrzymane G's są ważne przez okres 365 dni od dnia, w którym były one przypisane na konto Zarejestrowanego Użytkownika. Po tym okresie tracą ważność i nie można je już wykorzystać ani w jakiejkolwiek - pieniężnej czy niepieniężnej formie – zwrócić czy zastąpić.  

6. Korzystanie z benefitów Zarejestrowanego Użytkownika:

6.1 Zarejestrowany Użytkownik ma prawo zamienić swe G's na zniżki z ceny produktów czy usług zakupionych u Sprzedawcy. G's można wykorzystać maksymalnie do wysokości 70% z ceny detalicznej produktu i tylko po całych 100-tkach (100 G's = 5 Zł, 200 G's = 10 Zł itp.).

6.2 G's można wykorzystać przy zakupie produktu w Sklepie Internetowym oraz w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy, mając na uwadze, że korzystać z G’s w sklepach stacjonarnych będzie możliwe jedynie za pokazaniem Karty oraz prawidłowo zarejestrowanego konta.

6.3 Wszelkie rachunki za dokonane zakupy Zarejestrowanych Użytkowników są zapisane na ich koncie w sekcji „Moje zamówienia”. Tu znajduje się lista wszystkich zakupów dokonanych w sklepach stacjonarnych i w Sklepie Internetowym.

6.4 Zarejestrowani Użytkownicy zyskują możliwość korzystania ze specjalnych cen promocyjnych poza zniżkami dla klientów niezarejestrowanych, w zakresie zależnym od aktualnej kampanii i decyzji Sprzedającego. Te promocyjne ceny / rabaty można wykorzystać tylko po zalogowaniu się na konto Klienta w Sklepie Internetowym i dokonania zakupu w Sklepie Internetowym.

6.5 Ponadto Sprzedawca może, według własnego uznania, przyznać Zarejestrowanemu Użytkownikowi dodatkowy kupon, rabat czy bonus.

7. Zarejestrowany Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy ewentualne komplikacje w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym lub błędy związane z kontem użytkownika. Sprzedawca jednak nie odpowiada za to, że jego system, włącznie z kontem użytkownika będzie cały czas dostępny, przede wszystkim ze względu na niezbędne naprawy i aktualizacje oprogramowania i sprzętu komputerowego.

8. Konto Zarejestrowanego Użytkownika jest chronione za pomocą adresu e-mailowego i hasła niezbędnych do logowania. Zarejestrowany Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie adresu e-mailowego i hasła niezbędnych do logowania przed utratą i nadużyciem. Zarejestrowany Użytkownik jest również odpowiedzialny za zabezpieczenie Karty przed jej utratą i niewłaściwym użyciem czy nadużyciem. Ewentualne straty lub nadużycia należy niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy, który zapewni, że Karta zostanie zablokowana na podstawie takiego powiadomienia.

9. Zarejestrowany Użytkownik może anulować swoje konto użytkownika w Sklepie Internetowym w dowolnym momencie i bez żadnych ograniczeń, tzn. wypowiedzieć umowę o świadczeniu wyżej wymienionych usług związanych z rejestracją, w związku z czym umowa zostaje rozwiązana ostatniego dnia miesiąca, w którym Zarejestrowany Użytkownik dostarczył Sprzedawcy swoje pisemne wypowiedzenie.

10. Na żądanie Zarejestrowanego Użytkownika może konto użytkownika zostać anulowane również przez Sprzedawcę. Procedury i prawa Zarejestrowanego Użytkownika na podstawie artykułu VII, VIII i IX niniejszego Regulaminu obowiązują analogicznie.

11. Sprzedawca może odstąpić od wyżej wymienionej umowy o świadczeniu usług związanych z rejestracją i anulować konto Zarejestrowanego Użytkownika, jeśli Zarejestrowany Użytkownik nie korzysta z tego konta dłużej niż 1 rok lub jeśli Zarejestrowany Użytkownik poważnie narusza swoje zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu, zwłaszcza nieprawidłowym użyciem karty wbrew Regulaminu, nieuprawnionym użyciem karty przez osobę trzecią czy też poprzez nadużycie korzyści programu lojalnościowego lub uszkadzając reputację Sprzedawcy.

12. Rozwiązanie umowy o świadczeniu usług związanych z rejestracją unieważnia bez rekompensaty wszelkie niewykorzystane benefity związane z rejestracją w Sklepie Internetowym.

13. Dane osobowe Zarejestrowanego Użytkownika podane dobrowolnie w ramach rejestracji w Sklepie Internetowym będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczeniu wyżej wymienionych usług, która jest zarazem (włącznie ze stosunkami przed umownymi w ramach podania danych Zarejestrowanego Użytkownika w sklepie stacjonarnym) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jeśli chodzi o podany cel przetwarzania. Zarejestrowany Użytkownik akceptuje, że bez dobrowolnego podania tych danych osobowych nie było by możliwe świadczenie usług związanych z rejestracją w Sklepie Internetowym. Dane osobowe podane w celu świadczenia usług związanych z rejestracją będą przetwarzane przez okres trwającego zainteresowania Zarejestrowanego Użytkownika o korzystanie z usług dotyczących rejestracji w Sklepie Internetowym tj. przez okres trwania celu przetwarzania tych danych. Do przetwarzania danych osobowych Zarejestrowanego Użytkownika można upoważnić dostawcę rozwiązań e-shopowych zapewniających prawidłowe działanie Sklepu Internetowego oraz administratora systemów CRM Sprzedawcy. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie nie będzie miało miejsca podczas przetwarzania danych osobowych Zarejestrowanego Użytkownika w celu świadczenia usług związanych z rejestracją. Sprzedawca nie zamierza przekazywać dane osobowe do państw trzecich, organizacji międzynarodowych ani osobom trzecim, oprócz podmiotu przetwarzającego. Zarejestrowany Użytkownik ma przede wszystkim prawo żądania od Sprzedawcy uzyskania dostępu do swych danych osobowych, sprostowania czy usunięcia (w razie anulowania konta/rejestracji), ewentualnie ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wznieść sprzeciw wobec przetwarzaniu, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, czy również prawo podania wniosku do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, kiedy Sprzedawca i postępuje podczas przetwarzania danych osobowych w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Możliwość rejestracji w Sklepie Internetowym nie jest raczej przeznaczona dla osób w wieku poniżej 16 lat.


XI. Przepisy końcowe

1. Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie ze Sklepu Internetowego wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych, których przetwarzanie i ochrona podlegają przepisom rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych są dostępne w samodzielnej polityce prywatności. Zawierając Umowę Klient potwierdza, że zapoznał się z tymi zasadami. Jednocześnie Sprzedawca zwraca uwagę na fakt, że w momencie zawarcia Umowy dochodzi do przetwarzania danych identyfikacyjnych i kontaktowych, które Klient podał w ramach zamówieniu. Te dane są zatem przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy, co stanowi również podstawę prawną przetwarzania danych w podanym celu przetwarzania. Klient akceptuje, że bez dobrowolnego podania tych danych osobowych zawarcie i realizacja Umowy nie była by możliwa. Dane osobowe podane w celu zawarcia Umowy będą przetwarzane przez okres trwania obowiązków Sprzedawcy wypływających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tzn. minimalnie przez okres 10 lat. Do przetwarzania danych osobowych Klienta można upoważnić dostawcę rozwiązań e-shopowych zapewniających prawidłowe działanie Sklepu Internetowego, administratora systemów CRM Sprzedawcy, dostawcę usług księgowych w ramach zaksięgowania dokumentów podatkowych Sprzedawcy lub przewoźnika dostarczającego Klientowi zamówiony produkt. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie nie będzie miało miejsca podczas przetwarzania danych osobowych Klienta w celu Umowy. Sprzedawca nie zamierza przekazywać dane osobowe do państw trzecich, organizacji międzynarodowych ani stronom trzecim, oprócz podmiotu przetwarzającego. Klient ma przede wszystkim prawo żądania od Sprzedawcy uzyskania dostępu do swych danych osobowych, sprostowania czy usunięcia, ewentualnie ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wznieść sprzeciw wobec przetwarzaniu czy również prawo podania wniosku do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, kiedy Sprzedawca i postępuje podczas przetwarzania danych osobowych w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Możliwość zakupów w Sklepie Internetowym nie jest raczej przeznaczona dla osób w wieku poniżej 16 lat.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej Sklepu Internetowego, a Kupujący może je archiwizować i powielać, w szczególności drukując odpowiednią stronę internetową, pobierając i przechowując format Portable Document Format (pdf) lub przechowując plik zawierający niniejsze warunki handlowe, które Sprzedawca wyśle do Klienta w załączniku wiadomość elektronicznej potwierdzającej zawarcie Umowy.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Wobec klienta ważny jest zawsze tekst Regulaminu umieszczony w załączniku wiadomości elektronicznej, która zawiera tekst Umowy. Niniejszy przepis nie narusza praw i obowiązków wynikających z okresu ważności poprzedniej wersji Regulaminu.

4. W przypadku, gdy jakakolwiek część niniejszego Regulaminu jest nieważna lub sprzeczna z porządkiem prawnym, pozostałe postanowienia pozostają nienaruszone przez to inwalidztwo Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, nie wpływa to w żadne sposób na ważność pozostałych części Regulaminu, które pozostaną ważne i wykonalne.

5. Część niniejszego regulaminu tworzy załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od Umowy.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 21.9.2019

GATE SHOP s.r.o.,

GATE SHOP s.r.o.,

Textilná 23

034 05 Ružomberok

Republika Słowacka

lub (proszę podać tylko jedną opcję)

GATE SHOP s.r.o.,

przez

GATE Poland SP Z O O

ul. Strzelców Bytomskich 36

 41-902  Bytom

___________________________________

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

(prosimy o wypełnienie tego formularza i wysłanie na ww. adres sprzedawcy tylko w sytuacji odstąpienia od umowy bez korzystania z funkcji „Zwrot“ na stronach www.gate.shop w tym wypadku wysłanie formularza jest niepotrzebne)

Imię i nazwisko:    ………………………………………………………………………………………………………………………,

adres:    …..…………………………………………………………………………………………………………………,

kontakt:   …..…………………………………………………………………………………………………………………,

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej za pośrednictwem stron internetowych www.gate.shop

Nr zamówienia:     …..…………………………………………………………………………………………………………………,

Zamówienie z dnia:      …..…………………………………………………………………………………………………………………,

Co do produktu/towaru:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Proszę o zwrot zapłaconej ceny za produkt włącznie z kosztami dostawy produktu

na konto bankowe nr*  …..…………………………………………………………………………………………………………………,

Notatka                               …..…………………………………………………………………………………………………………………,

W ……………………………………………………… dnia ……………………………

                                                                                                                              Podpis klienta:

                                                                                                                              …………………………………………………….

* W razie, że łącznie z formularzem odstąpienia od umowy jest przesyłany również produkt do zwrotu, można wszystko przesłać pod powyższy adres. W razie wyboru opcji zwrotu środków finansowych formą przekazu pocztowego, prosimy o dopełnienie tego faktu do notatki.