Status konkursu konsumenckiego na profilu instagram „gate_wear” oraz na koncie Facebook „gatewearsk”

Status konkursu konsumenckiego na profilu instagram „gate_wear” oraz na koncie Facebook „gatewearsk”

1. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin konkursu został przygotowany w celu modyfikacji regulaminu konkursu na oficjalnym profilu na Instagramie gate_wear lub na koncie Facebook „gatewearsk”

(zwane dalej „konkursem”).

1.Regulamin konkursu konsumenckiego wraz z informacjami zawartymi w treści przetargu w rozumieniu art. 3. jest jedynym ważnym dokumentem, który w sposób wiążący reguluje zasady niniejszego konkursu, tak aby prawa i obowiązki uczestników konkursu oraz warunki konkursu (zwane dalej „Statutem”) były precyzyjne i zrozumiale ustalone.

2.Celem konkursu jest podniesienie rangi GATE a.s., wsparcie sprzedaży gate.shop.

3.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, administrowany ani powiązany z Instagramem lub Facebookiem

2.Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest firma GATE a.s., Na Kopci 537/16, 010 01 Żylina, IČO: 36417742, IČ DPH: SK2021811968, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Żylinie, dział Sa, wstaw nr. 10957 / L (zwany dalej „organizatorem”).

3. Termin konkursu

Termin konkursu ogłaszany jest w odpowiednim wpisie konkursowym na portalu społecznościowym Instagram - profil instagram gate_wear lub na profilu Facebook „gatewearsk”

Konkurs rozpoczyna się publikacją pracy konkursowej, wzgl. wpisy na profilu Instagram lub fcebook organizatora i trwają do odwołania (lub do losowania zwycięzcy). Zakończenie konkursu zostanie również ogłoszone na Instagramie lub profilu na Facebooku organizatora.

Konkurs odbywa się wyłącznie na oficjalnym profilu instagramowym gate_wear lub na koncie Facebook „gatewearsk”

4. Uczestnicy konkursu

W rozumieniu niniejszego regulaminu uczestnikiem / uczestnikiem jest każda osoba fizyczna - konsument:

- z profilem w serwisie społecznościowym Instagram (lub Facebook)

- który ukończył 18 lat i

- który spełnia warunki udziału w konkursie na warunkach określonych w art. 5 niniejszego Statutu,

z wyjątkiem:

 • pracownicy organizatora i / lub ich krewni zgodnie z art. § 116 ustawy nr. 40/1964 Coll. Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami (dalej „Kodeks Cywilny”),
 • osoby stanowiące majątek lub personel (w szczególności pracownicy) związani z agencjami reklamowymi i promocyjnymi wykonującymi czynności związane z prowadzeniem konkurencji, w tym ich osoby bliskie zgodnie z przepisami art. § 116 Kodeksu Cywilnego.

5. Warunki udziału w konkursie i przebieg konkursu

 1. uczestnicy wezmą udział w konkursie, odpowiadając na pytanie konkursowe lub wyrażając swoją opinię na temat pytania organizatora w komentarzu do określonej pracy konkursowej lub spełniając inne warunki określone w opisie pracy konkursowej. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 2. Udział w konkursie nie jest uwarunkowany zakupem produktów w sklepie  gate.shop.
 3. Każdy uczestnik może wziąć udział w jednym konkursie tylko raz, tj. może przesłać tylko jedną odpowiedź / opinię konkursową na każde zgłoszenie konkursowe. Jeżeli uczestnik złoży odpowiedzi / opinie w kilku komentarzach pod jednym zgłoszeniem w jednym konkursie, zostanie wykluczony z konkursu.
 4. Uczestnicy, którzy nie spełniają wymaganych warunków konkursu, będą używać wulgaryzmów, elementów pornograficznych, elementów przemocy lub innych niestosownych lub obraźliwych wypowiedzi, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub ogólnie obowiązującymi przepisami prawa lub mogą zaszkodzić dobremu imieniu organizatora zostanie wykluczony z konkursu.
 5. Organizator decyduje, czy przesłana odpowiedź / opinia konkursowa (czyli komentarz pod pracą konkursową) jest zgodna z warunkami niniejszego Statutu.
 6. W losowaniu bierze udział każdy uczestnik konkursu, który w czasie trwania konkursu spełni warunki szczegółowe konkursu określone w pracy konkursowej oraz w niniejszym Statucie.
 7. Łączna liczba zwycięzców danego konkursu, których wylosuje organizator, zostanie określona w odpowiedniej pracy konkursowej.
 8. Zwycięzca konkursu zostanie wylosowany spośród wszystkich uczestników, którzy spełnili warunki udziału w konkursie, pod nadzorem dwóch pracowników organizatora w jego siedzibie, a zwycięzca zostanie wylosowany nie później niż 2 dni robocze od zakończenia Konkurs.

6. Nagroda

 1. Nagroda i jej wartość są określone w opublikowanym zgłoszeniu konkursowym na profilu gate_wear na Instagramie lub na koncie „gatewearsk” na Facebooku.
 2. Zwycięska kolejność jest określona w opublikowanej pracy konkursowej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia zadeklarowanej nagrody nagrodą podobnego rodzaju i podobnej wartości.

7. Identyfikacja zwycięzcy i przekazanie nagrody

 1. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o nagrodzie nie później niż 10 dni roboczych od daty losowania poprzez wstawienie komentarza organizatora pod odpowiednią pracą konkursową lub poprzez wstawienie odrębnego statusu zawierającego ogłoszenie o zwycięzcy konkursu wraz ze swoją nazwą użytkownika. Jednocześnie zwycięzca zostanie poproszony o skontaktowanie się z organizatorem na profilu instagramowym gate_wear za pośrednictwem prywatnej wiadomości IG lub wiadomości na koncie Facebook „gatewearsk”
 2. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy na adres podany przez zwycięzcę w prywatnej wiadomości do organizatora. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wysłaniu nagrody przez wybranego kuriera do przedstawiciela organizatora lub upoważnionej przez niego osoby trzeciej za pośrednictwem prywatnej wiadomości IG lub FB. W przypadku, gdy zwycięzca nie skontaktuje się z organizatorem w formie wiadomości na IG lub FB w ciągu 7 dni od opublikowania statusu lub komentarza z jego nazwą użytkownika, zostanie wylosowany zastępca (nowy zwycięzca).
 3. Zwycięzcy, który nie przyjął nagrody na swój adres dostawy podany organizatorowi lub zwycięzca nie wystąpi o nagrodę do organizatora zgodnie z poprzednimi punktami, nie przysługuje nagroda zastępcza lub jakiekolwiek odszkodowanie od organizatora .
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji o spełnieniu warunków udziału w konkursie. Nagród nie mogą zdobyć uczestnicy, którzy nawet częściowo nie spełnili warunków konkursu.
 5. Jeżeli zwycięzca nie wyrazi zgody na odebranie nagrody, zrzeknie się nagrody, odmówi zgody, wzgl. nie spełnia innego warunku według niniejszego regulaminu, nagrodę wygrywa wylosowany zmiennik. Następnie nagroda przepada na rzecz organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady nagrody ani za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez zwycięzcę w związku z wykorzystaniem nagrody. Roszczenia dotyczące zwycięstwa jako wyników otrzymanych bezpłatnie są wykluczone. Organizator nie gwarantuje nagrody, nie zastępuje nagrody lub jej części, ani nie zwraca jej wartości pieniężnej.

8. Dane osobowe

 1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik konkursu (lub zwycięzca) przyjmuje do wiadomości, że organizator przetwarza jego dane osobowe w celu prowadzenia ewidencji uczestników, oceny konkursu, kontaktowania się ze zwycięzcami i wręczania nagród, wykonywania i obrony praw i roszczeń prawnych organizatora, wypełniania zobowiązań prawnych i informowania konkurencji jako klientów o nowościach, rabatach i promocjach na poszczególne produkty. Poprzez udział w konkursie pomiędzy uczestnikiem konkursu a organizatorem zostaje nawiązany stosunek umowny, a przetwarzanie danych osobowych zawodnika jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania praw ze stosunku umownego.
 2. Więcej informacji o celu, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, prawach osoby, której dane dotyczą itp. w rozumieniu art. 13 Rozporządzenie UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”) zostało opublikowane na stronie internetowej organizatora:   www.gate.shop w  sekcji Warunki Ochrona danych osobowych ”.
 3. W przypadku przetwarzania danych osobowych, na które wymagana jest specjalna zgoda konkurenta, m.in. zwycięzcy (np. zamieszczając zdjęcie na stronie gate_wear / profilu na Instagramie lub na koncie „gatewearsk” na Facebooku), organizator będzie przetwarzał te dane osobowe w określonym celu wyłącznie za zgodą zawodnika / zwycięzcy, który może je w każdej chwili odwołać .

9. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu konkursu konsumenckiego, odwołania konkursu, czasu trwania i warunków konkursu, regulaminu losowania, terminu losowania, liczby zwycięzców i rodzaje nagród do wylosowania. Organizator opublikuje w odpowiedni sposób zmianę regulaminu i warunków konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z błędnymi danymi podanymi przez uczestników konkursu lub w związku z niezgłoszeniem, nieodebraniem, odmową przyjęcia, zrzeczeniem się lub nie wykorzystując nagrody.

3. Organizator nie zwraca uczestnikom konkursu odpowiednio kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w konkursie. z wygraną.

4. Zwycięzcy nie przysługuje ustawowe prawo do wymiany nagrody lub wypłacenia jej wartości w formie gotówki lub innego zadośćuczynienia (zamiana nagrody na pieniądze oznacza również wymianę nagrody na zabezpieczenie, nieruchomość, depozyt w książeczce bankowej lub ubezpieczenie itp.).

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie ma ustawowego prawa do wygranej i że wygranej nie można wyegzekwować w sądzie. W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego konkursu decyzja organizatora będzie ostateczna i wiążąca.

6. Konkurs jest konkursem promocyjnym, który nie jest grą losową w rozumieniu ust. 171/2005 Coll. na temat hazardu i zmian w niektórych ustawach.

7. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przestrzeganie i administrowanie niniejszym Statutem.

8. Postanowienia regulaminu i przebiegu konkursu regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9. Uczestnicy konkursu mogą zapoznać się z niniejszym regulaminem na stronie www.gate.shop.

10. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 1.11.2020 r.