Obchodné podmienky SK/EN

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti GATE SHOP, s.r.o.

I. Vymedzenie pojmov

Na účely týchto obchodných podmienok sa rozumie:

1.  „Predávajúcim“ spoločnosť GATE SHOP, s.r.o., so sídlom Textilná 6035/23 Ružomberok 034 01, IČO: 53957393, tel. 0800 500 558, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka č. 77910/L, emailový kontakt: info.sk@gate.shop. Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti;

2. „Kupujúcim“ osoba, ktorá má záujem uzavrieť s Predávajúcim alebo s Predávajúcim uzavrie kúpnu zmluvu prostredníctvom internetových stránok www.gate.shop

3. „Spotrebiteľom“ Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci výkonu svojho povolania, predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti

4. „Registrovaným užívateľom“ osoba, ktorá sa zaregistruje v Internetovom obchode za účelom využívania služieb spojených s on-line registráciou;

5. „Zmluvnými stranami“ Predávajúci a Kupujúci;

6. „Zmluvou“ kúpna zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom internetových stránok www.gate.shop

7. „Internetových obchodom“ obchod prevádzkovaný pod doménou www.gate.shop Internetový obchod nie je určený pre osoby mladšie ako 18 rokov, pre osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony a pre osoby, ktoré nie sú Spotrebiteľmi.

  II. Úvodné ustanovenia

  1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na uzatváranie zmlúv, ktorých predmetom je tovar ponúkaný Predávajúcim, s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku v Internetovom obchode, a sú neoddeliteľnou súčasťou takto uzavretej Zmluvy.

  2. Pokiaľ nie je v písomnej dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim alebo zákonom stanovené inak, uplatnia sa na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim tieto obchodné podmienky. Zmluvné strany sa uzavretím Zmluvy v súlade s ust. článku 6 ods. 2 nariadenia č. 593/2008/ES dohodli, že otázky neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej spoločne len „Rozhodné právo“). V prípade, že Kupujúci je Spotrebiteľom a niektoré z jeho práv a povinností v zmysle týchto obchodných podmienok a Rozhodného práva sú právnym poriadkom krajiny, v ktorej má svoj domicil, upravené odlišne, použije sa právna úprava, ktorá je pre Kupujúceho priaznivejšia.

  3. Predávajúci týmto informuje a Kupujúci uzavretím Zmluvy berie na vedomie a súhlasí s tým, že Predávajúci neuzatvára Zmluvy s právnickými osobami a fyzickými osobami podnikateľmi. Uzavretím Zmluvy tak Kupujúci potvrdzuje, že túto Zmluvu neuzatvára ako právnická osoba ani ako fyzická osoba podnikateľ a nemá preto voči Predávajúcemu nárok na vystavenie faktúry, a to ani v prípade, ak vo svojej objednávke uvedie identifikačné číslo alebo iný údaj vzťahujúci sa k podnikateľskej činnosti Kupujúceho.

   III. Tovar

   1. Webové rozhranie Internetového obchodu obsahuje informácie o tovare určenom Predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia jeho hlavných vlastností, ceny, možností platby, možností dopravy a ďalších informácií vzťahujúcich sa ku konkrétnemu tovaru.

   2. Kúpna cena tovaru v Internetovom obchode je uvedená vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Kúpna cena tovaru zostáva v platnosti po dobu, po ktorú je u príslušného tovaru uvedená v Internetovom obchode.

   3. Ak sú u tovaru na Internetových stránkach uvedené dve sumy, z ktorých jedna suma je prečiarknutá, má prečiarknutá suma iba informatívny charakter a kúpnou cenou je suma nižšia, ktorá nie je prečiarknutá.

   4. Všetky informácie týkajúce sa tovaru uvedené v Internetovom obchode, napr. opis tovaru, jeho špecifikácia, fotografie atď., sú informáciami dostupnými Predávajúcemu v čase ich uverejnenia, pričom tovar sa môže v skutočnosti určitým spôsobom od týchto informácií líšiť, napríklad v závislosti od zariadenia, za pomoci ktorého Kupujúci pristupuje do Internetového obchodu. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať úpravy menšieho rozsahu pri popise tovaru za účelom uvedenia popisu do súladu so skutočnosťou.

   5. Ponuky tovaru umiestnené v Internetovom obchode sú časovo a množstevne obmedzené, tak ako je uvedené v konkrétnych prípadoch pri tovare v Internetovom obchode alebo v rámci upútavky týkajúcej sa marketingových akcií Predávajúceho.

   6. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť u konkrétneho tovaru maximálny počet nákupov, ktoré môže realizovať jednotlivý Kupujúci, a to z dôvodu zaistenia spravodlivej možnosti nákupu všetkých Kupujúcich.

    IV. Informácie pred uzavretím Zmluvy a postup uzavretia Zmluvy

    1. Pred uzavretím Zmluvy oznamuje Predávajúci Spotrebiteľovi nasledovné informácie:

    1.1. možné spôsoby platby sú uvedené v čl. VI. týchto obchodných podmienok a spôsob dodania tovaru je uvedený v čl. V. týchto obchodných podmienok,

    1.2. pre dodanie tovaru platia iba tie obmedzenia, ktoré sú uvedené v čl. III týchto obchodných podmienok,

    1.3. výška nákladov na dodanie tovaru je uvedená v čl. V. týchto obchodných podmienok,

    1.4. údaje o záruke a právach vznikajúcich z vadného plnenia, ako aj ďalšie podmienky na uplatňovanie týchto práv, sú uvedené v čl. VIII. týchto obchodných podmienok,

    1.5. Zmluva nie je uzatváraná na dobu neurčitú a jej predmetom nie je opakované plnenie,

    1.6. Spotrebiteľ nie je povinný zaplatiť pred uzavretím Zmluvy žiadnu zálohu ani inú obdobnú platbu; Tým nie je dotknutá možnosť Kupujúceho zvoliť pre zaplatenie kúpnej ceny a nákladov na dopravu platbu kartou on-line podľa článku. VI. týchto obchodných podmienok,

    1.7. náklady na použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, prostredníctvom ktorých je uzavretá Zmluva, nesie v plnej výške Kupujúci, pričom výška týchto nákladov je závislá na podmienkach poskytovateľa telekomunikačných služieb, ktorého Kupujúci pri uzavretí Zmluvy využíva. Zo strany Predávajúceho nie sú účtované žiadne dodatočné poplatky za využitie prostriedkov komunikácie na diaľku,

    1.8. bližšie informácie o využití práva na odstúpenie od Zmluvy a o formulári na odstúpenie od Zmluvy sú uvedené v čl. VII. týchto obchodných podmienok,

    1.9. v prípade odstúpenia od Zmluvy Spotrebiteľ znáša náklady za vrátenie tovaru, tak ako je uvedené v čl. VII. týchto obchodných podmienok,

    1.10. Spotrebiteľ sa môže v rámci mimosúdneho vybavovania sťažnosti obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom adresy info.sk@gate.shop, a ďalej môže podať sťažnosť proti postupu Predávajúceho k orgánu dohľadu alebo štátneho dozoru, ktorým je vo veciach ochrany spotrebiteľa Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj so sídlom Predmestská 71, 011 79 Žilina, a vo veciach ochrany osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava,

    1.11. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Spotrebiteľovi ani k Registrovanému užívateľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania.

    2. Tieto obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára v slovenskom jazyku.

    3. Tým, že Kupujúci odošle prostredníctvom Internetového obchodu objednávku, súhlasí s uzavretím Zmluvy dištančným spôsobom s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

    4. Technické kroky, ktoré vedú k uzavretiu Zmluvy, sú nasledovné:

    4.1. Po zadaní adresy Internetového obchodu v internetovom prehliadači sa Kupujúcemu zobrazí ponuka tovaru a Kupujúci má možnosť zvoliť si konkrétny tovar;

    4.2. Potom, čo Kupujúci zvolí konkrétny tovar z ponuky Predávajúceho, zobrazia sa detailné informácie o tomto tovare;

    4.3. Kupujúci vyberie požadované množstvo a vloží tovar do elektronického nákupného košíka kliknutím na tlačidlo „Do košíka“ alebo kliknutím na tlačidlo „Rýchly nákup“, kedy sa postup podľa predošlého odseku neuplatní. Elektronický nákupný košík je Kupujúcemu prístupný kedykoľvek v čase nákupu po kliknutí na tlačidlo znázorňujúce košík;

    4.4. Následne môže Kupujúci kliknutím na tlačidlo „Prejsť do košíka“ zobraziť obsah elektronického košíka alebo môže ďalej prechádzať obsah Internetového obchodu;

    4.5. Po kliknutí na tlačidlo znázorňujúce košík, resp. tlačidlo „Prejsť do košíka“, sa Kupujúcemu zobrazí prehľad vybraného tovaru obsahujúci pre každú položku vloženú do elektronického nákupného košíka označenie tovaru, zvolené množstvo, odhadovanú dobu dodania, cenu tovaru a ďalej tiež celkovú cenu zloženú zo súčtu cien všetkých položiek a ceny dopravy. Kupujúci má možnosť v tejto chvíli overiť obsah objednávky, a ak chce niektorú z položiek zmeniť či odstrániť, má možnosť vrátiť sa do Internetového obchodu prostredníctvom tlačidla „Návrat do obchodu“. Kupujúci si v tomto kroku môže zároveň zvoliť nákup ako registrovaný užívateľ Internetového obchodu alebo sa do Internetového obchodu môže zaregistrovať ako nový užívateľ;

    4.6. Ak Kupujúci súhlasí s obsahom objednávky, vyplní svoje meno a priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Kupujúci je povinný vyplniť údaje, ktoré sú v tomto formulári označené symbolom hviezdičky. Bez vyplnenia týchto údajov nie je možné objednávku odoslať. Ďalej Kupujúci zvolí spôsob platby on-line platobnou kartou alebo dobierku. Zároveň Kupujúci zaškrtnutím príslušného poľa potvrdí, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú z tohto miesta prístupné kliknutím na odkaz „Obchodné podmienky“, vrátane oznámení pred uzavretím Zmluvy uvedených v ods. 1 tohto článku, a zvolí, či súhlasí so zasielaním obchodných oznámení (newsletteru) na jeho e-mailovú adresu;

    4.7. Ak Kupujúci nepožaduje žiadnu ďalšiu zmenu objednávky a ním zadaných údajov, kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“, resp. „Objednávka s povinnosťou platby“, proces objednávky ukončí s vedomím, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar a náklady na jeho dodanie. Údaje, ktoré Kupujúci uvedie v objednávke, považuje Predávajúci za úplné a správne;

    4.8. Po odoslaní objednávky bude Kupujúci automaticky presmerovaný na internetové stránky umožňujúce platbu platobnou kartou on-line;

    4.9. Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzavretá okamihom potvrdenia objednávky Kupujúceho Predávajúcim.

    5. V prípade, že Kupujúci uvedie pri svojej objednávke akúkoľvek poznámku či požiadavku, potom sa takáto poznámka či požiadavka nestáva súčasťou Zmluvy a jej obsah nie je pre Predávajúceho záväzný.

    6. Predávajúci zašle Kupujúcemu bezodkladne po uzavretí Zmluvy doklad o kúpe a potvrdenie o uzavretí Zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou potvrdenia o uzavretí Zmluvy sú tieto obchodné podmienky Predávajúceho. Kupujúci súhlasí, aby mu bolo potvrdenie o uzavretí Zmluvy vystavené a zaslané v elektronickej podobe, čím bude nahradená povinnosť Predávajúceho poskytnúť Kupujúcemu potvrdenie v listinnej podobe. Pokiaľ pri automatickom spracovaní objednávky Kupujúceho dôjde v elektronickom systéme objednávok k chybe, ktorá spôsobí, že takto zaslané znenie Zmluvy nezodpovedá objednávke Kupujúceho, Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu opravný e-mail potvrdzujúci správne znenie Zmluvy s upozornením, že ide o opravené znenie Zmluvy a že predchádzajúca Zmluva je neplatná, pretože došlo k chybe v elektronickom systéme.

    7. Predávajúci ukladá uzavreté Zmluvy a doručené objednávky v elektronickej podobe a uchováva ich po dobu stanovenú zákonom. Predávajúci neumožňuje prístup k archivovaným Zmluvám žiadnej ďalšej osobe. Predávajúci umožní Spotrebiteľovi prístup k Zmluve, ktorú s Predávajúcim uzavrel, ak o to Spotrebiteľ požiada písomne e-mailom zaslaným na adresu info.sk@gate.shop. V takomto e-maile musí Spotrebiteľ požadovanú Zmluvu jednoznačne identifikovať, a to aspoň dátumom jej uzavretia, predmetom kúpy a číslom príslušnej objednávky.

    8. V prípade, že konkrétny tovar, ktorý je predmetom Zmluvy, sa už nevyrába, nedodáva, nie je na sklade alebo u ktorého dôjde k náhodnému poškodeniu počas prípravy na odoslanie, má Predávajúci právo od Zmluvy odstúpiť (teda stornovať objednávku), a to do 7 dní od jej uzavretia. O tejto skutočnosti bude Kupujúci bezodkladne informovaný. Ak už Kupujúci zaplatil cenu za konkrétny tovar alebo jej časť, bude táto čiastka vrátená Kupujúcemu.

    9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

     V. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

     1. Tovar je doručovaný na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako doručovaciu adresu pri vypĺňaní objednávky.

     2. Vyzdvihnutie tovaru osobne v sídle Predávajúceho alebo v niektorej z jeho prevádzkarní (kamenných predajní) nie je možné.

     3. Tovar je zasielaný prostredníctvom dopravcu uvedeného v objednávke. Predávajúci neumožňuje zaslanie tovaru prostredníctvom iného dopravcu.

     4. Náklady na dodanie tovaru tvorí len cena dopravy a prípadná cena za dobierku. Náklady na dodanie tovaru platí Kupujúci.

     5. Ak nie je dodacia doba uvedená pri konkrétnom tovare, platí, že Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar najneskôr do 30 dní od uzavretia Zmluvy. Pokiaľ si Kupujúci objedná tovar s rôznou dodacou dobou v rámci jednej objednávky, je dodacou dobou je tá najdlhšia z nich.

     6. Kupujúci je oboznámený s tým, že vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k predĺženiu dodacej doby z dôvodu meškania vzniknutého z nepredvídateľných dôvodov, ktoré Predávajúci nemohol ovplyvniť.

     7. O odoslaní tovaru informuje Predávajúci Kupujúceho e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú pri vyplňovaní objednávky.

     8. Akékoľvek dodatočné náklady na dopravu, ktoré vzniknú na základe dodatočných požiadaviek Kupujúceho potom, čo Predávajúci odovzdal tovar k preprave, napríklad z dôvodu následnej zmeny miesta dodania Kupujúcim, je povinný platiť Kupujúci. V prípade, že Kupujúci neprevezme tovar pri doručení a požaduje opätovné doručenie, znáša náklady opakovaného doručenia.

     9. V prípade bezdôvodného neprevzatia tovaru Kupujúcim je Predávajúci oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

     10. Kupujúcemu sa pri preberaní tovaru od dopravcu odporúča prehliadnuť stav zásielky a v prípade známok jej zjavného poškodenia (roztrhnutý alebo deformovaný obal a pod.) by mal prevzatie odmietnuť.

      VI. Platobné podmienky

      1. Kupujúci môže cenu tovaru a náklady na jeho dodanie zaplatiť niektorým zo spôsobov, ktoré má na výber v rámci ponuky Internetového obchodu pred uskutočnením svojej objednávky, a to:

      1.1. On-line za pomoci platby kartou;

      1.2. V hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru alebo za pomoci platby kartou, ak takúto možnosť platby ponúka dopravca.

      2. Platbu kúpnej ceny nie je možné uskutočniť bežným bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho.

      3. Uzavretím Zmluvy Kupujúci súhlasí s tým, že faktúra, prípadne doklad nahradzujúci faktúru za objednaný a zakúpený Tovar, mu bude zo strany Predávajúceho poskytnutá výhradne v elektronickej podobe (elektronická faktúra), a to zaslaním na emailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol pri objednávke.

       VII. Odstúpenie od Zmluvy

       1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu kedykoľvek od okamihu uzavretia Zmluvy najneskôr do uplynutia lehoty štrnástich dní odo dňa, keď prevezme tovar od dopravcu, prípadne ak je predmetom Zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, do štrnástich dní odo dňa, kedy od dopravcu prevezme poslednú dodávku tovaru. Registrovanému používateľovi priznáva Predávajúci právo na odstúpenie od Zmluvy v lehote štyridsaťpäť dní, pričom počítanie lehoty sa spravuje podľa podmienok stanovených v predchádzajúcej vete.

       2. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy nemožno chápať ako právo na bezplatné zapožičanie tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

       3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy o dodávke tovaru v prípadoch stanovených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., predovšetkým teda v prípade predaja tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

       4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy ešte predtým, než mu bude odoslaný objednaný tovar. V takom prípade sa Spotrebiteľ vyhne plateniu nákladov na vrátenie tovaru Predávajúcemu, ktoré inak Spotrebiteľ nesie.

       5. Odstúpenie od Zmluvy môže Spotrebiteľ uskutočniť nasledovnými spôsobmi:

       5.1 Využitím funkcie označenej ako „Vrátenie“, ktorá je dostupná priamo v Internetovom obchode. Spotrebiteľ musí pri využití tejto funkcie identifikovať seba a svoju objednávku a vyplniť príslušný formulár. Spotrebiteľ si pri tomto spôsobe odstúpenia od Zmluvy nemôže zvoliť inú možnosť vrátenia tovaru, než ktorú ponúka funkcia „Vrátenie“, teda za pomoci kuriéra, ktorého na náklady Spotrebiteľa zaistí Predávajúci, pričom tieto náklady (pohľadávka Predávajúceho) budú započítané na kúpnu cenu tovaru a náklady na jeho dodanie, ktoré majú byť vrátené Spotrebiteľovi (pohľadávka Spotrebiteľa). Odstúpenie od zmluvy uskutočnené týmto spôsobom sa považuje za oznámené odoslaním formulára v rámci funkcie „Vrátenie“. Využitím funkcie „Vrátenie“ Spotrebiteľ prejavuje súhlas s vyššie uvedeným postupom započítania nákladov na vrátenie tovaru Predávajúcemu. Tým nie je dotknutá možnosť Spotrebiteľa postupovať podľa nasledujúceho odseku bez využitia funkcie „Vrátenie“, ktorú Predávajúci ponúka ako dobrovoľnú alternatívu.

       5.2 Zaslaním alebo osobným odovzdaním písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy na adrese GATE SHOP s.r.o., Textilná 23, 034 05 Ružomberok, zaslaním tohto oznámenia na emailovú adresu info.sk@gate.shop alebo osobným odovzdaním oznámenia v ktorejkoľvek predajni Predávajúceho. Obsahom odstúpenia musí byť aspoň meno a priezvisko Spotrebiteľa, ulica, číslo domu, PSČ, mesto, dátum uzavretia Zmluvy, číslo objednávky, rozsah, v ktorom Spotrebiteľ od Zmluvy odstupuje, a uvedenie čísla bankového účtu vedeného pre vrátenie platby. Pre odstúpenie od Zmluvy môže Spotrebiteľ využiť aj formulár označený ako „Formulár pre odstúpenie od zmluvy“, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok alebo mu je doručený s tovarom. Pokiaľ si Spotrebiteľ zvolí možnosť vrátenia tovaru prostredníctvom označeného kuriéra, ktorého na náklady Spotrebiteľa zaistí Predávajúci, preplatenie nákladov spojených s takýmto spôsobom vrátenia tovaru si Predávajúci uplatní voči Spotrebiteľovi.

       6. Ak Spotrebiteľ odstúpi v plnom alebo čiastočnom rozsahu od Zmluvy, je povinný zaslať tovar, ohľadom ktorého odstúpil od Zmluvy, Predávajúcemu na adresu GATE SHOP, s.r.o., Textilná 23, 034 05 Ružomberok, resp. odovzdať tovar na tejto adrese alebo v ktorejkoľvek predajni Predávajúceho osobne, prípadne umožniť prevzatie tohto tovaru kuriérom bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od Zmluvy. Spotrebiteľovi sa odporúča, aby pri vrátení tovaru využil funkciu „Vrátenie“ priamo v Internetovom obchode.

       7. Náklady za vrátenie tovaru a iné náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu nesie v plnej výške Spotrebiteľ.

       8. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi všetky finančné prostriedky, ktoré mu Spotrebiteľ poskytol, tj. kúpnu cenu tovaru, ohľadom ktorého Spotrebiteľ odstúpil od Zmluvy, a náklady na dodanie tovaru, bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od Zmluvy, s výnimkou nákladov na vrátenie tovaru za pomoci kuriéra pri využití funkcie „Vrátenie“. V prípade, že predmetom Zmluvy bolo viac kusov tovaru a Spotrebiteľ odstúpil od Zmluvy iba ohľadom niektorých z týchto kusov, Predávajúci Spotrebiteľovi vráti náklady na dodanie iba v tomto rozsahu, nie však náklady na dodanie zvyšných kusov tovaru, ohľadom ktorých Spotrebiteľ od Zmluvy neodstúpil.

       9. Predávajúci nie je povinný vrátiť kúpnu cenu tovaru, ohľadom ktorého Spotrebiteľ odstúpil od Zmluvy, ani náklady na dodanie tovaru skôr, než mu Spotrebiteľ odovzdá príslušný tovar.

       10. Poukázanie prípadných zľavových kupónov Spotrebiteľovi je jednostranným právnym úkonom Predávajúceho. Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy ohľadom tovaru, na ktorého úhradu použil úplne alebo čiastočne zľavový kupón, nemá nárok na preplatenie zľavového kupónu v peniazoch ani na iné náhrady. Spotrebiteľ má právo vždy iba na vrátenie skutočne zaplatenej kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

       11. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, tj. ak dôjde k využitiu práva Spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom, ktorý bol predmetom Zmluvy, vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky, vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú ich hodnoty považované za bezdôvodné obohatenie Spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má Predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške rovnajúcej sa obvyklej cene darčekov.

       12. Ak je hodnota vráteného tovaru znížená v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, môže Predávajúci uplatniť voči Spotrebiteľovi právo na náhradu škody. Predávajúci je v tomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať.

       13. Zmluvné strany sa uzavretím Zmluvy dohodli, že v prípade odstúpenia od Zmluvy budú Spotrebiteľovi vyššie uvedené peňažné prostriedky vrátené prevodom na bankový účet, ktorý Spotrebiteľ oznámil Predávajúcemu prostredníctvom úkonov v ods. 5.1, resp. 5.2, alebo na účet, ktorý Spotrebiteľ oznámi Predávajúcemu v nadväznosti na odstúpenie od Zmluvy alebo na účet uvedený v užívateľskom účte Spotrebiteľa. Ak tento spôsob nie je možný, najmä z dôvodu chybného čísla účtu uvedeného Spotrebiteľom, peňažné prostriedky budú Spotrebiteľovi vrátené formou poštovej poukážky zaslanej na adresu Spotrebiteľa. 

       14. Zmluvné strany sa uzavretím Zmluvy dohodli, že Spotrebiteľovi je nad rámec práva na odstúpenie od Zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z. umožnené odstúpiť od Zmluvy taktiež v období medzi pätnástym až tridsiatym dňom od prevzatia tovaru, a to za podmienok stanovených v predchádzajúcich odsekoch tohto článku, s výnimkou povinnosti Predávajúceho vrátiť Spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru. Túto dodatočnú možnosť, pri ktorej Spotrebiteľovi nebudú vrátené náklady na dodanie tovaru, nemožno chápať ako predĺženie lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z., ale ako právo na odstúpenie od Zmluvy dohodnuté zmluvne za osobitných podmienok.

       15. Zmluvné strany sa uzavretím Zmluvy dohodli, že aj Predávajúcemu prináleží právo na odstúpenie od Zmluvy za nasledovných podmienok. V prípade, ak si Kupujúci zvolil spôsob platby kúpnej ceny za objednaný tovar na dobierku, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak si Kupujúci neprevezme objednaný tovar riadne a včas alebo ak sa objednaný tovar vráti späť Predávajúcemu po neúspešnom pokuse o jeho dodanie Kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov na prepravu, ktoré mu vznikli v súvislosti s neúspešným dodaním objednaného tovaru.

       16. V prípade, ak si Kupujúci zvolil spôsob úhrady kúpnej ceny platobnou kartou, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak neobdrží od Kupujúceho úhradu Kúpnej ceny za objednaný tovar do jedného dňa odo dňa uzavretia Zmluvy.

       17. Za platné odstúpenie Predávajúceho od Zmluvy sa považuje odoslanie písomného oznámenia o odstúpení Kupujúcemu formou e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho.

       18. Predávajúci má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek odo dňa uzatvorenia Zmluvy do okamihu, kedy Kupujúci prevezme tovar od Predávajúceho, a to z dôvodu zneužitia objednávkového systému Internetového obchodu alebo uvedenia chybných údajov pri objednávaní tovaru, alebo objednania tovaru za výrazne nižšiu cenu, než je cena obvyklá, pokiaľ bol tento tovar ponúkaný v dôsledku omylu alebo technickej chyby Internetového obchodu.

        VIII. Zodpovednosť za vady a záruka

        1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v okamihu jeho prevzatia Spotrebiteľom a následne po dobu 24 mesiacov, tj. počas zákonom stanovenej záručnej doby, bez vád. Predávajúci najmä zodpovedá za to, že tovar má v čase jeho prevzatia Spotrebiteľom a následne po dobu 24 mesiacov akosť a vlastnosti, ktoré si Zmluvné strany dohodli, prípadne ak takéto dojednanie chýba, akosť a vlastnosti, ktoré Predávajúci opísal alebo ktoré Spotrebiteľ očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy Predávajúceho, že sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa, že tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a že vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

        2. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady tovaru do dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru.

        3. Spotrebiteľovi sa odporúča tovar okamžite po jeho prevzatí prezrieť a presvedčiť sa o jeho kvalite, vlastnostiach a množstve.

        4. Ak tovar nemá vlastnosti uvedené v ods. 1 tohto článku obchodných podmienok, pričom vadu je možné odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať tiež výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

        5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

        6. Ak Spotrebiteľ neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, ani neodstúpi od Zmluvy, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že ide o neodstrániteľnú vadu.

        7. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Spotrebiteľ namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

        8. Nároky zo zodpovednosti za vady môže Spotrebiteľ uplatniť u Predávajúceho nasledovnými spôsobmi:

        8.1 Využitím funkcie označenej ako „Reklamácia“, ktorá je dostupná priamo v Internetovom obchode. Spotrebiteľ musí pri využití tejto funkcie identifikovať seba a svoju objednávku, popísať reklamovanú vadu a vyplniť príslušný formulár. Spotrebiteľ si pri tomto spôsobe reklamácie nemôže zvoliť inú možnosť odovzdania reklamovaného tovaru Predávajúcemu, než ktorú ponúka funkcia „Reklamácia“, teda za pomoci kuriéra. Reklamácia uskutočnená týmto spôsobom sa považuje za oznámenú odoslaním formulára v rámci funkcie „Reklamácia“. Tým nie je dotknutá možnosť Spotrebiteľa postupovať podľa nasledovného odseku bez využitia funkcie „Reklamácia“, ktorú Predávajúci ponúka ako dobrovoľnú alternatívu.

        8.2 Zaslaním reklamácie alebo osobným odovzdaním reklamácie a vadného tovaru Predávajúcemu na adrese GATE SHOP, s.r.o., Textilná 23, 034 05 Ružomberok, osobným odovzdaním reklamácie a vadného tovaru na adrese ktorejkoľvek predajne Predávajúceho, alebo zaslaním reklamácie na emailovú adresu info.sk@gate.shop. Spolu s popisom vady Spotrebiteľ Predávajúcemu oznámi, aký nárok si zvolil. Svoju voľbu nie je oprávnený bez súhlasu Predávajúceho dodatočne meniť. To neplatí, ak Spotrebiteľ žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

        9. Tovar odovzdaný na reklamáciu by mal byť z hygienických dôvodov čistý, v opačnom prípade môže Predávajúci reklamáciu odôvodnene zamietnuť.

        10. Predávajúci namiesto záručného listu vystavuje doklad o kúpe tovaru.

        11. Predávajúci Spotrebiteľovi na jeho žiadosť vydá písomné potvrdenie o povinnostiach z vadného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom.

        12. Predávajúci Spotrebiteľovi písomne potvrdí, kedy došlo k uplatneniu nároku Spotrebiteľa, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Spotrebiteľ požaduje. Po vybavení reklamácie Predávajúci Spotrebiteľovi písomne potvrdí dátum a spôsob vybavenia reklamácie, prípadne vystaví potvrdenie o vykonaní opravy a čase jej trvania alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

        13. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní a v prípade, kedy posúdenie vady vyžaduje technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci so Spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote.

        14. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru Predávajúcemu Predávajúci Spotrebiteľovi preplatí v prípade, že reklamácia bude vyhodnotená ako oprávnená.

        15. V prípade, že bude reklamácia vybavená dodaním nového tovaru, dochádza okamihom dodania nového tovaru Spotrebiteľovi k prevodu vlastníckeho práva k vadnému tovaru na Predávajúceho. V prípade, že reklamácia bude vybavená poskytnutím primeranej zľavy Spotrebiteľovi alebo Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, Predávajúci mu vráti príslušné peňažné prostriedky prevodom na bankový účet Spotrebiteľa alebo na bankový účet, ktorý Spotrebiteľ oznámi Predávajúcemu. Ak tento spôsob nie je možný, peňažné prostriedky budú Spotrebiteľovi vrátené formou poštovej poukážky zaslanej na adresu Spotrebiteľa. Výnimky môžu byť v odôvodnených prípadoch dojednané so zákazníckou podporou Predávajúceho.

        16. Na darčeky a ďalšie bezplatne poskytnuté plnenia, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek nároky Spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti za vady. Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola medzi Zmluvnými stranami dojednaná nižšia cena tovaru.

         IX. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

         Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť Spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo Zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom, a spory s touto Zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, ktorým je aj Slovenská obchodná inšpekcia, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Ďalšie subjekty ARS sú uvedené v zozname na stránkach http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Spotrebiteľ. Okrem ARS má Kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.

         X. Registrácia v Internetovom obchode a zákaznícky program GATE

         1. Návštevník Internetového obchodu má v rámci svojej objednávky alebo mimo objednávky možnosť registrovať sa v Internetovom obchode a stať sa tak Registrovaným užívateľom. Registrovaným užívateľom sa môže stať taktiež návštevník ktorejkoľvek kamennej predajne Predávajúceho, ktorá v tejto predajni prejaví záujem o registráciu v Internetovom obchode, odovzdá Predávajúcemu svoje kontaktné údaje a po výzve Predávajúceho dokončí v Internetovom obchode svoju registráciu v Internetovom obchode. Registrovaným užívateľom sa môže stať vždy iba fyzická osoba- spotrebiteľ.

         2. Registrácia v Internetovom obchode je podmienkou uzavretia bezodplatnej zmluvy o poskytovaní služieb spojených s registráciou, ktoré spočívajú vo vytvorení užívateľského účtu v Internetovom obchode, v získaní možnosti spravovať objednávky v prostredí on-line, v získaní možnosti uskutočňovať budúce nákupy bez nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov, v získaní možnosti sledovať históriu nákupov, v e-mailovom upozornení na nedokončený nákup (tovar ponechaný v nákupnom košíku)a v získaní vernostnej karty Gatecard (ďalej len „karta“), vrátane všetkých s tým spojených výhod zákazníckeho programu GATE, tj. služieb, ktoré by bez registrácie v Internetovom obchode nebolo možné poskytnúť. Registrovaný užívateľ znáša len cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré použije pri prístupe k Internetovému obchodu a registrácii.

         3. Kliknutím na tlačidlo „Vytvoriť účet“ v registračnom formulári v Internetovom obchode návštevník Internetového obchodu potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami a prejavuje svoj záujem o uzavretie vyššie uvedenej zmluvy, ktorá sa uzatvára potvrdením Predávajúceho o dokončení registrácie.

         4. Karta Gatecard bude Registrovanému užívateľovi vyhotovená v digitálnej podobe (dostupná taktiež v on-line zákazníckom konte) a odoslaná na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii v Internetovom obchode. Karta je neprenosná a slúži na autorizáciu Registrovaného užívateľa a pri uplatňovaní jeho zliav a ďalších benefitov v sieti predajní Predávajúceho, ako aj v Internetovom obchode.

         5. Výhody zákazníckeho programu GATE:

         5.1 Každý Registrovaný užívateľ je oprávnený čerpať jemu priradené benefity prostredníctvom svojej karty, ktorá slúži ako plnohodnotný autorizačný prvok.

         5.2 Každý identifikovaný nákup (po predložení karty) je automaticky načítaný na konto daného Registrovaného užívateľa vo forme bonusových bodov. Pre prevod identifikovaného nákupu na bonusové body platí pravidlo, že každé jedno celé euro (1 EUR) zaplatené zákazníkom sa rovná jednému (1) bonusovému bodu (ďalej len „G alebo G´s“). G’s sú pripočítané vždy len za čiastku uhradenú štandardnou platobnou metódou, teda po odpočítaní všetkých zliav, vrátane zliav priznaných za uplatnenie G´s. Bonusové body sa rovnako neprideľujú za nákupy darčekových poukážok, kariet alebo certifikátov. Bonusové body sa Registrovanému užívateľovi neprideľujú za tovar, ohľadom ktorého ako Spotrebiteľ odstúpil od Zmluvy. Bonusové body sa pripočítajú na konto Registrovaného užívateľa po 45 dňoch od uskutočnenia nákupu v predajniach Predávajúceho alebo po 45 dňoch od doručenia tovaru v Internetovom obchode. 

         5.3 G´s je možne získať aj inými cestami ako za nákup, a to vo forme mimoriadnych bonusov pridelených Predávajúcim, ohodnotení produktov alebo realizovaním vopred definovaných aktivít.

         5.4 Po registrácii v Internetovom obchode sa Registrovanému užívateľovi automaticky pripíše na jeho nové konto 100 G´s. Registrovaný užívateľ získa ďalší bonus 100 G´s za kompletné vyplnenie svojho zákazníckeho profilu.

         5.5 Každý Registrovaný užívateľ má možnosť pozvať nového člena (v zastúpení Predávajúcim) a po splnení podmienok získava bonus 50 G´s na svoje konto. Bonusové G's sa pripisujú po zaplatení nákupu pozvaným a novým Registrovaným užívateľom.

         5.6 Každý Registrovaný užívateľ má možnosť raz recenzovať produkt, ktorý si zakúpil, a to formou textovej alebo textovo-obrazovej recenzie v Internetovom obchode, poskytnutím ktorej Registrovaný užívateľ udeľuje Predávajúcemu  súhlas na použitie obsahu recenzie pre jeho komerčné i nekomerčné účely, pričom obsah recenzie môže byť Predávajúcim rozmnožovaný, akýmkoľvek spôsobom sprístupňovaný verejnosti, zaznamenávaný na akýkoľvek technický nosič, upravovaný či spájaný s inými autorskými dielami. Tento súhlas sa Predávajúcemu udeľuje ako výhradný a územne neobmedzený, a to na dobu trvania majetkových autorských práv autora recenzie, pričom Predávajúci je oprávnený udeliť k obsahu recenzie sublicenciu alebo môže súhlas na použitie tohto obsahu ďalej postúpiť, a to podľa vlastného uváženia bez akýchkoľvek obmedzení. Za schválenú a publikovanú textovú recenziu získava Registrovaný užívateľ bonus 10 G´s a za schválenú a publikovanú textovú recenziu s fotografiou produktu získava Registrovaný užívateľ bonus 30 G´s. Predávajúci má právo odmietnuť zverejnenie recenzie, ak táto porušuje pravidlá pre pridávanie recenzií, prípadne odmietnuť zverejnenie textovej alebo obrazovej časti textovo-obrazovej recenzie.

         5.7 Registrovaný užívateľ získava v deň svojich narodenín bonus 100 G´s.

         5.8 Platnosť nazbieraných G´s je 365 dní odo dňa ich pripísania. Po uplynutí tejto lehoty G's expirujú a už ich nebude možné uplatniť, ani akýmkoľvek spôsobom nahradiť, či už v peňažnej alebo nepeňažnej forme.

         6. Čerpanie výhod Registrovaným užívateľom:

         6.1 Registrovaný užívateľ má právo vymeniť svoje G's za zľavu z ceny tovarov a služieb nakupovaných u Predávajúceho. G's sa môžu uplatniť maximálne do výšky 70 % z maloobchodnej ceny tovaru a iba po celých 100-kách (100 G's = 1 EUR, 200 G's = 2 EUR atď.).

         6.2 Uplatniť G's pri nákupe tovarov je možné v Internetovom obchode a v predajniach Predávajúceho, pričom pri uplatnení G's v predajniach sa musí zákazník preukázať kartou a mať riadne zaregistrované konto.

         6.3 Registrovaným užívateľom sa ukladajú všetky účtenky na ich zákaznícky účet do sekcie “Moje objednávky”. Tu sa nachádza prehľad všetkých uskutočnených nákupov na predajniach a v Internetovom obchode.

         6.4 Registrovaní užívatelia získavajú možnosť využiť akciové ceny nad rámec zliav poskytovaných pre neregistrovaných zákazníkov, v rozsahu podľa aktuálnej predajnej kampane a rozhodnutia Predávajúceho. Tieto akciové ceny/zľavy je možné využiť iba po prihlásení do zákazníckeho konta v Internetovom obchode a pri nákupe cez Internetový obchod.

         6.5 Predávajúci môže na základe vlastného rozhodnutia prideliť Registrovanému užívateľovi kupón na ďalší benefit/zľavu/bonus nad rámec tu uvedeného.

         7. Prípadné komplikácie pri registrácii v Internetovom obchode alebo chyby spojené s užívateľským účtom môže Registrovaný užívateľ nahlásiť Predávajúcemu, ktorý však nezodpovedá za to, že jeho systém, teda aj užívateľský účet, bude dostupný nepretržite, predovšetkým z dôvodov potrebných aktualizácií a nutných opráv softvérového a hardvérového vybavenia.

         8. Užívateľský účet Registrovaného užívateľa je chránený prihlasovacou emailovou adresou a heslom. Za zabezpečenie prihlasovacej emailovej adresy a hesla pred stratou a zneužitím zodpovedá Registrovaný užívateľ. Registrovaný užívateľ zodpovedá zároveň za zabezpečenie karty pred stratou a zneužitím. Prípadné straty či zneužitia musia byť bezodkladne ohlásené Predávajúcemu, ktorý na základe takéhoto oznámenia zaistí blokáciu karty.

         9. Registrovaný užívateľ môže svoj užívateľský účet v Internetovom obchode kedykoľvek a bez akýchkoľvek obmedzení zrušiť, tj. vypovedať zmluvu o poskytovaní vyššie uvedených služieb spojených s registráciou, pričom zmluva zaniká k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom Registrovaný užívateľ doručil Predávajúcemu svoju písomnú výpoveď.

         10.  Užívateľský účet Registrovaného užívateľa v Internetovom obchode môže zrušiť aj Predávajúci, a to najmä z dôvodov, ak Registrovaný užívateľ svoj užívateľský účet viac ako 24 mesiacov nevyužíva alebo v prípade, keď Registrovaný užívateľ poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a/alebo z týchto podmienok. V prípade zrušenia účtu Predávajúcim z dôvodov podľa predchádzajúcej vety Registrovaný užívateľ stráca nárok na uplatnenie získaných bonusových bodov. Postupy a práva Registrovaného užívateľa podľa čl. VII., VIII. a IX. týchto podmienok platia obdobne.

         11. Predávajúci môže od vyššie uvedenej zmluvy o poskytovaní služieb spojených s registráciou odstúpiť a užívateľský účet (konto) Registrovaného užívateľa zrušiť, pokiaľ Registrovaný užívateľ tento účet dlhšie než 1 rok nevyužíva alebo v prípade, ak Registrovaný užívateľ hrubým spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok, najmä pri použití karty v rozpore so stanovenými podmienkami, pri neoprávnenom použití karty 3. osobou, pri zneužívaní výhod zákazníckeho programu alebo pri poškodzovaní dobrého mena Predávajúceho.

         12. Ukončením zmluvy o poskytovaní služieb spojených s registráciou bez náhrady zanikajú akékoľvek nevyčerpané výhody spojené s registráciou v Internetovom obchode.

         13. Osobné údaje Registrovaného užívateľa dobrovoľne poskytnuté pri registrácii v Internetovom obchode budú spracované za účelom uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní vyššie uvedených služieb, ktorá je tiež (vrátane predzmluvných vzťahov pri odovzdaní údajov Registrovaného užívateľa v kamennej predajni) právnym základom spracovania údajov pre daný účel spracúvania. Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že bez dobrovoľného poskytnutia týchto údajov by poskytovanie služieb spojených s registráciou v Internetovom obchode nebolo možné. Osobné údaje pre účely poskytovania služieb spojených s registráciou budú spracované po dobu trvania záujmu Registrovaného užívateľa o využívanie služieb spojených s registráciou, teda po dobu trvania účelu ich spracovania. Spracovaním osobných údajov Registrovaného užívateľa môže byť poverený poskytovateľ eshopového riešenia pri zaistení riadnej prevádzky Internetového obchodu a správca CRM systémov Predávajúceho. Pri spracovaní osobných údajov Registrovaného užívateľa pre účely poskytovania služieb spojených s registráciou nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Predávajúci nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa. Registrovaný užívateľ má predovšetkým právo požadovať od Predávajúceho prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie (spojené so zrušením registrácie) alebo prenos k inému prevádzkovateľovi, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Predávajúci postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Možnosť registrácie v Internetovom obchode nie je primárne určená pre osoby mladšie ako 16 rokov.

          XI. Záverečné ustanovenia

          1. Kupujúci berie na vedomie, že pri používaní Internetového obchodu a uzavretí Zmluvy dochádza k spracúvaniu osobných údajov, pričom spracovanie a ochrana týchto údajov sa spravuje ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú dostupné v osobitných zásadách ochrany osobných údajov. Uzavretím Zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito zásadami oboznámil. Predávajúci zároveň upozorňuje, že pri uzavretí Zmluvy dochádza k spracovaniu identifikačných a kontaktných údajov, ktoré Kupujúci zadal vo svojej objednávke, a to za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, ktorá je tiež právnym základom spracovania údajov pre daný účel spracúvania. Kupujúci berie na vedomie, že bez dobrovoľného poskytnutia týchto údajov by uzavretie a plnenie Zmluvy nebolo možné. Osobné údaje pre účely Zmluvy budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Predávajúceho vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. minimálne po dobu 10 rokov. Spracovaním osobných údajov Kupujúceho môže byť poverený poskytovateľ eshopového riešenia pri zaistení riadnej prevádzky Internetového obchodu a správca CRM systému Predávajúceho, poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov Predávajúceho alebo poskytovateľ doručovacích služieb pri doručení objednaného tovaru. Pri spracovaní osobných údajov Kupujúceho pre účely Zmluvy nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Predávajúci nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa. Kupujúci má predovšetkým právo požadovať od Predávajúceho prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Predávajúci postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Možnosť nákupu tovar v Internetovom obchode nie je primárne určená pre Kupujúcich mladších ako 16 rokov.

          2. Tieto obchodné podmienky sú voľne dostupné na stránkach Internetového obchodu a Kupujúcemu je umožnená ich archivácia a reprodukcia, a to najmä vytlačením príslušnej internetovej stránky, stiahnutím a uložením súboru vo formáte Portable Document Format (pdf) alebo uložením súboru obsahujúce tieto obchodné podmienky, ktorý Predávajúci zašle Kupujúcemu v prílohe e-mailu potvrdzujúceho uzavretie Zmluvy.

          3. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky zmeniť. Zmenené podmienky Predávajúci sprístupní na stránkach Internetového obchodu. Voči Kupujúcemu je účinné vždy to znenie obchodných podmienok, ktoré je prílohou e-mailu obsahujúceho vyhotovenie Zmluvy. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

          4. V prípade, že niektorá časť týchto obchodných podmienok bude neplatná alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ostatné ustanovenia zostávajú touto neplatnosťou nedotknuté.

          5. Prílohou týchto obchodných podmienok je Formulár pre odstúpenie od Zmluvy.

          6. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 6.3.2023

          GATE SHOP, s.r.o.

          GATE SHOP, s.r.o.

          Textilná 23

          034 05 Ružomberok

          Slovenská republika

          ___________________________________

            

          FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

          (vyplňte tento formulár a pošlite ho na vyššie uvedenú adresu iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy bez využitia

          on-line nástroja „Vrátenie“ na stránkach www.gate.shop kedy odoslanie tohto formulára nie je potrebné)

          Ja, nižšie podpísaný/á:  …...…………………………………………………………………………………………………………………,

          bytom: ………………………………………………………………………………………………………………………,

          kontakt:   ………………………………………………………………………………………………………………………,

          oznamujem, že týmto odstupujem od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom internetových stránok www.gate.shop

          č. objednávky    …...…………………………………………………………………………………………………………………,
          objednávka zo dňa …...…………………………………………………………………………………………………………………,

          a to v rozsahu nasledovného tovaru:

          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

          Žiadam o vrátenie finančných prostriedkov zaplatených za uvedený tovar, vrátane prípadných nákladov na dodanie tovaru

          prevodom na účet č.*    …...…………………………………………………………………………………………………………………

          Poznámka   …...…………………………………………………………………………………………………………………

          V ........................................................ dňa ................................

                                                                                        Podpis kupujúceho:

                                                                                                                                        .............................................................

          * V prípade, že spoločne s formulárom na odstúpenie od zmluvy zasielate aj vrátený tovar, je možné zaslať všetko na adresu Textilná 23, 034 05 Ružomberok. Ak žiadate o vrátenie finančných prostriedkov formou poštovej poukážky zaslanej na Vašu adresu, uveďte túto skutočnosť do poznámky.

          ZÁKLADNÉ ČASTI DOHODY SPOLOČNÝCH PREVÁDZKOVATEĽOV

          Dohoda medzi spoločnými prevádzkovateľmi („dohoda“), ktorej predmetom je určenie účelu a prostriedkov spracúvania osobných údajov spoločnými prevádzkovateľmi a určenie zodpovedností každého prevádzkovateľa za plnenie povinností podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“), obsahuje nasledujúce základné ustanovenia, ktoré sú poskytnuté dotknutým osobám v súlade s čl. 26 ods. 2 Nariadenia.

          I. Vymedzenie pojmov

          Na účely tejto dohody sa rozumie: 

          „prevádzkovateľom 1“ obchodná spoločnosť GATE SHOP, s.r.o. so sídlom Textilná 6037/23, Ružomberok 034 01, Slovenská republika, IČO: 53 957 393;

          „prevádzkovateľom 2“ obchodná spoločnosť GATE, a.s. so sídlom Textilná 6435/23, Ružomberok 034 01, Slovenská republika, IČO: 36 417 742;

          „účelom spracúvania osobných údajov“ priamy marketing;

          „právnym základom spracúvania osobných údajov“ oprávnený záujem prevádzkovateľov 1 a 2 na propagácii svojho tovaru a slobodne udelený súhlas dotknutej osoby s výkonom činnosti priameho marketingu;

          „príjemcami osobných údajov“ poverený sprostredkovateľ alebo samostatný prevádzkovateľ spracovania osobných údajov, ktorí pre prevádzkovateľa 1 a jeho účely zaisťujú alebo môžu zaisťovať webhostingové služby, správu webovej stránky, správu CRM systémov prevádzkovateľa 1 a správu newsletter a reklamných kampaní; sú to najmä:

          1. spoločnosť Blueweb s.r.o., so sídlom Štefánikova 13, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 46 219 765;
          2. spoločnosť EXPANDECO s.r.o., so sídlom Májová 304/38, Žarnovica 966 81, Slovenská republika, IČO: 47 980 052;
          3. spoločnosť Hoffmann Czech republic, spol. s r.o., so sídlom Jeremenkova 725/90, Praha 4, PSČ: 14000, Česká republika, IČO: 267 25 789;
          4. spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké;
          5. spoločnosť: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Spojené štáty americké;
          6. spoločnosť: Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, Spojené štáty americké;
          7. zamestnanci prevádzkovateľa 1 zodpovední za správu a monitorovanie webovej stránky;
          8. subjekty poskytujúce poradenské služby rôzneho druhu (účtovné, daňové, právne a pod.);
          9. orgány verejnej moci a subjekty, ktorým zákon udeľuje právo na prístup (napr. policajné zložky);
          10. ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre prevádzkovateľa 1 a spracúvajú osobné údaje v jeho mene na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov;

          „doba uchovávania“ doba, počas ktorej prevádzkovatelia 1 a 2 uchovávajú osobné údaje dotknutých osôb, a to do doby kým ktorýkoľvek z prevádzkovateľov nedostane žiadosť dotknutej osoby o odvolanie súhlasu alebo do doby trvania oprávneného záujmu prevádzkovateľov 1 a 2, najdlhšie však do uplatnenia opt-out dotknutou osobou alebo do uplynutia času platnosti príslušného identifikátora.

          II. Základné časti dohody spoločných prevádzkovateľov

          Vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov na spoločne určený účel spracúvania osobných údajov sa prevádzkovateľ  1 a prevádzkovateľ 2 dohodli nasledovne: 

          1. Prevádzkovateľ 1 a prevádzkovateľ 2 spoločne zodpovedajú za riadny výkon informačných povinností podľa čl. 13 a/alebo 14 Nariadenia a za informovanie dotknutých osôb o základných častiach dohody.
          2. Prevádzkovateľ 1 je povinný zverejniť na svojom webovom sídle informácie pre dotknuté osoby podľa čl. 13 a/alebo 14 Nariadenia, ako aj základné časti dohody. 
          3. Prevádzkovateľ 1 a prevádzkovateľ 2 si vzájomne odsúhlasili obsah informácií poskytovaných dotknutým osobám vo vzťahu k spoločnému účelu spracúvania osobných údajov, a to informácií týkajúcich sa účelu spracúvania, príjemcov, doby uchovávania a právneho základu.
          4. Prevádzkovateľ 1 a prevádzkovateľ 2 sa dohodli, že kontaktným miestom pre dotknuté osoby na uplatnenie ich práv je prevádzkovateľ 1. Dotknuté osoby môžu prevádzkovateľa 1 kontaktovať prostredníctvom kontaktného e-mailu info.sk@gate.shop alebo písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa 1. Prevádzkovateľ 1 a prevádzkovateľ 2 sa zaväzujú o kontaktnom mieste informovať dotknuté osoby. Bez ohľadu na vyššie uvedené môže dotknutá osoba v súlade s čl. 26 ods. 3 Nariadenia uplatniť svoje práva u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi. 
          5. Žiadosť dotknutej osoby o výkon jej práv podľa Nariadenia vybaví ten prevádzkovateľ, ktorému bola žiadosť doručená. Prevádzkovateľ, ktorému bola žiadosť doručená, žiadosť zaeviduje a bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomí druhého prevádzkovateľa s uvedením obsahu žiadosti. Na základe žiadosti si prevádzkovateľ 1 a prevádzkovateľ 2 podľa potreby poskytnú vzájomnú súčinnosť v súvislosti s plnením povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutých osôb, a to tak, aby bola žiadosť dotknutej osoby príslušným prevádzkovateľom riadne a včas vybavená. 
          6. Prevádzkovateľ 1 a prevádzkovateľ 2 sa zaväzujú uchovávať osobné údaje na dané spoločné účely len po určenú dobu uchovávania.
          7. Súhlas na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je príslušný prevádzkovateľ, ktorý súhlas získal, povinný uchovávať minimálne po dobu, na ktorú bol udelený, ak právne predpisy nevyžadujú dlhšie uchovávanie.
          8. Každý prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečné uchovávanie dokumentov, ktorými disponuje a ktoré obsahujú osobné údaje spracúvané na tento účel, ako aj za ochranu osobných údajov, ktoré sa nachádzajú v jeho informačných systémoch. Na požiadanie si prevádzkovateľ 1 a prevádzkovateľ 2 vzájomne poskytnú dokumenty obsahujúcich osobné údaje. 
          9. Prevádzkovateľ 1 a prevádzkovateľ 2 nebudú na spoločný účel uskutočňovať prenos osobných údajov tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii ani nebudú osobné údaje používať na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
          10. Dohoda je uzatvorená na dobu určitú, a to do na dobu, pokiaľ trvá účel spracúvania osobných údajov a do uplynutia doby uchovávania.