Informácie o spracovaní osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. ÚVOD

1.1  Túto webovú stránku https://gate.shop/sk (ďalej ako „Webová stránka“ alebo aj ako „Internetový obchod“) vlastní a prevádzkuje spoločnosť GATE SHOP, s.r.o., so sídlom Textilná 6037/23, Ružomberok 034 01, IČO: 53 957 393, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.: 77910/L, emailová adresa: info@gate.shop (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo aj ako „spoločnosť „GATE SHOP“ alebo aj ako „my“ v príslušnom gramatickom tvare).   

1.2 Spoločnosť GATE SHOP, ako prevádzkovateľ príslušného informačného systému na spracovanie osobných údajov, je prevádzkovateľom osobných údajov fyzických osôb, ktoré sú:

 • návštevníkmi Webovej stránky (ďalej len ako „Návštevník stránky“)
 • nákupcami tovaru prostredníctvom Webovej stránky s online registráciou alebo bez online registrácie (ďalej len ako „Nakupujúci zákazník“)
 • potenciálnymi nákupcami tovaru, ktorí uskutočnili online registráciu na Webovej stránke bez nákupu tovaru alebo ktorí vyplnili online formulár na Webovej stránke bez nákupu tovaru (ďalej len  ako  „Potenciálny zákazník“)
 • záujemcami o zamestnanie, ktorí vyplnili online formulár „Kariéra“ na Webovej stránke (ďalej len ako „Záujemca o zamestnanie“) 

(ďalej osoba pod bodom (i) až (iv) spoločne len ako „Dotknutá osoba“ v príslušnom gramatickom tvare).

1.3  Vážime si a rešpektujeme Vaše súkromie, preto kladieme veľký dôraz na ochranu Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie“). 

1.4  Spoločnosť GATE SHOP vydáva v zmysle ustanovenia § 19 a § 20 zákona o ochrane osobných údajov a v zmysle Článku 13 a Článku 14 Nariadenia tieto Informácie o spracovaní osobných údajov (ďalej len ako „Informácie o spracovaní“). Cieľom týchto Informácii je Vám, ako dotknutej osobe, poskytnúť zákonný rámec informácií, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní a spracovaní Vašich osobných údajov, resp. pri získavaní osobných údajov od inej ako Dotknutej osoby. 

2. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

2.1 „Dohoda spoločných prevádzkovateľov“ má význam podľa Článku 10 týchto Informácii a znamená zároveň písomnú dohodu podľa Článku 26 Nariadenia, kde si dvaja alebo viacerí prevádzkovatelia spoločne určia účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, na základe čoho títo vystupujú ako tzv. „spoloční prevádzkovatelia“, pričom títo určia svoje príslušné zodpovednosti za plnenie povinností, najmä pokiaľ ide o vykonávanie práv dotknutej osoby a svoje povinnosti poskytovať informácie uvedené v Článkoch 13 a 14 Nariadenia, určia kontaktné miesto pre dotknuté osoby, náležite zohľadnia príslušné úlohy spoločných prevádzkovateľov a ich vzťahy voči dotknutým osobám.  

2.2 „Osobné údaje“ sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, pričom identifikovanie prebieha priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby ako je napr. meno, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo či IP adresa.

2.3 „Orgán dohľadu“ je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, emailová adresa: statny.dozor@pdp.gov.sk 

2.4 „Príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania.

2.5    „Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

2.6 „Sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

2.7 „Tretia strana“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

3. ZDROJE ZÍSKANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Spoločnosť GATE SHOP zhromažďuje osobné údaje, ktoré nám sami dobrovoľne poskytnete prostredníctvom elektronickej komunikácie resp. akejkoľvek inej komunikácie realizovanej v online prostredí našej Webovej stránky alebo ktoré získame prostredníctvom technických a / alebo profilovacích nástrojov našej Webovej stránky (napr. prostredníctvom súborov cookies). Jedná sa najmä o nasledovné situácie získavania osobných údajov: 

3.1.1. prehliadanie našej Webovej stránky  

3.1.2. nákup tovaru cez našu Webovú stránku

3.1.3. vypĺňanie našich Webových formulárov (a to najmä: registrácia Dotknutej osoby na našej Webovej stránke, vypĺňanie kontaktných formulárov na našej Webovej stránke, prihlásenie sa na odber Newslettera, vypĺňanie našich dotazníkov a pod.)

3.1.4. spontánne posielanie emailových správ Dotknutej osoby na našu kontaktnú emailovú adresu info@gate.shop.sk  

3.2 Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť GATE SHOP využíva súbory cookies v niektorých častiach Webovej stránky. Súbory cookies sa ukladajú do zložky príslušného internetového prehliadača, ktorý pri prezeraní našej Webovej stránky používate. Pri opakovanej návšteve našej Webovej stránky Váš internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť našej Webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookies vytvoril. Tým je zvyčajne zabezpečovaná správna funkčnosť nášho Webu. Takýmto spôsobom do Vášho zariadenia uložené súbory cookies umožňujú prispôsobiť si prehliadanie našej Webovej stránky alebo ho jednoducho uľahčiť (napríklad, uložením jazyka, v ktorom si chcete prehliadať Webovú stránku, prístupových poverení do vyhradených oblastí alebo produktov, ktoré ste si uložili do košíka). Vďaka súborom cookies je teda možné zbierať vybrané informácie o preferenciách Vášho online prehliadania a ich využitím spríjemniť Vaše užívateľské prehliadanie webovej stránky. 

Na našej Webovej stránke nájdete okrem toho aj tlačidlá zobrazujúce ikony sociálnych sietí (napr. Facebook / Instagram / Pinterest / Youtube) a rovnako prostredníctvom našej Webovej stránky viete realizovať tzv. prepojené „sociálne nástenky“ (napr. zdieľanie Vašej nástenky, ktorú nástenku používate prostredníctvom sociálnej siete Instagram, obsahujúcu napr. fotografie našich produktov pomocou hashtagu „Gatefluence“), ktoré prezentujú obsah zo sociálnej siete. Tieto „tlačidlá“ umožňujú používateľom, ktorí prehliadajú stránky GATESHOP, osloviť a priamo komunikovať so sociálnymi sieťami prostredníctvom „kliknutia“, ktoré získava údaje týkajúce sa Vašej návštevy. Okrem prípadov, keď spontánne kliknete a zdieľate svoje údaje prehliadania s vybranými sociálnymi sieťami, spoločnosť GATE SHOP nezdieľa so sociálnymi sieťami žiadne informácie o prehliadaní ani údaje o používateľoch získané prostredníctvom svojich stránok.

  Žiadame Vás, aby ste si prečítali Zásady používania súborov cookies, s ktorými by ste sa mali oboznámiť v spojení s informáciami, ktoré spoločnosť GATE SHOP poskytuje v tomto vyhlásení.

3.3 Pri osobných údajoch, ktoré požadujeme pre účely uzatvorenia a plnenia zmluvy založenej Vašou objednávkou, spracúvame tieto údaje v súlade s plnením zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli. Bez poskytnutia osobných údajov však nemôže byť uzatvorená ani plnená zmluva medzi Vami a spoločnosťou GATE SHOP ani nemôžu byť plnené požadované služby (vôbec alebo v požadovanej kvalite). 

3.4 Keď spontánne pošlete e-mail na e-mailovú adresu info@gate.shop.sk uvedenú na našej Webovej stránke, získame Vašu adresu, ako adresu odosielateľa, spolu s ďalšími osobnými údajmi, ktoré ste mohli vložiť do správy a príloh, aby sme vyhoveli Vašej žiadosti. E-mailová schránka uvedená na našej Webovej stránke nie je osobná a patrí do organizácie spoločnosti GATE SHOP a jej hlavným účelom je umožniť efektívne vykonávanie pracovných činností v spoločnosti GATE SHOP a ostatných spoločnostiach skupiny GATE. To znamená, že správy posielané do e-mailového účtu info@gate.shop.sk GATE SHOP si môžu prezerať všetci, ktorí majú oprávnenie na prístup k tejto emailovej schránke. Odoslaním e-mailu na e-mailové adresy uvedené na našej Webovej stránke vyhlasujete, že ste si prečítali tieto Informácie o spracovaní a ste im porozumeli.

3.5 Keď pristupujete na našu Webovú stránku a samy dobrovoľne vyplňujete naše webové formuláre (napr. žiadosť o odber newslettra a pod.), alebo Vás vyzveme na vyplnenie nášho webového formulára (napr. registrácia zákazníka), poskytujete tým niektoré z Vašich osobných údajov. V nasledovnej časti týchto Informácii o spracovaní osobných údajov Vám uvádzame aké osobné údaje o Vás spracovávame, na aké účely, na akom právnom základe, po akú dobu uchovávania, komu ich sprístupňujeme a pod. 

4. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ O VÁS SPRACOVÁVAME A ROZSAH ICH SPRACOVANIA. 

4.1 Osobné údaje spracúvame v rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie jedného alebo viacerých konkrétnych účelov ich spracovania, a to na príslušnom právnom základe. Jednotlivé kategórie osobných údajov spracovávame z titulu nasledovných účelov: 

  4.1.1  Nákup tovaru (E-shop-predaj tovaru Nakupujúcim zákazníkom, vyhotovenie účtovných dokladov a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb s plnením zmluvy a vyplývajúcich z právnych predpisov - najmä reklamácie) 

  4.1.2 Priamy marketing (Marketing - vykonávanie marketingu - informovanie o novinkách, zľavách a iných marketingových ponukách) 

 4.1.3 Registrácia „Môj účet“ (Registrácia zákazníkov - poskytovanie bezodplatnej služby registrácie zákazníka na webovej stránke a z toho plynúcich výhod dotknutej osobe)

  4.1.4 Vernostný program (Vernostný program - poskytovanie vernostného programu dotknutej osobe)

  4.1.5 Prehliadanie Webovej stránky (Cookies- poskytovanie a zlepšovanie služieb, vývoj nových služieb, ochrana používateľov a reklamy) 

  4.1.6 Starostlivosť o zákazníka 

  4.1.7 Kontaktný formulár 

  4.1.8 Kariéra  (Výber zamestnancov- výber vhodných zamestnancov)

4.1.1 NÁKUP TOVARU (E-shop)

DRUH SPRACOVANIA

Spoločnosť GATE SHOP môže zhromažďovať a spracovávať osobné údaje Nakupujúcich zákazníkov, ktorí využívajú webové služby dostupné na Webovej stránke a na ktoré sa vyžaduje poskytnutie osobných údajov online alebo emailom. 

OKRUH OSOBNÝCH ÚDAJOV


Meno a priezvisko, adresa, emailový a telefonický kontakt Dotknutej osoby, bankové spojenie a iné údaje týkajúce sa zakúpeného tovaru

ÚČEL SPRACOVANIA

Prevádzkovateľ spracuje osobné údaje Dotknutej osoby na účely predaja tovaru Kupujúcim, vyhotovenie účtovných dokladov a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb s plnením zmluvy a vyplývajúcich z právnych predpisov (najmä reklamácie).

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia

V časti, ktorú určujú právne predpisy aplikovateľné na zmluvný vzťah s Dotknutou osobou, je právnym základom spracovania osobných údajov plnenie zákonnej povinnosti, v súlade s ustanovením Článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, ktorú by bez poskytnutia údajov Dotknutej osoby nebolo možné splniť.

DOBA UCHOVÁVANIA

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa, tj. minimálne po dobu 10 rokov z dôvodu povinnej archivácie účtovných dokladov.

4.1.2 PRIAMY MARKETING (Marketing)

DRUH SPRACOVANIA


Spoločnosť GATE SHOP môže zhromažďovať a spracovávať osobné údaje Nakupujúcich zákazníkov na účely priameho marketingu po tom, čo Nakupujúci zákazník uskutoční nákup na Webovej stránke Prevádzkovateľa

OKRUH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Emailový kontakt Dotknutej osoby, pohlavie Dotknutej osoby 

ÚČEL SPRACOVANIA


Prevádzkovateľ spracuje osobné údaje Dotknutej osoby na účely vykonávania marketingu (informovanie o novinkách, zľavách a iných marketingových ponukách). 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa v súlade s ustanovením Článku 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenia, spočívajúci v propagácii svojho tovaru po tom, čo Dotknutá osoba uskutoční nákup v Internetovom obchode Prevádzkovateľa, kedy k zasielaniu Newslettera dochádza v súlade ust. § 116 ods. 14 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Súhlas Dotknutej osoby v prípade, že osoba na e-shope neuskutočnila nákup, ale udelila súhlas so zasielaním newslettra v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.   

DOBA UCHOVÁVANIA

Osobné údaje budú spracované do doby trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, po dobu trvania súhlasu alebo do uplynutia času platnosti príslušného identifikátora, najdlhšie však po dobu 5 rokov.

4.1.3 REGISTRÁCIA „MÔJ ÚČET“ (Registrácia zákazníkov)

DRUH SPRACOVANIA


Spoločnosť GATE SHOP môže zhromažďovať a spracovávať osobné údaje Nakupujúcich zákazníkov a/alebo Potenciálnych zákazníkov, ktorí vyplnia registračný formulár pre účely zriadenia užívateľského účtu v Internetovom obchode

OKRUH OSOBNÝCH ÚDAJOV


Meno a priezvisko, adresa, emailový a telefonický kontakt Dotknutej osoby

ÚČEL SPRACOVANIA


Prevádzkovateľ spracuje osobné údaje Dotknutej osoby na účely poskytovania bezodplatnej služby registrácie zákazníka na webovej stránke a z toho plynúcich výhod dotknutej osobe.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA


Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov Dotknutej osoby je vyššie uvedená zmluva o poskytovaní služieb spojených s registráciou s Prevádzkovateľom, ktorú by bez poskytnutia údajov Dotknutej osoby nebolo možné uzavrieť, v súlade s ustanovením Článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

DOBA UCHOVÁVANIA

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s registráciou v Internetovom obchode, teda po dobu trvania účelu ich spracovania. Ukončenie záujmu Dotknutej osoby na ďalšom spracovaní osobných údajov Dotknutá osoba oznamuje prostredníctvom emailovej správy adresovanej Prevádzkovateľovi. Ak všetky alebo niektoré zo spracúvaných osobných údajov, vzhľadom na príslušný stanovený účel, prestanú byť potrebné, Prevádzkovateľ vykoná ich likvidáciu alebo anonymizáciu takým spôsobom, ktorý znemožňuje spätnú identifikáciu Dotknutej osoby, v súlade s princípom minimalizácie údajov a obmedzenia dĺžky spracúvania osobných údajov.

4.1.4 VERNOSTNÝ PROGRAM

OKRUH OSOBNÝCH ÚDAJOV


Meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, emailový a telefonický kontakt Dotknutej osoby, členské ID, fotografie

ÚČEL SPRACOVANIA


Poskytovanie vernostného programu dotknutej osobe. Spoločnosť GATE SHOP vytvoril digitálny vernostný program pre svojich stálych zákazníkov reprezentovaný digitálnou kartou Gatecard, prostredníctvom ktorej zákazník zbiera G's za online nákupy na Webovej stránke. Tieto G' s môže následne zákazník vymeniť za zľavu z nákupu. Proces vstupu do vernostného programu je automaticky spojený s registráciou Dotknutej osoby v Internetovom obchode. 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA


Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov Dotknutej osoby je zmluva o poskytovaní služieb spojených s registráciou s Prevádzkovateľom, ktorú by bez poskytnutia údajov Dotknutej osoby nebolo možné uzavrieť, v súlade s ustanovením Článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. 

DOBA UCHOVÁVANIA

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s registráciou v Internetovom obchode, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania. Ukončenie záujmu Dotknutej osoby na ďalšom spracovaní osobných údajov Dotknutá osoba oznamuje prostredníctvom emailovej správy adresovanej Prevádzkovateľovi. Ak všetky alebo niektoré zo spracúvaných osobných údajov, vzhľadom na príslušný stanovený účel, prestanú byť potrebné Prevádzkovateľ vykoná ich likvidáciu alebo anonymizáciu takým spôsobom, ktorý znemožňuje spätnú identifikáciu Dotknutej osoby, v súlade s princípom minimalizácie údajov a obmedzenia dĺžky spracúvania osobných údajov.

4.1.5 PREHLIADANIE WEBOVEJ STRÁNKY (Cookies)

OKRUH OSOBNÝCH ÚDAJOV


Adresy IP, názvy domén, adresy URL

ÚČEL SPRACOVANIA


Poskytovanie a zlepšovanie služieb, vývoj nových služieb, ochrana používateľov a reklamy. (Pri návšteve našej Webovej stránky informačné systémy zodpovedné za ich prevádzku získavajú údaje, pričom ich prenos je nevyhnutný a potrebný na fungovanie internetu. Prevádzkovateľ používa tieto údaje výlučne na to, aby umožnila Dotknutým osobám navigáciu a získavala anonymné štatistické informácie o používaní stránok, kontrolovala ich správnu funkčnosť alebo vyšetrovala zodpovednosť v prípade možných kybernetických trestných činov).

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA


Oprávneným záujmom spoločnosti GATE SHOP je zaručiť správne fungovanie IT systémov a vyšetriť možnú kybernetickú trestnú činnosť (aj z dôvodu existencie zákonnej povinnosti).

Súhlas dotknutej osoby v prípade údajov štatistických a marketingových.

DOBA UCHOVÁVANIA

Údaje zostávajú v našich systémoch po dobu nepresahujúcu tridsať dní, s výnimkou prípadov vyšetrovania zodpovednosti za kybernetické trestné činy, v prípade ktorých by si zákonná povinnosť alebo žiadosť orgánov mohla vyžadovať ich zachovanie na dlhšie obdobie.

4.1.6 STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA

OKRUH OSOBNÝCH ÚDAJOV


Meno a priezvisko, emailová adresa

ÚČEL SPRACOVANIASpoločnosť GATE SHOP ponúka svojim zákazníkom služby Zákazníckeho centra - podpornú službu (prostredníctvom telefónu, emailu) pre všetky potreby súvisiace s nákupom produktov alebo využívaním služieb. Pre efektívne využitie Zákazníckeho centra je zákazník oprávnený vyplniť kontaktný formulár, do ktorého vpíše svoje osobné údaje, ak je to potrebné na to, aby spoločnosť GATE SHOP mohla odpovedať na žiadosti, ktoré predloží zákazník prostredníctvom Zákazníckeho centra určeného pre svojich zákazníkov.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA


Právnym základom spracovania osobných údajov plnenie povinností zo zmluvy, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, v súlade s ustanovením Článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

DOBA UCHOVÁVANIA


Osobné údaje budú spracované po dobu trvania účelu ich spracovania, najdlhšie však po dobu 5 rokov.

4.1.7 KONTAKTNÝ FORMULÁR

OKRUH OSOBNÝCH ÚDAJOV


Meno, priezvisko, emailová adresa

ÚČEL SPRACOVANIA


Poskytnutie súčinnosti pre dopytujúceho sa zákazníka - Dotknutej osoby. 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA


Právnym základom spracovania osobných údajov plnenie povinností zo zmluvy, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

DOBA UCHOVÁVANIA


Osobné údaje budú spracované po dobu trvania účelu ich spracovania, najdlhšie však po dobu 5 rokov.

4.1.8 KARIÉRA (Výber zamestnancov)

OKRUH OSOBNÝCH ÚDAJOV


Meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, emailový a telefonický kontakt, údaje o jej pracovných skúsenostiach a preferenciách, údaje uvedené v dokumentoch poskytnutých Dotknutou osobou

ÚČEL SPRACOVANIA


Spoločnosť GATE SHOP môže zhromažďovať a spracovávať osobné údaje záujemcov o zaradenie do evidencie uchádzačov do zamestnania a  informovanie o prebiehajúcich výberových konaniach. Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje na účely výberu vhodných zamestnancov. Jedná sa o  vykonávanie opatrení pred uzavretím pracovnej zmluvy, uzavretie pracovnej zmluvy, zaradenia do jeho evidencie uchádzačov o zamestnanie a informovanie o prebiehajúcich výberových konaniach.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA


Vykonanie opatrení pred uzavretím pracovnej zmluvy a uzavretia pracovnej zmluvy je, v súlade s ustanovením Článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy a plnenie zmluvy.

Súhlas Dotknutej osoby udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.

DOBA UCHOVÁVANIA

Osobné údaje s účelom vykonania opatrení pred uzavretím pracovnej zmluvy a uzavretia pracovnej zmluvy budú spracúvané najdlhšie do ukončenia plnenia zmluvy. Ak všetky alebo niektoré zo spracúvaných osobných údajov, vzhľadom na príslušný stanovený účel, prestanú byť potrebné Prevádzkovateľ vykoná ich likvidáciu alebo anonymizáciu takým spôsobom, ktorý znemožňuje spätnú identifikáciu Dotknutej osoby, v súlade s princípom minimalizácie údajov a obmedzenia dĺžky spracúvania osobných údajov.

Osobné údaje spracované na základe súhlasu Dotknutej osoby budú spracované po dobu trvania súhlasu, najviac však po dobu 5 rokov. Dotknutej osoby so zaradením do Prevádzkovateľovej evidencie uchádzačov o zamestnanie a informovanie o prebiehajúcich výberových konaniach. Osobné údaje prestanú byť spracované po skončení výberového konania, v ktorom bude Dotknutá osoba vybraná ako úspešný uchádzač o zamestnanie, čím účel spracovania týchto údajov pominie, resp. po zániku súhlasu na ich spracovanie. 

Osobné údaje môžu byť poskytnuté v záujme vyhodnotenia vhodnosti Dotknutej osoby z pohľadu perspektívneho uzavretia pracovného pomeru spoločnostiam majetkovo a personálne prepojeným s Prevádzkovateľom, spoločnostiam ktoré pre Prevádzkovateľa v prípade potreby môžu zaisťovať archiváciu spracovaných osobných údajov.

5. KTO JE PRÍJEMCOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1  Spoločnosť GATE SHOP oznamuje osobné údaje tretím stranám iba vtedy, keď je to potrebné a funkčné na dosiahnutie účelu spracovania údajov sledovaného v súlade so službou, ktorú ste požadovali. V každom prípade údaje posúvame až potom, ako sme vás informovali, a ak to bolo potrebné, po prijatí vášho súhlasu. Sledujeme princíp minimalizácie spracovávania osobných údajov a obmedzenia dĺžky spracúvania osobných údajov.

5.2 Prevádzkovateľ a/alebo spoločný prevádzkovateľ môže zhromaždené osobné údaje Dotknutých osôb, ktoré spracováva oznámiť nasledovným subjektom - môže nimi byť poverený sprostredkovateľ alebo samostatný prevádzkovateľ spracovania osobných údajov:

 • spoločnosti GATE a.s., so sídlom Textilná 6435/23, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika IČO: 36417742
 • spoločnosti: Blueweb s.r.o., so sídlom Štefánikova 13, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 46 219 765
 • spoločnosti: Hoffmann Czech Republic, spol. s r.o., so sídlom Jeremenkova 725/90, 140 00 Praha, Česká republika, IČO: 26725789 pre územie Českej republiky
 • spoločnosti: GATE Poland SP Z O O, so sídlom 11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Poľská republika, KRS: 0000544902 pre územie Poľskej republiky
 • spoločnosti: S.C. FAN Courier Express SRL, so sídlom Rumunská republika, Bukurešť, 11C Sos. Fabrica de Glucoza, 2 distrikt, IČO: J40/4014/2001, pre územie Rumunskej republiky
 • spoločnosti: General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., so sídlom Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, Česká republika, IČO: 260 87 961, pre územie Českej republiky
 • spoločnosti: General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., so sídlom Paprotna 10, 51-117 Wroclaw, Poľská republika, IČO: 0000005009, pre územie Poľskej republiky
 • spoločnosti: Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 48 136 999, pre územie Slovenskej republiky
 • spoločnosti: Touch4IT s.r.o., so sídlom Hany Meličkovej 5, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48 024 066
 • spoločnosť EXPANDECO s.r.o., so sídlom Májová 304/38, Žarnovica 966 81, IČO: 47 980 052
 • spoločnosti: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké
 • spoločnosti: Meta, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Spojené štáty americké
 • zamestnancom spoločností GATE SHOP zodpovedným za správu a monitorovanie tejto Webovej stránky
 • sprostredkovateľovi, ktorý pre Prevádzkovateľa a jeho účely zaisťuje alebo môže zaisťovať webhostingové služby, správu tejto Webovej stránky, správu CRM systémov Prevádzkovateľa, vkladanie údajov, emailový marketing, prijímajúca banka a pod. 
 • subjektom poskytujúcim poradenské služby rôzneho druhu (účtovné, daňové, právne a pod.)
 • spoločnostiam poskytujúcim platobné služby/brány, prepravné spoločnosti, finančné inštitúcie, spoločnosti poskytujúce poštové a korešpondenčné služby
 • orgánom verejnej moci a subjektom, ktorým zákon udeľuje právo na prístup (napr. policajné zložky)
 • ďalším osobám, ktoré poskytujú služby pre Prevádzkovateľa a spracúvajú osobné údaje v jeho mene na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov, ktoré pre Prevádzkovateľa v prípade potreby môžu zaisťovať plnenie niektorých povinností spojených s právnymi vzťahmi s Dotknutými osobami vo všetkých alebo niektorých krajinách, v ktorých Prevádzkovateľ pôsobí.

5.3 Presný zoznam osôb určených ako Prijímatelia v danom čase je možné získať písomnou formou na emailovej adrese: info@gate.shop

6. MEDZINÁRODNÉ PRENOSY VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1  Spoločnosť GATE SHOP nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou subjektov označených v predchádzajúcom Článku 5 týchto Informácií o spracovaní.

7. UCHOVÁVANIE A MAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

7.1  Naša spoločnosť GATE SHOP využíva všetky náležité technické, právne a administratívne prostriedky zabezpečujúce plnenie zákonom uložených povinností pri zachovávaní a ochrane Vašich osobných údajov v boji proti nedovolenému spracovaniu, zverejneniu, poškodeniu, strate a pod..

7.2  Osobné údaje, ktoré spracovávame na konkrétny účel alebo viaceré konkrétne účely, sa uchovávajú len po dobu využitia  na tento účel alebo na tieto účely resp. po dobu vyžadovanú všeobecne záväznými právnymi predpismi. Osobné údaje spracované na základe Vášho súhlasu budeme spracovávať len do doby, pokiaľ takýto svoj súhlas neodvoláte, maximálne však na dobu 10 rokov.

7.3 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto časti Pravidiel, si môžeme ponechať Vaše osobné údaje, ak je takéto uchovávanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, na uplatnenie resp. výkon práva alebo na ochranu Vašich životne dôležitých záujmov alebo životných záujmov inej fyzickej osoby.

8. VAŠE PRÁVA

8.1  V tejto Časti 8 týchto Informácií o spracovaní sme zhrnuli práva, ktoré máte podľa zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia. 

8.2  Vaše základné práva podľa zákona o ochrane údajov sú:

(a) právo na prístup

(b) právo na opravu

(c) právo vymazanie

(d) právo na obmedzenie spracovania

(e) právo na prenos údajov

(f) právo namietať proti spracovaniu

(g) právo sťažovať sa dozornému orgánu

(h) právo odobrať súhlas

8.3  Právo na prístup: Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a to v rozsahu poskytnutia informácií o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov a osobách, ktoré sú príjemcami osobných údajov, o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, o existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu, o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, o zdroji získaných informácií, o existencii profilovania a o zárukách poskytnutých v prípade medzinárodných prenosov informácií. Prvá kópia bude poskytnutá bezplatne, ale ďalšie kópie môžu byť spoplatnené primeraným poplatkom. O svoje osobné údaje môžete požiadať na emailovej adrese: info@gate.shop

8.4  Máte právo na opravu akýchkoľvek nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. 

8.5  Za určitých okolností máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Medzi tieto okolnosti patrí: osobné údaje už nie sú potrebné k účelu, na ktoré boli získané alebo inak spracované; odoberiete súhlas so spracovaním na základe súhlasu; máte námietky voči spracovaniu podľa určitých pravidiel platného zákona o ochrane údajov; spracovanie je určené na účely priameho marketingu; osobné údaje boli získané neoprávnene alebo nezákonne. Existujú však výnimky z práva na vymazanie. Všeobecné výnimky platia tam, kde je potrebné spracovanie: na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií; dodržiavanie zákonnej povinnosti; alebo na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov.

8.6  Za určitých okolností máte právo obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov. Tieto okolnosti sú: spochybňujete presnosť osobných údajov; spracovanie je nezákonné, ale vylučujete vymazanie; už nepotrebujeme osobné údaje na účely nášho spracovania, ale požadujete osobné údaje na zriadenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov a Vy ste namietali proti spracovaniu, až do overenia tejto námietky. Ak je spracovanie na tomto základe obmedzené, môžeme naďalej uchovávať Vaše osobné údaje. Budeme ich však spracovávať inak: s Vaším súhlasom; na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov; na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

8.7  Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu Vašich osobných údajov z dôvodu Vašej konkrétnej situácie, ale iba v rozsahu, v akom to právny základ povoľuje. Spracovanie je nevyhnutné pre: plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone akéhokoľvek úradného orgánu, ktorý nám bol zverený; alebo na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme na základe našej alebo tretej strany. Ak takúto námietku urobíte a nemôžeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevyšujú vaše záujmy, práva a slobody, alebo spracovanie je na vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, prestaneme spracovávať osobné informácie.

8.8  Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania). Ak takúto námietku urobíte, prestaneme spracovávať Vaše osobné údaje na tento účel. 

8.9  Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu Vašich osobných údajov na vedecké alebo historické výskumné účely alebo na štatistické účely z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, pokiaľ nie je spracovanie nevyhnutné na úlohy vykonané z dôvodov verejného záujmu.

8.10  Ak sa domnievate, že naše spracovanie Vašich osobných údajov porušuje zákony na ochranu údajov, máte zákonné právo podať sťažnosť orgánu dohľadu zodpovednému za ochranu údajov. Môžete tak urobiť v členskom štáte EÚ vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia.

8.11  V rozsahu, v akom je právny základ pre spracovanie Vašich osobných údajov odsúhlasený, máte právo kedykoľvek odobrať tento súhlas. 

8.12  Môžete uplatniť akékoľvek práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom prostredníctvom písomného oznámenia.

8.13  Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti t.j. súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu: info@gate.shop, s uvedením Vašich osobných údajov minimálne v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska spolu s informáciou, že si neželáte, aby Prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje (prípadne ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť).

9. PROFILOVANIE

9.1 Spoločnosť GATE SHOP v rámci spracúvania Vašich osobných údajov nevyužíva tzv. Profilovanie pozostávajúce z automatizovaného spracúvania osobných údajov (prostredníctvom webových aplikácií resp. prostredníctvom softvéru)

10. ZÁKAZNÍCI SPOLOČNOSTI GATE, a.s. – PÔVODNÝ PREVÁDZKOVATEĽ - DOHODA SPOLOČNÝCH PREVÁDZKOVATEĽOV

10.1 Pôvodným prevádzkovateľom Webovej stránky bola do dátumu 6.3.2023 spoločnosť GATE, a.s., so sídlom Textilná 6435/23, Ružomberok 034 01, IČO: 36 417 742, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.: 10957/L (ďalej len ako „Pôvodný prevádzkovateľ“ alebo aj ako spoločnosť “GATE“). 

10.2 Spoločnosť GATE, ako Pôvodný prevádzkovateľ príslušného informačného systému na spracovanie osobných údajov, je prevádzkovateľom osobných údajov fyzických osôb, ktoré boli:

 • návštevníkmi Webovej stránky (ďalej len ako „Pôvodný návštevník stránky“)
 • nákupcami tovaru prostredníctvom Webovej stránky s online registráciou alebo bez online registrácie a/alebo nákupcami tovaru prostredníctvom retail kamenných predajní spoločnosti GATE s osobnou registráciou uskutočnenou priamo na predajni (ďalej len ako „Pôvodný nakupujúci  zákazník“)
 • potenciálnymi nákupcami tovaru, ktorí uskutočnili online registráciu na Webovej stránke bez nákupu tovaru alebo ktorí vyplnili online formulár na Webovej stránke bez nákupu tovaru (ďalej len  ako  „Pôvodný potenciálny zákazník“)
 • záujemcovia o zamestnanie, ktorí vyplnili online formulár „Kariéra“ na Webovej stránke (ďalej len ako „Pôvodný záujemca“)  

(ďalej osoby pod bodom (i) až (iv) spoločne len ako „Pôvodné dotknute osoby“ v príslušnom gramatickom tvare).

10.3    Osobné údaje Pôvodných dotknutých osôb Pôvodný prevádzkovateľ spracovával okrem iného v informačnom systéme „marketing“ na účely „priameho marketingu“, t.j. na účely zasielania informácií o produktoch, kampaniach, službách, módnych novinkách, akciách, zľavách, voucheroch a iných aktivitách realizovaných najmä na podporu predaja (ďalej aj ako „Newsletter“ alebo aj ako „Obchodné oznámenia“) na oznámenú elektronickú adresu (e-mail) Zákazníka.

10.4 Všetky pôvodné úlohy a činnosti Pôvodného prevádzkovateľa GATE týkajúce sa prevádzky Internetového obchodu (e-shopu) združeného na Webovej stránke prešli z titulu uzatvorenej Dohody o prevode hospodárskej jednotky plynule na spoločnosť GATE SHOP. 

Z dôvodu prechodu úloh a činností týkajúcich sa Internetového obchodu (e-shopu) združeného na Webovej stránke z Pôvodného prevádzkovateľa na spoločnosť GATE SHOP, si spoloční prevádzkovatelia, ku dňu nadobudnutia účinnosti prevodu úloh a činností týkajúcich sa Internetového obchodu, určujú svoje spoločné zodpovednosti vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov Pôvodných dotknutých osôb pri ďalšom spracovaní ich osobných údajov na účely priameho marketingu. Za týmto účelom Pôvodný prevádzkovateľ a spoločnosť GATE SHOP uzatvárajú v zmysle Článku 26 Nariadenia DOHODU SPOLOČNÝCH PREVÁDZKOVATEĽOV (Dohoda spoločných prevádzkovateľov).

10.5 V Dohode spoločných prevádzkovateľov si Pôvodný prevádzkovateľ a Prevádzkovateľ GATE SHOP určujú spoločné povinnosti pri spracovávaní osobných údajov Pôvodných dotknutých osôb, najmä pokiaľ ide o povinnosti poskytovať informácie dotknutým osobám podľa Článku 13 a 14 Nariadenia, povinnosť určiť kontaktné miesto pre Pôvodné dotknuté osoby, náležite zohľadňujúc príslušné úlohy Spoločných prevádzkovateľov a ich vzťahy voči Pôvodným dotknutým osobám. Znenie Dohody spoločných prevádzkovateľov nájdete tu Dohoda spoločných prevádzkovateľov.

10.6 K zdieľaniu osobných údajov Pôvodných dotknutých osôb, t.j. k ich novému legitímnemu poskytnutiu spoločnosti GATE SHOP dochádza ku dňu  6.3.2023.

11. ZMENY TÝCHTO INFORMÁCIÍ

11.1  Tieto INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ môžeme z času na čas aktualizovať zverejnením novej verzie na našej Webovej stránke.

11.2   Príležitostne by ste mali túto stránku skontrolovať, aby ste boli spokojní s akýmikoľvek zmenami v týchto Informáciách.

11.3  O zmenách týchto Informácii Vás môžeme informovať e-mailom.

12. KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

12.1  Môžete nás kontaktovať:

(a) poštou na poštovú adresu uvedenú v článku 1, bod 1.1 týchto Informácií o spracovaní,

(b) vyplnením kontaktného formulára na našej Webovej stránke,

(c) telefonicky, na číslo kontaktu 0800 500 558 uverejnené na našej Webovej stránke,

(d) e-mailom, použitím e-mailovej adresy info@gate.shop uverejnenej na našej Webovej stránke.

12.2   Prevádzkovateľ vymenoval Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorého možno kontaktovať na e-mailovej adrese legal@gate-wear.com .

V Ružomberku dňa  6.3.2023