Štatút spotrebiteľskej súťaže na sociálnych sietiach

Štatút spotrebiteľskej súťaže na instagramovom profile “gate_wear" a facebookovom účte "gatewearsk"” 

1. Úvodné ustanovenia

 1. Tento štatút súťaže je vypracovaný za účelom úpravy pravidiel súťaže na oficiálnom Instagram profile gate_wear alebo na facebookovom účte "gatewearsk"

(ďalej len „súťaž“).

 1. Štatút spotrebiteľskej súťaže spolu s informáciami uvedenými v konkrétnom súťažnom príspevku v zmysle čl. 3. je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené práva a povinnosti účastníkov súťaže ako aj podmienky súťaže (ďalej len „Štatút“).
 2. Cieľom súťaže je zviditeľnenie spoločnosti GATE a.s.,  podpora predaja gate.shop.
 3. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, administrovaná alebo spojená so spoločnosťou Instagram alebo Facebook

2. Organizátor súťaže

 1. Organizátorom súťaže  je spoločnosť GATE a.s., Na Kopci 537/16 ,010 01 Žilina, IČO:36417742 , IČ DPH: SK2021811968, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10957/L  (ďalej len „organizátor“).

3. Termín konania súťaže

 1. Termín konania súťaže je oznámený v príslušnom súťažnom príspevku na sociálnej sieti Instagram – instagramovom profile gate_wear alebo na facebookovom profile "gatewearsk"
 2. Súťaž začína zverejnením súťažného príspevku, resp. zadania na instagramovom alebo fcebookovom profile organizátora a trvá až do odvolania (prípadne do vyžrebovania výhercu). Ukončenie súťaže bude ohlásené taktiež na instagramovom alebo facebookovom profile organizátora.
 3. Súťaž prebieha iba na oficiálnom instagramovom profile gate_wear alebo na facebookovom účte "gatewearsk"

4. Účastníci súťaže

 1. Účastníkom súťaže/súťažiacim sa na účely tohto štatútu rozumie každá fyzická osoba – spotrebiteľ:
 •  s profilom na sociálnej sieti Instagram (alebo Facebook)
 • ktorá má viac ako 18 rokov a
 • ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa podmienok uvedených v čl. 5 tohto Štatútu,
 • s výnimkou:
 • zamestnancov organizátora a/alebo ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne (najmä zamestnanci) prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

5. Podmienky zapojenia sa do súťaže a priebeh súťaže

 1. Súťažiaci sa zapojí do súťaže uvedením odpovede na súťažnú otázku alebo vyjadrením svojho názoru na otázku organizátora v komentári pod konkrétny súťažný príspevok, alebo splnením iných určených podmienok uvedených v popise súťažného príspevku. Účasť v súťaži je dobrovoľná.
 2. Účasť v súťaži nie je podmienená nákupom výrobkov v gate.shop.
 3. Každý súťažiaci sa môže do jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát, t.j. môže zaslať iba jednu súťažnú odpoveď/názor na jeden súťažný príspevok. V prípade, ak súťažiaci v rámci jednej súťaže uvedie odpovede/názory vo viacerých komentároch pod súťažným príspevkom, bude zo súťaže vylúčený.
 4. Zo súťaže budú vylúčení súťažiaci, ktorí nesplnia požadované podmienky súťaže, budú používať v komentároch vulgarizmy, pornografické prvky, prvky násilia alebo iné nevhodné či hanlivé výroky, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ktoré by mohli poškodiť dobré meno organizátora.
 5. O tom, či odoslaná súťažná odpoveď/názor (t.j. komentár pod súťažným príspevkom) vyhovuje podmienkam tohto Štatútu, rozhoduje organizátor.
 6. Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku a v tomto Štatúte.
 7. Celkový počet výhercov konkrétnej súťaže, ktorý bude vyžrebovaný organizátorom, bude určený v príslušnom súťažnom príspevku.
 8. Výherca súťaže bude vyžrebovaný spomedzi všetkých účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky zapojenia sa do súťaže, pod dohľadom dvoch zamestnancov organizátora v jeho sídle, pričom výherca bude vyžrebovaný najneskôr do 2 pracovných dní od ukončenia súťaže.

6. Výhra

 1. Výhra a jej hodnota je definovaná vo zverejnenom súťažnom príspevku na instagramovom profile gate_wear alebo na facebookovom účte "gatewearsk"
 2. Výherné poradie je definované vo zverejnenom súťažnom príspevku.
 3. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu a obdobnej hodnoty.

7. Identifikácia výhercu a odovzdanie výhry

 1. Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa žrebovania a to formou vloženia komentáru zo strany organizátora pod príslušný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúce oznámenie o výhercovi súťaže spolu s jeho užívateľským menom. Zároveň bude výherca vyzvaný, aby organizátora kontaktoval na instagramovom profile gate_wear  prostredníctvom súkromnej IG správy alebo na v správe na facebookovom účte "gatewearsk"
 2. Výhra bude výhercovi zaslaná na adresu uvedenú výhercom v súkromnej správe organizátorovi. Výherca bude oboznámený o zaslaní výhry vybraným doručovateľom zástupcom organizátora, prípadne ním poverenou treťou osobou, prostredníctvom súkromnej IG alebo FB správy. V prípade, že výherca nebude kontaktovať organizátora formou IG alebo FB správy do 7 dní od momentu zverejnenia statusu alebo komentára s jeho užívateľským menom, bude vyžrebovaný náhradník (nový výherca).
 3. Výherca, ktorý si neprevzal výhru na svojej doručovacej adrese oznámenej organizátorovi, alebo sa výherca o výhru neprihlási organizátorovi podľa predchádzajúcich bodov, nemá nárok na náhradnú výhru ani akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora.
 4. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre účasť v súťaži boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky súťaže.
 5. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava vyžrebovaný náhradník. Následne výhra prepadáva v prospech organizátora.
 6. Organizátor nezodpovedá za prípadné vady výhry, ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené výhercom v súvislosti s užívaním výhry. Reklamácia výhry ako bezodplatne získaného plnenia je vylúčená. Organizátor neposkytuje záruku na výhru, ani neposkytuje žiadne náhradné plnenie za výhru alebo jej časti, ani jej hodnotu neprepláca v peniazoch.

8. Osobné údaje

 1. Zapojením sa do súťaže účastník súťaže (príp. výherca) berie na vedomie, že organizátor spracúva jeho osobné údaje za účelom vedenia evidencie účastníkov súťaže, vyhodnotenia súťaže, kontaktovania výhercov súťaže a odovzdania výhry, výkonu a obhajoby práv a právnych nárokov organizátora, ďalej za účelom plnenia si svojich zákonných povinností a informovania súťažiacich ako svojich zákazníkov o novinkách, zľavách a akciách na jednotlivé výrobky. Zapojením sa do súťaže vzniká medzi účastníkom súťaže a organizátorom zmluvný vzťah a spracúvanie osobných údajov súťažiaceho je nevyhnutné na plnenie si povinností a uplatňovania si práv zo zmluvného vzťahu.
 2. Bližšie informácie o účele, právnom základe spracúvania osobných údajov, právach dotknutej osoby a pod. v zmysle Čl. 13 Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) sú uverejnené na webovej stránke organizátora: www.gate.shop v časti Podmienky ochrany osobných údajov“.
 3. V prípade spracúvania osobných údajov, na ktorý sa vyžaduje osobitný súhlas súťažiaceho, resp. výhercu (napr. uverejnenie fotografie na webovej stránke/ instagramovom profile gate_wear alebo facebookovom účte "gatewearsk"), bude organizátor spracúvať tieto osobné údaje na stanovený účel iba na základe udeleného súhlasu súťažiaceho/výhercu, ktorý môže kedykoľvek odvolať.

9. Záverečné ustanovenia

 1. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu Štatútu spotrebiteľskej súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže organizátor  vhodným spôsobom zverejní.
 2. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.
 3. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.
 4. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou výhry za peniaze sa rozumie aj výmena výhry za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).
 5. Účastník súťaže berie na vedomie, že na výhru nemá právny nárok a výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné.
 6. Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 7. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa a spravovať týmto Štatútom.
 8. Ustanovenia pravidiel a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 9. Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na webovej stránke www.gate.shop.
 10. Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.11.2020.