Polityka prywatności

spółki GATE Poland SP Z O O

I. Definicje

Dla celów niniejszej polityki prywatności:

„Administrator“ to spółka GATE Poland SP Z O O, z siedzibą pod adresem 11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Rzeczpospolita Polska, KRS: 0000544902, adres e-mailowy: info@gate-wear.com;

„Osoba, której dane dotyczą“ to osoba, która przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe w celach wymienionych poniżej, zwłaszcza osoba odwiedzająca strony internetowe Administratora, klient Administratora czy osoba zainteresowana pracą u Administratora;

„Rozporządzenie“ to Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (GDPR);

„Ustawa“ to ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jedn.: Dz. U. z r. 2016, poz. 922.

II. Przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania newslettera

Danymi osobowymi Osoby, której dane dotyczą, które są Administratorem przetwarzane w celu wysyłania informacji o swoich produktach, usługach, nowościach i promocjach (newsletter), są: adres emailowy Osoby, której dane dotyczą.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych podanych dobrowolnie, to zgoda Osoby, której dane dotyczą, wyrażona według art. 7 pkt 5 Ustawy w połączeniu z art. 6 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia, która może być odwołana w dowolnym momencie klikając na aktywny link na końcu każdego newslettera lub na podstawie pisemnego wniosku przesłanego na adres e-mailowy Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres trwającego zainteresowania Osoby, której dane dotyczą, o przesyłanie newslettera Administratora, czyli przez okres trwania celu przetwarzania tych danych.

Do przetwarzania danych osobowych Osoby, której dane dotyczą, można upoważnić podmiot przetwarzający, który dla Administratora i jego cele zapewni czy może zapewnić usługi webhostingu, zarządzanie tymi stronami internetowymi, zarządzanie systemami CRM Administratora, administracje kampanii newsletterowych, czy też podmiot przetwarzający, który dla Administratora zapewni rozwiązanie techniczne do administracji kampanii newsletterowych. Dane osobowe mogą być dalej przekazane spółkom GATE, s.r.o., z siedzibą Na Kopci 537/16, 010 01 Žilina, Republika Słowacka, IČO: 36417742, oraz Hoffmann Czech Republic, spol. s r.o., z siedzibą Jeremenkova 725/90, 140 00 Praha, Repulika Czeska, IČO: 26725789, które mogą dla Administratora w razie potrzeby zapewnić archiwację danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie nie będzie miało miejsca podczas przetwarzania danych osobowych a Administrator nie zamierza przekazywać dane osobowe do państw trzecich, organizacji miedzynarodowych ani stronom trzecim, oprócz ewentualnego podmiotu przetwarzającego.

Osoba, której dane dotyczą, ma przede wszystkim prawo żądania od Administratora uzyskania dostępu do swych danych osobowych, niezwłocznego sprostowania czy usunięcia, ewentualnie ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wznieść sprzeciw wobec przetwarzaniu, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, w wypadku przetwarzania danych zautomatyzowanym sposobem na żądanie Osoby, której dane dotyczą, czy również prawo podania wniosku do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, kiedy Administrator i/lub podmiot przetwarzający postępują podczas przetwarzania danych osobowych w sprzeczności z Rozporządzeniem i/lub Ustawą.

Newsletter nie jest przeznaczony dla Osób, których dane dotyczą w wieku poniżej 16 lat.

III. Przetwarzanie danych osobowych w celu włączenia do ewidencji poszukujących pracy

Danymi osobowymi Osoby, której dane dotyczą, które Administrator przetwarza w celu włączenia ich do ewidencji poszukujących pracy i podawania informacji o aktualnych procedurach wyboru, są: dane identyfikacyjne i kontaktowe Osoby, której dane dotyczą, dane o jej doświadczeniach zawodowych i referencjach, dane zawarte w Dokumentach przekazanych Osobą, której dane dotyczą.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych podanych dobrowolnie, to zgoda Osoby, której dane dotyczą, wyrażona według art. 7 pkt 5 Ustawy w połączeniu z art. 6 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia, która może być odwołana w dowolnym momencie na podstawie pisemnego wniosku przesłanego na adres e-mailowy Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres trwającego zainteresowania Osoby, której dane dotyczą, o włączenie do ewidencji poszukujących pracy i podawania informacji o aktualnych procedurach wyboru tj. przez okres trwania celu przetwarzania tych danych. Dane osobowe nie będą dalej przetwarzane po zakończeniu procedury wyboru, na podstawie której Osoba, której dane dotyczą, zostanie wybrana za pracownika, w związku z czym pominie cel przetwarzania tych danych.

Do przetwarzania danych osobowych Osoby, której dane dotyczą, można upoważnić podmiot przetwarzający, który dla Administratora i jeho cele zapewni czy może zapewnić usługi webhostingu, zarządzanie tymi stronami internetowymi, zarządzanie systemami CRM Administratora,, w których te dane mogą być przechowywane. Dane osobowe mogą być dalej przekazane spółkom GATE, s.r.o., z siedzibą Na Kopci 537/16, 010 01 Žilina, Republika Słowacka, IČO: 36417742, oraz Hoffmann Czech Republic, spol. s r.o., z siedzibą Jeremenkova 725/90, 140 00 Praha, Repulika Czeska, IČO: 26725789, które mogą dla Administratora w razie potrzeby zapewnić archiwację danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie nie będzie miało miejsca podczas przetwarzania danych osobowych Osoby, której dane dotyczą. Administrator nie zamierza przekazywać dane osobowe do państw trzecich, organizacji miedzynarodowych ani stronom trzecim, oprócz ww. podmiotu przetwarzającego.

Osoba, której dane dotyczą, ma przede wszystkim prawo żądania od Administratora uzyskania dostępu do swych danych osobowych, niezwłocznego sprostowania czy usunięcia, ewentualnie ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wznieść sprzeciw wobec przetwarzaniu, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, czy również prawo podania wniosku do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, kiedy Administrator i/lub podmiot przetwarzający postępują podczas przetwarzania danych osobowych w sprzeczności z Rozporządzeniem i/lub Ustawą.

Formularz dla wysłania informacji o Osobie, której dane dotyczą i która poszukuje pracy u Administratora, nie jest przeznaczony dla Osoby, której dane dotyczą w wieku poniżej 16 lat.

IV. Wykorzystywanie plików cookies

Czym są pliki cookies i jak funkcjonują?

Cookies są małe pliki, które do komputera, telefonu komórkowego czy tableta Osoby, której dane dotyczą, wysyłają i zapisują strony internetowe, które ta osoba odwiedza. Pliki cookies są zapisywane do foldera konkretnej przeglądarki internetowej, z której osoba w czasie przeglądania stron internetowych korzysta. Podczas wielokrotnego odwiedzania konkretnych stron internetowych przeglądarka internetowa Osoby, której dane dotyczą, znowu pobiera zapisane pliki cookies i odsyła je z powrotem stronie internetowej czy elementu, który utworzył oryginalny plik cookie. Takim sposobem jest zwykle zapewniane właściwe funkcjonowanie poszczególnych stron internetowych.

Do czego Administrator wykorzystuje pliki cookies?

Administrator wzkorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania stron internetowych (tzw. Essential cookies), pliki cookies do celów analitycznych w celu nieustannego udoskonalowania ustawień stron internetowych, jak również pliki cookies w celu wyświetlania reklam – w tym też tkwi interes prawny Administratora tych stron, który tworzy podstawę prawną przetwarzania cookies. Dane, które Administrator przetwarza na podstawie plików cookies, są anonimowe i nie są związane z żadną konktretną osobą.

Jest możliwe wzkorzystywanie plików cookies ograniczyć czy zakazać?

Plikami cookies może Osoba, której dane dotyczą, zarządzać w swej przeglądarce internetowej. Różne przeglądarki mają różne sposoby na wyłączenie czy włączenie plików cookies, które zazwyczaj znajdują się w menu Opcje czy Narzędzia. Osoba, której dane dotyczą, może bezpośrednio w przeglądarce zarządzać plikami cookies dotyczących podstawowych funkcji, uplepszaniem strony internetowej, dostosowywaniem i reklamą. Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować, że korzystanie z niektórych podstawowych funkcji strony internetowej nie będzie możliwe.

Jak długo Administrator przechowuje uzyskane informacje?

Okres przechowywania danych uzyskanych Administratorem zależy od rodzaju plików cookies. Pliki typu session cookies znikają w momencie, gdy przeglądarka zostanie zamnknięta. Trwałe pliki cookies, w tym obiekty dostępne lokalnie, mogą być ważne nawet kilka miesięcy.

V. Używanie adresu IP i innych narzędzi

Na tej stronie internetowej można umieszczać ustawienia trzecich stron, które korzystają z adresu IP Osoby, której dane dotyczą a/lub pliki cookies i które

  • Administrator wykorzysta w celu przekazania Osobie, której dane dotyczą, oferty jego produktów i usług po tym, co Osoba, której dane dotyczą, opuści tę stronę internetową, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na sprzedaży produktów i usług, o które osoba, której dane dotyczą, wykazała zainteresowanie odwiedzeniem jego stron internetowych. Takim narzędziem może być np. Facebook plugin, który Osobę, której dane dotyczą, połączy z jej profilem na sieci społecznościowej Facebook˛szczególne informacje o jego wykorzystaniu są umieszczone na stronach: https://www.facebook.com/about/privacy/;
  • Administrator wykorzysta w celu sprawdzenia ilości odwiedzin i wyświetleń stron internetowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na nieustannej poprawie wyglądu/funkcjonowania tych stron. Takim narzędziem może być np. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger, które umożliwiają analizę sposobów wykorzystania stron internetowych, a zatem szczególne informacje o ich wykorzystaniu są umiesszczone na stronach: https://policies.google.com/privacy.

Większość danych, które Administrator uzyska za pomocą wyżej wymienionych instrumentów, jest całkowicie anonimowa (np. maskowanie adresu IP). Pomimo tego jednak Administrator przypomina, że Osoba, której dane dotyczą, ma uprawnienia opisane wyżej w art. II. tej oto Polityki prywatności.