Polityka prywatności

spółki GATE Poland SP Z O O

I. Definicje

Do celów niniejszych warunków oznacza: 

„Administrator“ spółkę GATE, a.s. (spółka akcyjna), z siedzibą pod adresem Textilná 6435/23 Ružomberok 034 01, Słowacja, IČO (NIP): 36 417 742, adres mailowy: info.pl@gate.shop;

„Osoba zainteresowana“ osobę przekazująca Administratorowi swoje dane osobowe do niżej wskazanych celów, szczególnie osoba odwiedzająca stronę internetową Administratora albo osoba poszukująca pracy w spółce Administratora;

„Sklep internetowy“ sklep Administratora na stronach internetowych www.gate.shop;

„Rozporządzenie“ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016r., ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO);

„Ustawa“ ustawę Nr 18/2018 Dz. U. w sprawie ochrony danych osobowych z późniejszymi zmianami. 

Inspektorem ochrony danych osobowych zgodnie z §44 Ustawy: Ing. Dominik Bartko, dpo3@proenergy.sk 

II. Przetwarzanie danych osobowych w SI e-shop

Dane osobowe Osoby zainteresowanej przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia i realizacji umowy na podstawie zamówienia złożonego przez Osobę zainteresowaną w sklepie internetowym Administratora to: imię i nazwisko, adres, adres mailowy i kontakt telefoniczny Osoby zainteresowanej.

Podstawą prawną przetwarzania takich dobrowolnie podanych danych jest powyższa umowa z Administratorem, która nie byłaby możliwa do zawarcia bez podania danych Osoby zainteresowanej. 

Przetwarzane są dane osobowe dotyczące klientów sklepu internetowego, przez których zostało złożone zamówienie. 

Dane osobowe są uzyskiwane bezpośrednio od osoby zainteresowanej poprzez formularze internetowe, ewentualnie przez telefon. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązków ustawowych Administratora, tzn. przez co najmniej 10 lat z uwagi na obowiązkową archiwizację dokumentów księgowych.

Przetwarzanie danych osobowych Osoby zainteresowanej można zostać powierzone podmiotowi przetwarzającemu, który dla Administratora, i jego celów zapewnia albo może zapewniać transport towarów, usługi hostingowe, zarządzanie tymi stronami internetowymi i zarządzaniem systemami CRM Administratora. Dane osobowe mogą być przekazywane spółkom Hoffmann Czech Republic, sp. s r.o. (sp. z o.o.) z siedzibą pod adresem Jeremenkova 725/90, 140 00 Praga, Czeska republika, IČO (NIP): 26725789, i GATE Poland SP Z O O, z siedzibą pod adresem 11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Polska, KRS: 0000544902, które na rzecz Administratora mogą zapewniać administrowanie zamówieniami reklamacyjnymi lub odstąpienie od umowy, na przykład obowiązki Administratora przejąć towar dostarczony przez Osobę zainteresowaną. 

Przetwarzanie danych osobowych Osoby zainteresowanej, nie będzie polegało na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, a administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych krajowi trzeciemu, organizacji międzynarodowej ani stronom trzecim, z wyjątkiem wyżej wymienionych podmiotów przetwarzających. 

Osoba zainteresowana ma prawo zażądać od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczeń przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych, jeżeli administrator i / lub podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe z naruszeniem Rozporządzenia i / lub Ustawy. 

Opcja zakupu w sklepie internetowym nie jest w pierwszym rzędzie przeznaczona dla osób zainteresowanych poniżej 16 roku życia. 

III. Przetwarzanie danych osobowych w SI marketingu

Dane osobowe Osoby zainteresowanej przetwarzane przez Administratora w celu przesyłania informacji o produktach, usługach, nowościach i promocjach (newsletter) to: adres mailowy i w przypadku spełnienia warunków zgodnie z niżej podaną lit. b) wiek i miejsce zamieszkania Osoby zainteresowanej. 

Podstawą prawną przetwarzania takich dobrowolnie dostarczonych danych jest

  1. uzasadniony interes Administratora w promocji swoich towarów po dokonaniu przez Osobę zainteresowaną zakupu w sklepie internetowym Administratora, zgodnie z motywem 47 Rozporządzenia i §13 ust. 1 lit. f) Ustawy 18/2018 Dz. U. w sprawie ochrony danych osobowych i art., 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, w postaci uzasadnionego interesu Administratora. Osoba zainteresowana ma możliwość anulowania subskrypcji newsletteru podczas składania zamówienia, a następnie w dowolnym momencie po kliknięciu aktywnego linku znajdującego się na końcu każdego newsletteru lub na pisemny wniosek wysłany na adres mailowy Administratora
  2. zgoda Osoby zainteresowanej, która nie jest istniejącym klientem Administratora, udzielona w rozumieniu § 13 ust. 1 lit. a) Ustawy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, która może zostać w dowolnym momencie odwołana poprzez kliknięcie aktywnego linku znajdującego się na końcu każdego newsletteru lub na pisemny wniosek wysłany na adres e-mail Administratora. 

Przetwarzane są dane osobowe dotyczące klientów sklepu internetowego, przez których zrealizowano zakup albo udzielono zgodę do wysyłania newsletteru. 

Dane osobowe są uzyskiwane bezpośrednio od osoby zainteresowanej poprzez formularze internetowe, ewentualnie przez telefon. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zainteresowania Osoby zainteresowanej wysyłaniem newsletteru Administratora, tj. podczas trwania celu ich przetwarzania. 

Przetwarzanie danych osobowych Osoby zainteresowanej można zostać powierzone podmiotowi przetwarzającemu, który dla Administratora, i jego celów zapewnia albo może zapewniać usługi hostingowe, zarządzanie tymi stronami internetowymi, zarządzanie systemami CRM Administratora, administrowanie kampaniami newsletterowymi. Dane osobowe mogą być przekazywane spółkom Hoffmann Czech Republic, sp. s r.o. (sp. z o.o.) z siedzibą pod adresem Jeremenkova 725/90, 140 00 Praga, Czeska republika, IČO (NIP): 26725789, i GATE Poland SP Z O O, z siedzibą pod adresem 11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Polska, KRS: 0000544902, które na rzecz Administratora mogą zapewniać przechowywanie danych osobowych i dystrybucję newsletteru.

Przetwarzanie danych osobowych Osoby zainteresowanej, nie będzie polegało na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, z wyjątkiem podziału ze względu na wiek i miejsca zamieszkania, a Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych krajowi trzeciemu, organizacji międzynarodowej ani stronom trzecim, z wyjątkiem wyżej wymienionych podmiotów przetwarzających. 

Osoba zainteresowana ma prawo zażądać od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczeń przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przekazania danych innemu administratorowi, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych, jeżeli administrator i / lub podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe z naruszeniem Rozporządzenia i / lub Ustawy.

Newsletter nie jest w pierwszym rzędzie przeznaczony dla Osób zainteresowanych poniżej 16 roku życia.

IV. Przetwarzanie danych osobowych w SI rejestracja klientów

Dane osobowe Osoby zainteresowanej przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług związanych z rejestracją, która polega na utworzeniu konta użytkownika w Sklepie internetowym, uzyskaniu możliwości zarządzania zamówieniami online, uzyskaniu możliwości realizacji zakupów w przyszłości bez konieczności ponownego wprowadzenia danych kontaktowych, uzyskaniu możliwości śledzenia historii zakupów to: imię i nazwisko, adres, adres mailowy i kontakt telefoniczny Osoby zainteresowanej. 

Podstawą prawną przetwarzania takich dobrowolnie podanych danych jest powyższa umowa z Administratorem, która nie byłaby możliwa do zawarcia bez podania danych Osoby zainteresowanej.  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z §13 ust. 1 lit. b) Ustawy 18/2018 Dz. U. w sprawie ochrony danych osobowych i art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia

Przetwarzane są dane osobowe dotyczące klientów i potencjonalnych klientów sklepu internetowego, przez których utworzono konta użytkownika. 

Dane osobowe są uzyskiwane bezpośrednio od osoby zainteresowanej za pośrednictwem formularza internetowego. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zainteresowania Osoby zainteresowanej korzystaniem z usług związanych z rejestracją w Sklepie Internetowym, tj. podczas trwania celu ich przetwarzania. 

Przetwarzanie danych osobowych Osoby zainteresowanej można zostać powierzone podmiotowi przetwarzającemu, który dla Administratora, i jego celów zapewnia albo może zapewniać usługi hostingowe, zarządzanie tymi stronami internetowymi i zarządzaniem systemami CRM Administratora. Dane osobowe mogą być przekazywane spółkom Hoffmann Czech Republic, sp. s r.o. (sp. z o.o.) z siedzibą pod adresem Jeremenkova 725/90, 140 00 Praga, Czeska republika, IČO (NIP): 26725789, i GATE Poland SP Z O O, z siedzibą pod adresem 11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Polska, KRS: 0000544902, które na rzecz Administratora mogą zapewniać przechowywanie danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych Osoby zainteresowanej, nie będzie polegało na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, a Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych krajowi trzeciemu, organizacji międzynarodowej ani stronom trzecim, z wyjątkiem wyżej wymienionych podmiotów przetwarzających. 

Osoba zainteresowana ma prawo zażądać od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczeń przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przekazania danych innemu administratorowi, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych, jeżeli administrator i / lub podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe z naruszeniem Rozporządzenia i / lub Ustawy. 

Opcja rejestracji w sklepie internetowym nie jest w pierwszym rzędzie przeznaczona dla Osób zainteresowanych poniżej 16 roku życia. 

V. Przetwarzanie danych osobowych w celu wpisania do rejestru kandydatów do pracy w ramach SI zasoby ludzie i płacy

Dane osobowe Osoby zainteresowanej przetwarzane przez Administratora w celu wpisania do rejestru kandydatów do pracy i powiadomienie o bieżących procedurach rekrutacyjnych to: dane identyfikacyjne i kontaktowe Osoby zainteresowanej, dane dotyczące doświadczenia zawodowego, dane podane w Dokumentach przekazanych przez Osobę zainteresowaną. 

Podstawą prawną przetwarzania takich dobrowolnie podanych danych jest zgoda Osoby zainteresowanej udzielona w rozumieniu §13 ust. 1 lit. a) Ustawy z związku z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, która może zostać w dowolnym momencie odwołana na pisemny wniosek wysłany na adres e-mail Administratora. 

Przetwarzane są dane osobowe dotyczące potencjonalnych pracowników spółki.

Dane osobowe są uzyskiwane poprzez formularze internetowe, ewentualnie poprzez strony internetowe zapewniające rekrutację kandydatów do pracy na przykład profesia.sk, kariera.sk i inne, ewentualnie dane bezpośrednio uzyskane od osoby zainteresowanej (indywidulana rozmowa) lub przez telefon. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zainteresowania Osoby zainteresowanej wpisaniem do rejestru kandydatów do pracy Administratora i powiadomieniem o bieżących procedurach rekrutacyjnych, czyli podczas trwania celu ich przetwarzania przez maksymalny okres pięć lat. Dane osobowe przestaną być przetwarzane po skończeniu procedury rekrutacyjnej, w której zostanie Osoba zainteresowana zatrudniona, w wyniku czego cel przetwarzania tych danych zanika. 

Przetwarzanie danych osobowych Osoby zainteresowanej można zostać powierzone podmiotowi przetwarzającemu, który dla Administratora, i jego celów zapewnia albo może zapewniać usługi hostingowe, zarządzanie tymi stronami internetowymi i zarządzaniem systemami CRM Administratora, w których mogą być te dane osobowe zapisane. Dane osobowe mogą być przekazywane spółkom Hoffmann Czech Republic, sp. s r.o. (sp. z o.o.) z siedzibą pod adresem Jeremenkova 725/90, 140 00 Praga, Czeska republika, IČO (NIP): 26725789, i GATE Poland SP Z O O, z siedzibą pod adresem 11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Polska, KRS: 0000544902, które na rzecz Administratora mogą zapewniać przechowywanie przetwarzanych danych osobowych. 

Przetwarzanie danych osobowych Osoby zainteresowanej, nie będzie polegało na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, a Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych krajowi trzeciemu, organizacji międzynarodowej ani stronom trzecim, z wyjątkiem wyżej wymienionych podmiotów przetwarzających. 

Osoba zainteresowana ma prawo zażądać od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczeń przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych, jeżeli Administrator i / lub podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe z naruszeniem Rozporządzenia i / lub Ustawy. 

Formularz do wysyłania informacji dotyczących Osoby zainteresowanej będącej kandydatem do pracy w spółce Administratora nie jest w pierwszym rzędzie przeznaczony dla Osób zainteresowanych poniżej 16 roku życia. 

I. Definicje

Do celów niniejszych warunków oznacza: 

„Administrator“ spółkę GATE, a.s. (spółka akcyjna), z siedzibą pod adresem Textilná 6435/23 Ružomberok 034 01, Słowacja, IČO (NIP): 36 417 742, adres mailowy: info.pl@gate.shop;

„Osoba zainteresowana“ osobę przekazująca Administratorowi swoje dane osobowe do niżej wskazanych celów, szczególnie osoba odwiedzająca stronę internetową Administratora albo osoba poszukująca pracy w spółce Administratora;

„Sklep internetowy“ sklep Administratora na stronach internetowych www.gate.shop;

„Rozporządzenie“ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016r., ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO);

„Ustawa“ ustawę Nr 18/2018 Dz. U. w sprawie ochrony danych osobowych z późniejszymi zmianami. 

II. Przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zamówień 

Dane osobowe Osoby zainteresowanej przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia i realizacji umowy na podstawie zamówienia złożonego przez Osobę zainteresowaną w sklepie internetowym Administratora to: imię i nazwisko, adres, adres mailowy i kontakt telefoniczny Osoby zainteresowanej. 

Podstawą prawną przetwarzania takich dobrowolnie podanych danych jest powyższa umowa z Administratorem, która nie byłaby możliwa do zawarcia bez podania danych Osoby zainteresowanej. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązków ustawowych Administratora, tzn. przez co najmniej 10 lat z uwagi na obowiązkową archiwizację dokumentów księgowych. 

Przetwarzanie danych osobowych Osoby zainteresowanej można zostać powierzone podmiotowi przetwarzającemu, który dla Administratora, i jego celów zapewnia albo może zapewniać transport towarów, usługi hostingowe, zarządzanie tymi stronami internetowymi i zarządzaniem systemami CRM Administratora. Dane osobowe mogą być przekazywane spółkom Hoffmann Czech Republic, sp. s r.o. (sp. z o.o.) z siedzibą pod adresem Jeremenkova 725/90, 140 00 Praga, Czeska republika, IČO (NIP): 26725789, i GATE Poland SP Z O O, z siedzibą pod adresem 11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Polska, KRS: 0000544902, które na rzecz Administratora mogą zapewniać administrowanie zamówieniami reklamacyjnymi lub odstąpienie od umowy, na przykład obowiązki Administratora przejąć towar dostarczony przez Osobę zainteresowaną. 

Przetwarzanie danych osobowych Osoby zainteresowanej, nie będzie polegało na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, a administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych krajowi trzeciemu, organizacji międzynarodowej ani stronom trzecim, z wyjątkiem wyżej wymienionych podmiotów przetwarzających. 

Osoba zainteresowana ma prawo zażądać od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczeń przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych, jeżeli administrator i / lub podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe z naruszeniem Rozporządzenia i / lub Ustawy. 

Opcja zakupu w sklepie internetowym nie jest w pierwszym rzędzie przeznaczona dla osób zainteresowanych poniżej 16 roku życia.

III. Przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania newsletteru

Dane osobowe Osoby zainteresowanej przetwarzane przez Administratora w celu przesyłania informacji o produktach, usługach, nowościach i promocjach (newsletter) to: adres e-mail Osoby zainteresowanej i w przypadku spełnienia warunków zgodnie z niżej podaną lit. b) wiek i miejsce zamieszkania Osoby zainteresowanej.

Podstawą prawną przetwarzania takich dobrowolnie dostarczonych danych jest

  1. uzasadniony interes Administratora w promocji swoich towarów po dokonaniu przez Osobę zainteresowaną zakupu w sklepie internetowym Administratora, gdy newsletter jest wysyłany zgodnie z § 62 ust. 3 ustawy Nr 351/2011 Dz. U. ustawy o łączności elektronicznej. Osoba zainteresowana ma możliwość anulowania subskrypcji newsletteru podczas składania zamówienia, a następnie w dowolnym momencie po kliknięciu aktywnego linku znajdującego się na końcu każdego newsletteru lub na pisemny wniosek wysłany na adres mailowy Administratora,
  2. zgoda Osoby zainteresowanej, która nie jest istniejącym klientem Administratora, udzielona w rozumieniu § 13 ust. 1 lit. a) Ustawy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, która może zostać w dowolnym momencie odwołana poprzez kliknięcie aktywnego linku znajdującego się na końcu każdego newsletteru lub na pisemny wniosek wysłany na adres e-mail Administratora. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zainteresowania Osoby zainteresowanej wysyłaniem newsletteru Administratora, tj. podczas trwania celu ich przetwarzania. 

Przetwarzanie danych osobowych Osoby zainteresowanej można zostać powierzone podmiotowi przetwarzającemu, który dla Administratora, i jego celów zapewnia albo może zapewniać usługi hostingowe, zarządzanie tymi stronami internetowymi, zarządzaniem systemami CRM Administratora, administrowanie kampaniami newsletterowymi, ewentualnie podmiot przetwarzający zapewniający rozwiązania techniczne na temat administrowania kampaniami newsletterowymi. Dane osobowe mogą być przekazywane spółkom Hoffmann Czech Republic, sp. s r.o. (sp. z o.o.) z siedzibą pod adresem Jeremenkova 725/90, 140 00 Praga, Czeska republika, IČO (NIP): 26725789, i GATE Poland SP Z O O, z siedzibą pod adresem 11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Polska, KRS: 0000544902, które na rzecz Administratora mogą zapewniać obowiązkową archiwizację dokumentów administrowanie zamówieniami reklamacyjnymi lub przechowywanie danych osobowych i dystrybucję newsletteru. 

Przetwarzanie danych osobowych Osoby zainteresowanej, nie będzie polegało na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, z wyjątkiem podziału ze względu na wiek i miejsca zamieszkania, a Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych krajowi trzeciemu, organizacji międzynarodowej ani stronom trzecim, z wyjątkiem wyżej wymienionych podmiotów przetwarzających. 

Osoba zainteresowana ma prawo zażądać od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczeń przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przekazania danych innemu administratorowi, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych, jeżeli administrator i / lub podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe z naruszeniem Rozporządzenia i / lub Ustawy. 

Newsletter nie jest w pierwszym rzędzie przeznaczony dla Osób zainteresowanych poniżej 16 roku życia. 

IV. Przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji w sklepie internetowym

Dane osobowe Osoby zainteresowanej przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług związanych z rejestracją, która polega na utworzeniu konta użytkownika w Sklepie internetowym, uzyskaniu możliwości zarządzania zamówieniami online, uzyskaniu możliwości realizacji zakupów w przyszłości bez konieczności ponownego wprowadzenia danych kontaktowych, uzyskaniu możliwości śledzenia historii zakupów to: imię i nazwisko, adres, adres mailowy i kontakt telefoniczny Osoby zainteresowanej. 

Podstawą prawną przetwarzania takich dobrowolnie podanych danych jest powyższa umowa z Administratorem, która nie byłaby możliwa do zawarcia bez podania danych Osoby zainteresowanej. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zainteresowania Osoby zainteresowanej korzystaniem z usług związanych z rejestracją w Sklepie Internetowym, tj. podczas trwania celu ich przetwarzania. 

Przetwarzanie danych osobowych Osoby zainteresowanej można zostać powierzone podmiotowi przetwarzającemu, który dla Administratora, i jego celów zapewnia albo może zapewniać usługi hostingowe, zarządzanie tymi stronami internetowymi i zarządzaniem systemami CRM Administratora. Dane osobowe mogą być przekazywane spółkom Hoffmann Czech Republic, sp. s r.o. (sp. z o.o.) z siedzibą pod adresem Jeremenkova 725/90, 140 00 Praga, Czeska republika, IČO (NIP): 26725789, i GATE Poland SP Z O O, z siedzibą pod adresem  11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Polska, KRS: 0000544902, które na rzecz Administratora mogą zapewniać przechowywanie danych osobowych. 

Przetwarzanie danych osobowych Osoby zainteresowanej, nie będzie polegało na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, a Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych krajowi trzeciemu, organizacji międzynarodowej ani stronom trzecim, z wyjątkiem wyżej wymienionych podmiotów przetwarzających. 

Osoba zainteresowana ma prawo zażądać od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczeń przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przekazania danych innemu administratorowi, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych, jeżeli administrator i / lub podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe z naruszeniem Rozporządzenia i / lub Ustawy. 

Opcja rejestracji w sklepie internetowym nie jest w pierwszym rzędzie przeznaczona dla Osób zainteresowanych poniżej 16 roku życia.

V. Przetwarzanie danych osobowych w celu wpisania do rejestru kandydatów do pracy 

Dane osobowe Osoby zainteresowanej przetwarzane przez Administratora w celu wpisania do rejestru kandydatów do pracy i powiadomienie o bieżących procedurach rekrutacyjnych to: dane identyfikacyjne i kontaktowe Osoby zainteresowanej, dane dotyczące doświadczenia zawodowego, dane podane w Dokumentach przekazanych przez Osobę zainteresowaną. 

Podstawą prawną przetwarzania takich dobrowolnie podanych danych jest zgoda Osoby zainteresowanej udzielona w rozumieniu §13 ust. 1 lit. a) Ustawy z związku z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, która może zostać w dowolnym momencie odwołana na pisemny wniosek wysłany na adres e-mail Administratora. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zainteresowania Osoby zainteresowanej wpisaniem do rejestru kandydatów do pracy Administratora i powiadomieniem o bieżących procedurach rekrutacyjnych, tj. podczas trwania celu ich przetwarzania. Dane osobowe przestaną być przetwarzane po skończeniu procedury rekrutacyjnej, w której zostanie Osoba zainteresowana zatrudniona, w wyniku czego cel przetwarzania tych danych zanika. 

Przetwarzanie danych osobowych Osoby zainteresowanej można zostać powierzone podmiotowi przetwarzającemu, który dla Administratora, i jego celów zapewnia albo może zapewniać usługi hostingowe, zarządzanie tymi stronami internetowymi i zarządzaniem systemami CRM Administratora, w których mogą być te dane osobowe zapisane. Dane osobowe mogą być przekazywane spółkom Hoffmann Czech Republic, sp. s r.o. (sp. z o.o.) z siedzibą pod adresem Jeremenkova 725/90, 140 00 Praga, Czeska republika, IČO (NIP): 26725789, i GATE Poland SP Z O O, z siedzibą pod adresem 11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Polska, KRS: 0000544902, które na rzecz Administratora mogą zapewniać przechowywanie przetwarzanych danych osobowych. 

Przetwarzanie danych osobowych Osoby zainteresowanej, nie będzie polegało na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, a Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych krajowi trzeciemu, organizacji międzynarodowej ani stronom trzecim, z wyjątkiem wyżej wymienionych podmiotów przetwarzających. 

Osoba zainteresowana ma prawo zażądać od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczeń przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych, jeżeli Administrator i / lub podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe z naruszeniem Rozporządzenia i / lub Ustawy. 

Formularz do wysyłania informacji dotyczących Osoby zainteresowanej będącej kandydatem do pracy w spółce Administratora nie jest w pierwszym rzędzie przeznaczony dla Osób zainteresowanych poniżej 16 roku życia.

VI. Przetwarzanie danych osobowych w SI dokumenty księgowe

Dane osobowe Osoby zainteresowanej są przez Administratora przetwarzane w celu opracowania dokumentów księgowych podczas nawiązywania stosunków umownych lub przedumownych. 

Podstawą prawną przetwarzania takich dobrowolnie podanych danych jest przetwarzanie na podstawie §13 ust. 1 lit. b) Ustawy 18/2018 Dz. U. w sprawie ochrony danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia w celu wykonywania stosunków umownych i przedumownych.

Przetwarzane są dane osobowe dotyczące klientów i kontrahentów Administratora. 

Dane osobowe są uzyskiwane przy spotkaniu osobistym, przez mail, telefon lub za pośrednictwem strony internetowej Administratora. 

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora to: imię i nazwisko podatnika lub nazwa podatnika, adres siedziby, miejsca prowadzenia działalności, miejsce zamieszkania lub adres zwykłego miejsca pobytu, numer identyfikacyjny VAT, pod którym został towar lub usługa dostarczona, lub imię i nazwisko nabywcy towaru lub usługi lub nazwę nabywcy towaru lub usługi, adres siedziby, miejsca prowadzenia działalności, miejsce zamieszkania lub adres zwykłego miejsca pobytu, jego numer identyfikacyjny VAT, pod którym został towar dostarczony lub pod którym została usługa dostarczona, IČO (NIP), IČ DPH (numer identyfikacyjny VAT), jeżeli jest płatnikiem VAT, numer rachunku bankowego, podpis. 

Dane osobowe można przekazywać podmiotom jak na przykład organ skarbowy, ewentualnie innym podmiotom na mocy specjalnych ustaw i partnerowi handlowemu (podmiotowi przetwarzającemu), jeśli istnieje. 

Dane osobowe są przechowywane przez 10 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przetwarzanie danych osobowych Osoby zainteresowanej przez Administratora nie polega na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. 

Osoba zainteresowana ma prawo zażądać od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczeń przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych, jeżeli Administrator i / lub podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe z naruszeniem Rozporządzenia i / lub Ustawy. 

VII. Przetwarzanie danych osobowych w SI archiwacja i rejestr 

Dane osobowe Osoby zainteresowanej są przez Administratora przetwarzane w celu archiwacji i administrowania komunikacji między Administratorem i organami publicznymi i innymi podmiotami danych. 

Dane osobowe są przetwarzane w rozumieniu ustawy Nr 395/2002 Dz. U. w sprawie archiwów i rejestrów i ustawy 305/2013 Dz. U. z późniejszymi zmianami.

Przetwarzane są dane osobowe dotyczące nadawców i odbiorów korespondencji. 

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora to: tytuł, imię i nazwisko, podpis, adres, adres mailowy, numer telefonu, komunikacja zgodnie z ustawą Nr 305/2013 Dz. U.

Odbiorcy danych osobowych: Ministerstvo vnútra SR (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Słowacji), ewentualnie inny podmiot na mocy specjalnych ustaw.

Dane osobowe są uzyskiwane bezpośrednio od Osoby zainteresowanej. 

Dane osobowe są przechowywane przez 10 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przetwarzanie danych osobowych Osoby zainteresowanej przez Administratora nie polega na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. 

Osoba zainteresowana ma prawo zażądać od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczeń przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych, jeżeli Administrator i / lub podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe z naruszeniem Rozporządzenia i / lub Ustawy. 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych w SI ewidencja partnerów handlowych

Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie ewidencji osób zainteresowanych partnerów handlowych/klientów Administratora.

Dane osobowe są przetwarzane w rozumieniu §13 ust. 1 lit. b) i f) Ustawy Nr 18/2018 Dz. U. w sprawie ochrony danych osobowych i art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia, w postaci uzasadnionego interesu i w celu wykonywania stosunków umownych i przedumownych z Osobą zainteresowaną. 

Przetwarzane są dane osobowe dotyczące pracowników partnerów handlowych, klientów administratora lub zarządzającego organu, osób działających w imieniu Administratora. 

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora to: tytuł, imię, nazwisko, stanowisko pracy, stanowisko służbowe, zajmowane stanowisko, numer osobisty pracownika lub numer referencyjny pracownika, dział, miejsce pracy, numer telefonu, numer faksu, adres mailowy w miejscu pracy i dane identyfikacyjne pracodawcy. 

Odbiorcy danych osobowych: inny podmiot na mocy specjalnych ustaw.

Przetwarzanie danych osobowych Osoby zainteresowanej przez Administratora nie polega na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Osoba zainteresowana ma prawo zażądać od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczeń przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych, jeżeli Administrator i / lub podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe z naruszeniem Rozporządzenia i / lub Ustawy.

W przypadku stosunku umownego jest osoba zobowiązana podać dane, bez których nie byłoby możliwe umowę realizować. 

IX. Przetwarzanie danych osobowych w SI reklamacje

Celem przetwarzania danych osobowych jest przetwarzanie w celu rozstrzygnięcia reklamacji złożonych przez klientów Administratora. 

Dane osobowe są przetwarzane w rozumieniu §13 ust. 1 lit. b) Ustawy Nr 18/2018 Dz. U. w sprawie ochrony danych osobowych. 

Przetwarzane są dane osobowe dotyczące klientów Administratora.

Dane osobowe są uzyskiwane przy spotkaniu osobistym, przez mail, telefon lub mailem. 

Odbiorcy danych osobowych: inny podmiot na mocy specjalnych ustaw.

Przetwarzanie danych osobowych Osoby zainteresowanej przez Administratora nie polega na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Osoba zainteresowana ma prawo zażądać od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczeń przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych, jeżeli Administrator i / lub podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe z naruszeniem Rozporządzenia i / lub Ustawy.

Podanie danych osobowych jest zobowiązaniem wynikającym z umowy. 

X. Przetwarzanie danych osobowych w IS telewizja przemysłowa (CCTV)

Celem przetwarzania danych osobowych jest: monitorowanie przestrzeni za pośrednictwem telewizji przemysłowej (systemu kamer) w celu ochrony, wykrywania przestępczości, ochrony osób i mienia. 

Dane osobowe są przetwarzane w rozumieniu: uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej zgodnie z § 13 ust. 1 lit. f) Ustawy i art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

Osoby, których dane dotyczą i są przetwarzane to: osoby poruszające się w przestrzeni monitorowanej.

Zakres przetwarzanych danych osobowych: zapis obrazu osoby zainteresowanej za pośrednictwem telewizji przemysłowej.

Dane osobowe są uzyskiwane bezpośrednio od Osoby zainteresowanej poprzez jej poruszanie się w przestrzeni monitorowanej. 

Odbiorcy danych osobowych: służby policji, inny podmiot na mocy specjalnych ustaw.

Przetwarzanie danych osobowych Osoby zainteresowanej przez Administratora nie polega na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Osoba zainteresowana ma prawo zażądać od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczeń przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych, jeżeli Administrator i / lub podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe z naruszeniem Rozporządzenia i / lub Ustawy

Dane osobowe są przetwarzane w rozumieniu Ustawy w sprawie ochrony uzasadnionych interesów Administratora i strony trzeciej.  Osoby, której dane dotyczą, decyduje o podaniu swoich danych osobowych poruszaniem się w przestrzeni monitorowanej. W przypadku poruszania się w przestrzeni monitorowanej jest Osoba zainteresowana zapisana w systemie kamer, a nie ma prawa do decyzji w sprawie przetwarzania/nie przetwarzania swoich danych osobowych. 

XI. Zasady stosowania plików cookie (tzw. ciasteczek)

Czym są ciasteczka (cookie) i do czego służą?

Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, które do komputera, telefonu lub tabletu Osoby zainteresowanej wysyłają i zapisują strony internetowe, które w/w osoba przegląda.  Pliki cookie są zapisywane do foldera odpowiedniej przeglądarki internetowej, z której Osoba zainteresowana korzysta przy przeglądaniu stron internetowych. Przy następnych wejściach na te witryny przeglądarka Osoby zainteresowanej wczyta zapisane pliki cookie i z powrotem wysyła do witryny, która wygenerowała ten plik cookie. Zazwyczaj zapewnia to prawidłowe funkcjonowanie tej witryny.

W jaki sposób pliki cookie są wykorzystywane przez Administratora?

Administrator wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie tych witryn (tzw. Niezbędne pliki cookie), pliki cookie do celów analitycznych w celu ciągłego ulepszania ustawień tych witryn oraz pliki cookie w celu wyświetlania reklam - która jest podstawą prawną przetwarzania plików cookie. Dane przetwarzane przez Administratora na podstawie plików cookie są anonimowe i nie są powiązane z żadną konkretną osobą.

Jak wyłączyć obsługę i zmienić ustawienia plików cookie?

Plikami cookie może zarządzać każda Osoba zainteresowana w swojej przeglądarce internetowej. Różne przeglądarki internetowe mają różne procedury wyłączania lub włączania obsługi plików cookie, które zwykle znajdują się w menu Opcje lub Narzędzia. W ten sposób może Osoba zainteresowana zarządzać plikami cookie dotyczącymi podstawowych funkcji, ulepszania strony internetowej, dostosowywania i reklamy bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Wyłączenie obsługi plików cookie może jednak uniemożliwić korzystanie z niektórych podstawowych funkcji tych stron internetowych.

Jak długo Administrator przechowuje otrzymane informacje?

Czas przechowywania otrzymanych danych przez Administratora zależy od rodzaju pliku cookie. Pliki typu ciasteczka sesyjne („session cookies”) wygasają po zamknięciu przeglądarki internetowej. Trwałe pliki cookie, w tym lokalnie dostępne obiekty, mogą być przechowywane przez kilka miesięcy.

VII. Korzystanie z adresu IP i innych narzędzi 

Na niniejszych stronach internetowych mogą być umieszczone narzędzia stron trzecich korzystające z adresu IP Osoby zainteresowanej i / lub pliki cookie, z których 

  • Administrator korzysta w celu przesyłania informacji o produktach i usługach Osobie zainteresowanej po opuszczeniu przez Osobę zainteresowaną strony internetowej, i to w rozumieniu uzasadnionego interesu Administratora polegającego na sprzedaży towarów, usług, którymi Osoba zainteresowana wyraziła zainteresowanie odwiedzeniem jego stron internetowych. Takim narzędziem może być np. Facebook plugin, który połączy Osobę zainteresowaną z jej kontem na sieci społecznościowej Facebook, a szczegółowe informacje dotyczące tej sieci podane na stronach internetowych: https://www.facebook.com/about/privacy/;
  • Administrator korzysta w celu sprawdzenia ruchu na stronie internetowej i korzystania z jego witryn, w rozumieniu uzasadnionego interesu Administratora polegającego na stałym ulepszaniu tych stron internetowych. Takim narzędziem może być na przykład Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager, umożliwiające analizę korzystania z tych stron internetowych, a szczegółowe informacje dotyczące korzystania z tych narzędzi podane na stronach internetowych: https://policies.google.com/privacy.

Większość danych uzyskiwanym przez Administratora za pośrednictwem wyżej wymienionych narzędzi, jest zanonimizowanych (np. tzw. maskowany adres IP). Jednakże Administrator przypomina, iż Osoba zainteresowana może dochodzić swych praw podanych w art. II niniejszych warunków. 

Czym są ciasteczka (cookie) i do czego służą?

Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, które do komputera, telefonu lub tabletu Osoby zainteresowanej wysyłają i zapisują strony internetowe, które w/w osoba przegląda.  Pliki cookie są zapisywane do foldera odpowiedniej przeglądarki internetowej, z której Osoba zainteresowana korzysta przy przeglądaniu stron internetowych. Przy następnych wejściach na te witryny przeglądarka Osoby zainteresowanej wczyta zapisane pliki cookie i z powrotem wysyła do witryny, która wygenerowała ten plik cookie. Zazwyczaj zapewnia to prawidłowe funkcjonowanie tej witryny.

W jaki sposób pliki cookie są wykorzystywane przez Administratora?

Administrator wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie tych witryn (tzw. Niezbędne pliki cookie), pliki cookie do celów analitycznych w celu ciągłego ulepszania ustawień tych witryn oraz pliki cookie w celu wyświetlania reklam - która jest podstawą prawną przetwarzania plików cookie. Dane przetwarzane przez Administratora na podstawie plików cookie są anonimowe i nie są powiązane z żadną konkretną osobą.

Jak wyłączyć obsługę i zmienić ustawienia plików cookie?

Plikami cookie może zarządzać każda Osoba zainteresowana w swojej przeglądarce internetowej. Różne przeglądarki internetowe mają różne procedury wyłączania lub włączania obsługi plików cookie, które zwykle znajdują się w menu Opcje lub Narzędzia. W ten sposób może Osoba zainteresowana zarządzać plikami cookie dotyczącymi podstawowych funkcji, ulepszania strony internetowej, dostosowywania i reklamy bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Wyłączenie obsługi plików cookie może jednak uniemożliwić korzystanie z niektórych podstawowych funkcji tych stron internetowych.

Jak długo Administrator przechowuje otrzymane informacje?

Czas przechowywania otrzymanych danych przez Administratora zależy od rodzaju pliku cookie. Pliki typu ciasteczka sesyjne („session cookies”) wygasają po zamknięciu przeglądarki internetowej. Trwałe pliki cookie, w tym lokalnie dostępne obiekty, mogą być przechowywane przez kilka miesięcy.

VII. Korzystanie z adresu IP i innych narzędzi 

Na niniejszych stronach internetowych mogą być umieszczone narzędzia stron trzecich korzystające z adresu IP Osoby zainteresowanej i / lub pliki cookie, z których 

  • Administrator korzysta w celu przesyłania informacji o produktach i usługach Osobie zainteresowanej po opuszczeniu przez Osobę zainteresowaną strony internetowej, i to w rozumieniu uzasadnionego interesu Administratora polegającego na sprzedaży towarów, usług, którymi Osoba zainteresowana wyraziła zainteresowanie odwiedzeniem jego stron internetowych. Takim narzędziem może być np. Facebook plugin, który połączy Osobę zainteresowaną z jej kontem na sieci społecznościowej Facebook, a szczegółowe informacje dotyczące tej sieci podane na stronach internetowych: https://www.facebook.com/about/privacy/;
  • Administrator korzysta w celu sprawdzenia ruchu na stronie internetowej i korzystania z jego witryn, w rozumieniu uzasadnionego interesu Administratora polegającego na stałym ulepszaniu tych stron internetowych. Takim narzędziem może być na przykład Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager, umożliwiające analizę korzystania z tych stron internetowych, a szczegółowe informacje dotyczące korzystania z tych narzędzi podane na stronach internetowych: https://policies.google.com/privacy.

Większość danych uzyskiwanym przez Administratora za pośrednictwem wyżej wymienionych narzędzi, jest zanonimizowanych (np. tzw. maskowany adres IP). Jednakże Administrator przypomina, iż Osoba zainteresowana może dochodzić swych praw podanych w art. II niniejszych warunków.