INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. WSTĘP

1.1 Ta strona internetowa https://gate.shop/sk (zwana dalej „Stroną internetową” lub „Sklepem internetowym”) jest własnością i jest obsługiwana przez spółkę GATE SHOP, s.r.o., z siedzibą Textilná 6037/23, Ružomberok 034 01, ID: 53 957 393, który jest zarejestrowany w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Żylinie, Wydział: Sro, akta nr: 77910/L, adres e-mail: info@gate.shop (dalej zwany „Operatorem” lub również jako „firma „GATE SHOP” lub również jako „my” w odpowiedniej formie gramatycznej).

1.2 Firma GATE SHOP jako operator właściwego systemu informatycznego do przetwarzania danych osobowych jest operatorem danych osobowych osób fizycznych będących:

 • przez osoby odwiedzające Witrynę (zwane dalej „Odwiedzającym Witrynę”)
 • przez nabywców towarów za pośrednictwem Serwisu z rejestracją online lub bez (dalej jako „Klient kupujący”)
 • przez potencjalnych nabywców towarów, którzy dokonali rejestracji online w Serwisie bez zakupu towaru lub którzy wypełnili formularz online w Serwisie bez zakupu towaru (dalej „Potencjalny Klient”)
 • osoby poszukujące pracy, które wypełniły internetowy formularz „Kariera” w Serwisie (dalej „Aplikant”)

(dalej osoba, o której mowa w punktach (i) do (iv), łącznie jako „Osoba zainteresowana” w odpowiedniej formie gramatycznej).

1.3 Cenimy i szanujemy Twoją prywatność, dlatego kładziemy duży nacisk na ochronę Twoich danych osobowych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw Dz. 18/2018 Kol. z późniejszymi zmianami (dalej jako „Ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1/2012/2007 z dn. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które uchyla dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „Rozporządzenie ").

1.4 Firma GATE SHOP publikuje niniejszą Informację o przetwarzaniu danych osobowych (dalej jako „Informacja o przetwarzaniu”) zgodnie z postanowieniami § 19 i § 20 ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia. Celem tych informacji jest przedstawienie Państwu, jako osobie, której dane dotyczą, ram prawnych dotyczących informacji, które należy przekazać przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych, lub w przypadku uzyskiwania danych osobowych od osoby innej niż Osoba, której dane dotyczą.

2. DEFINICJA PODSTAWOWYCH POJĘĆ

2,1 „Umowa współoperatorów„ma znaczenie zgodnie z art. 10 niniejszej Informacji i oznacza również pisemną umowę zgodnie z art. 26 Rozporządzenia, w której dwóch lub więcej operatorów wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, na podstawie których działają jako takie -zwany „wspólni operatorzy”, w ramach których określają swoje odpowiednie zakresy odpowiedzialności za wypełnianie obowiązków, w szczególności w zakresie wykonywania praw osoby, której dane dotyczą, oraz obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia, określają punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, należycie uwzględniają odpowiednie role wspólnych operatorów i ich relacje z zainteresowanymi stronami.

2.2 „Dane osobowe” to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w przypadku gdy identyfikacja następuje bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub na podstawie jednego lub więcej elementów, które są specyficzne dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu lub adres IP.

2.3 „Organ nadzorczy” to Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Republika Słowacka, adres e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

2.4 „Odbiorca” to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu przekazywane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uważane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy władzy publicznej odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w zależności od celów przetwarzania.

2.5 „Przetwarzanie” to operacja lub zestaw operacji na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, taka jak uzyskiwanie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przetwarzanie lub zmienianie, wyszukiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, dostarczanie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub inne wykonywanie dostępne, porządkowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub usuwanie w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany.

2.6 „Pośrednik” to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu operatora.

2.7 „Strona trzecia” to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, operator, pośrednik i osoby, którym na podstawie bezpośredniego upoważnienia operatora lub pośrednika powierzono przetwarzanie dane osobiste.

3. ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1 Firma GATE SHOP zbiera dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub wszelka inna komunikacja prowadzona w środowisku online naszej Witryny lub którą uzyskujemy za pośrednictwem narzędzi technicznych i/lub profilowania naszej Witryny (np. za pośrednictwem plików cookie). Są to głównie następujące sytuacje pozyskania danych osobowych:

3.1.1. przeglądając naszą stronę internetową

3.1.2. zakup towarów za pośrednictwem naszej strony internetowej

3.1.3. wypełnianie naszych formularzy internetowych (w szczególności: rejestracja Osoby, której dane dotyczą na naszej stronie internetowej, wypełnianie formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej, zapisanie się do Newslettera, wypełnianie naszych kwestionariuszy itp.)

3.1.4. spontaniczne wysyłanie wiadomości e-mail osoby zainteresowanej na nasz kontaktowy adres e-mail info@gate.shop.sk

3.2 Informujemy, że GATE SHOP wykorzystuje w niektórych częściach Serwisu pliki cookies. Pliki cookie są przechowywane w folderze odpowiedniej przeglądarki internetowej, z której korzystasz podczas przeglądania naszej witryny. Kiedy ponownie odwiedzasz naszą witrynę, Twoja przeglądarka internetowa ponownie ładuje zapisane pliki cookie i odsyła je z powrotem do naszej witryny lub elementu, który utworzył oryginalny plik cookie. Zwykle zapewnia to prawidłowe działanie naszej strony internetowej. Zapisywane w ten sposób pliki cookies na Twoim urządzeniu pozwalają spersonalizować przeglądanie naszego serwisu lub po prostu je ułatwić (np. poprzez zapamiętanie języka, w jakim chcesz przeglądać serwis, danych dostępu do zarezerwowanych obszarów czy produktów, które zapisałeś w swoim koszyku) ). Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie wybranych informacji o Twoich preferencjach przeglądania stron internetowych i wykorzystywanie ich do uprzyjemniania Ci przeglądania stron internetowych.

Na naszej stronie znajdziesz również przyciski wyświetlające ikony portali społecznościowych (np. Facebook/Instagram/Pinterest/YouTube) a także możesz skorzystać z naszej strony w celu realizacji tzw. powiązane „tablice społecznościowe” (np. udostępnianie swojej tablicy, z której tablicy korzystasz za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram, zawierające np. zdjęcia naszych produktów z wykorzystaniem hasztagu „Gatefluence”), które prezentują treści z sieci społecznościowej. Te „przyciski” umożliwiają użytkownikom przeglądającym strony GATESHOP dotarcie i bezpośrednią komunikację z sieciami społecznościowymi poprzez „kliknięcie”, które zbiera dane związane z Twoją wizytą. Z wyjątkiem sytuacji, gdy spontanicznie klikniesz i udostępnisz dane przeglądania wybranym sieciom społecznościowym, GATE SHOP nie udostępnia sieciom społecznościowym żadnych informacji dotyczących przeglądania ani danych użytkownika uzyskanych za pośrednictwem swoich witryn.

  Prosimy o przeczytaniePolityka wykorzystywania plików cookies, z którą powinieneś się zapoznać w związku z informacjami, które GATE SHOP podaje w niniejszym oświadczeniu.

3.3 W przypadku danych osobowych, których potrzebujemy w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej na podstawie Twojego zamówienia, przetwarzamy te dane zgodnie z wykonaniem umowy, którą z nami zawarłeś. Jednak bez podania danych osobowych nie można zawrzeć ani wykonać umowy pomiędzy Państwem a firmą GATE SHOP ani wykonać wymaganych usług (w ogóle lub w wymaganej jakości).

3.4 Kiedy dobrowolnie wyślesz wiadomość e-mail na adres e-mail info@gate.shop.sk podany na naszej Stronie internetowej, uzyskamy Twój adres jako adres nadawcy wraz z innymi danymi osobowymi, które mogłeś podać w wiadomości i załączników, w celu spełnienia Twojego żądania. Skrzynka e-mail wymieniona na naszej stronie nie jest osobista i należy do organizacji firmy GATE SHOP, a jej głównym celem jest umożliwienie sprawnego wykonywania czynności służbowych w firmie GATE SHOP oraz innych spółkach grupy GATE. Oznacza to, że wiadomości wysyłane na adres e-mail info@gate.shop.sk GATE SHOP mogą przeglądać wszyscy, którzy mają dostęp do tej skrzynki e-mail. Wysyłając wiadomość e-mail na adresy e-mail podane w naszej Witrynie, oświadczasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś niniejszą Politykę prywatności.

3.5 Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową i dobrowolnie wypełniasz nasze formularze internetowe (np. prośba o subskrypcję biuletynu itp.) lub zapraszamy Cię do wypełnienia naszego formularza internetowego (np. rejestracja klienta), przekazujesz niektóre swoje dane osobowe. W dalszej części niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych informujemy, jakie dane osobowe na Twój temat przetwarzamy, w jakich celach, na jakiej podstawie prawnej, przez jaki okres przechowywania, komu je udostępniamy itp.

4. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY O CIEBIE ORAZ ZAKRES ICH PRZETWARZANIA.

4.1 Przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji jednego lub większej liczby określonych celów ich przetwarzania, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poszczególne kategorie danych osobowych przetwarzamy w następujących celach:

  4.1.1 Zakup towarów (E-sklep – sprzedaż towarów kupującym klientom, sporządzanie dowodów księgowych i ewentualne świadczenie innych usług związanych z realizacją umowy oraz wynikających z przepisów prawa – w szczególności reklamacje) 

4.1.2 Marketing bezpośredni ( Marketing - realizacja działań marketingowych - informowanie o nowościach, rabatach i innych ofertach marketingowych)

 4.1.3 Rejestracja „Moje konto” (Rejestracja Klienta – świadczenie bezpłatnej usługi rejestracji Klienta w Serwisie i wynikające z tego korzyści dla osoby zainteresowanej)

  4.1.4 Program lojalnościowy (Program lojalnościowy - udostępnienie osobie zainteresowanej programu lojalnościowego)

  4.1.5 Przeglądanie Serwisu (Cookies - świadczenie i ulepszanie usług, rozwój nowych usług, ochrona użytkowników i reklamy)

  4.1.6 Obsługa klienta

  4.1.7 Formularz kontaktowy

  4.1.8 Kariera (Dobór pracowników - wybór odpowiednich pracowników)

4.1.1 ZAKUP TOWARÓW (E-sklep)

RODZAJ PRZETWARZANIA

GATE SHOP może gromadzić i przetwarzać dane osobowe Kupujących korzystających z usług internetowych dostępnych w Serwisie, w przypadku których podanie danych osobowych jest wymagane drogą elektroniczną lub elektroniczną.

KRĄG DANYCH OSOBOWYCH


Imię i nazwisko, adres, kontakt mailowy i telefoniczny osoby zainteresowanej, numer konta bankowego oraz inne dane związane z zakupionym towarem

CEL PRZETWARZANIA

Operator będzie przetwarzał dane osobowe Osoby Zainteresowanej w celu sprzedaży towaru Kupującemu, sporządzenia dokumentów księgowych oraz ewentualnie świadczenia innych usług związanych z realizacją umowy oraz wynikających z przepisów prawa (w szczególności reklamacji).

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na podstawie żądania osoby, której dane dotyczą, zgodnie z § 13 ust. 1 litera b) ustawy w związku z ust Sztuka. 6 ust. 1 litera b) Regulamin

W części określonej przepisami prawa mającymi zastosowanie do stosunku umownego z Osobą, której dane dotyczą, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego, zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 litera c) Rozporządzenia, którego spełnienie nie byłoby możliwe bez podania danych Osoby, której dane dotyczą.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obowiązków ustawowych Operatora tj. przez co najmniej 10 lat ze względu na obowiązkową archiwizację dokumentów księgowych.

4.1.2 MARKETING BEZPOŚREDNI (Marketing)

RODZAJ PRZETWARZANIA


GATE SHOP może zbierać i przetwarzać dane osobowe Kupujących dla celów marketingu bezpośredniego po dokonaniu przez Kupującego zakupu w Serwisie Operatora

KRĄG DANYCH OSOBOWYCH

Kontakt e-mail Osoby dotkniętej chorobą, płeć Osoby dotkniętej chorobą

CEL PRZETWARZANIA


Operator przetwarza Dane Osobowe Osoby, której dane dotyczą, w celach marketingowych (informowanie o nowościach, rabatach i innych ofertach marketingowych).

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Prawnie uzasadniony interes Operatora zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 litera c) i f) Regulaminu, polegające na promowaniu ich towarów po dokonaniu przez Osobę Dotkniętą awarią zakupu w sklepie internetowym Operatora, gdy przesyłany jest Newsletter zgodnie z ust. § 116 ust. 14 ustawy nr. 452/2021 Kol. o łączności elektronicznej z późniejszymi zmianami.

Zgoda Osoby Zainteresowanej w przypadku, gdy osoba ta nie dokonała zakupu w sklepie internetowym, ale wyraziła zgodę na przesyłanie newslettera zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a) Regulamin.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Operatora, przez czas obowiązywania zgody lub do czasu wygaśnięcia ważności odpowiedniego identyfikatora, jednak maksymalnie przez okres 5 lat.

4.1.3 REJESTRACJA „MOJE KONTO” (Rejestracja Klienta)

RODZAJ PRZETWARZANIA


GATE SHOP może zbierać i przetwarzać dane osobowe Kupujących i/lub Potencjalnych Klientów wypełniających formularz rejestracyjny w celu założenia konta użytkownika w Sklepie Internetowym

KRĄG DANYCH OSOBOWYCH


Imię i nazwisko, adres, e-mail i kontakt telefoniczny osoby zainteresowanej

CEL PRZETWARZANIA


Operator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w celu świadczenia bezpłatnej usługi rejestracji klienta w serwisie i wynikających z tego korzyści dla osoby, której dane dotyczą.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA


Podstawą prawną przetwarzania tych dobrowolnie podanych Danych Osoby Zainteresowanej jest ww. umowa o świadczenie usług związanych z rejestracją u Operatora, która nie mogłaby zostać zawarta bez podania Danych Osoby Zainteresowanej, zgodnie z postanowienia art. 6 ust. 1 litera b) Regulamin.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas zainteresowania Podmiotu Danych korzystaniem z usług związanych z rejestracją w Sklepie Internetowym, tj. przez czas trwania celu ich przetwarzania. O ustaniu zainteresowania Osoby, której dane dotyczą, dalszym przetwarzaniem danych osobowych Osoba, której dane dotyczą, powiadamia za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej do Operatora. Jeżeli wszystkie lub niektóre przetwarzane dane osobowe przestaną być niezbędne ze względu na wskazany cel, Operator usunie je lub zanonimizuje w sposób uniemożliwiający identyfikację Osoby, której dane dotyczą, zgodnie z zasadą minimalizacji danych i ograniczenia czasu przetwarzania danych osobowych.

4.1.4 PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

KRĄG DANYCH OSOBOWYCH


Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, kontakt mailowy i telefoniczny osoby zainteresowanej, identyfikator członka, zdjęcie

CEL PRZETWARZANIA


Zapewnienie osobie zainteresowanej programu lojalnościowego. Firma GATE SHOP stworzyła dla swoich stałych klientów cyfrowy program lojalnościowy reprezentowany przez cyfrową kartę Gatecard, za pośrednictwem której klient zbiera G'y za zakupy online w Serwisie. Te G mogą następnie zostać wymienione przez klienta na zniżkę na zakup. Proces przystąpienia do programu lojalnościowego jest automatycznie łączony z rejestracją Osoby dotkniętej chorobą w Sklepie Internetowym.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA


Podstawą prawną przetwarzania tych dobrowolnie podanych Danych Osoby Zainteresowanej jest umowa o świadczenie usług związanych z rejestracją u Operatora, która nie mogłaby zostać zawarta bez podania Danych Osoby Zainteresowanej, zgodnie z art. przepis art. 6 ust. 1 litera b) Regulamin.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas zainteresowania Osoby, której dane dotyczą, korzystaniem z usług związanych z rejestracją w Sklepie Internetowym, tj. przez czas trwania celu ich przetwarzania. O ustaniu zainteresowania Osoby, której dane dotyczą, dalszym przetwarzaniem danych osobowych Osoba, której dane dotyczą, powiadamia za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej do Operatora. Jeżeli całość lub część przetwarzanych danych osobowych, ze względu na określony cel, przestanie być niezbędna, Operator zlikwiduje je lub zanonimizuje w sposób uniemożliwiający identyfikację Osoby, której dane dotyczą, zgodnie z zasadą ochrony danych minimalizacji i ograniczenia czasu przetwarzania danych osobowych.

4.1.5 PRZEGLĄDANIE STRONY INTERNETOWEJ (Cookies)

KRĄG DANYCH OSOBOWYCH


Adresy IP, nazwy domen, adresy URL

CEL PRZETWARZANIA


Świadczenie i ulepszanie usług, opracowywanie nowych usług, ochrona użytkowników i reklamy. (Gdy odwiedzasz nasz Serwis, systemy informatyczne odpowiedzialne za jego działanie pozyskują dane, których przekazanie jest niezbędne i niezbędne do funkcjonowania sieci Internet. Operator wykorzystuje te dane wyłącznie w celu umożliwienia Osobom Zainteresowanym poruszania się po nich oraz uzyskania anonimowych statystyk informacji o korzystaniu ze strony, kontroli poprawności działania lub zbadanej odpowiedzialności w przypadku ewentualnych cyberprzestępstw).

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA


Prawnie uzasadnionym interesem GATE SHOP jest zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych oraz badanie ewentualnej cyberprzestępczości (również z uwagi na istnienie obowiązku prawnego).

Zgoda osoby, której dane dotyczą w przypadku danych statystycznych i marketingowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane pozostają w naszych systemach przez okres nieprzekraczający trzydziestu dni, z wyjątkiem dochodzeń w sprawie odpowiedzialności za cyberprzestępczość, w którym to przypadku obowiązek prawny lub żądanie władz może wymagać ich przechowywania przez dłuższy okres.

4.1.6 OBSŁUGA KLIENTA

KRĄG DANYCH OSOBOWYCH


Imię i nazwisko, adres e-mail

CEL PRZETWARZANIAFirma GATE SHOP oferuje swoim klientom usługi Centrum Obsługi Klienta - usługę wsparcia (telefonicznego, mailowego) we wszelkich potrzebach związanych z zakupem produktów lub korzystaniem z usług. W celu efektywnego korzystania z Centrum Obsługi Klienta Klient uprawniony jest do wypełnienia formularza kontaktowego, w którym podaje swoje dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne, aby firma GATE SHOP mogła odpowiedzieć na zapytania zgłaszane przez Klienta za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta przeznaczone dla swoich klientów.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA


Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązków wynikających z umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 litera b) Regulamin.

OKRES PRZECHOWYWANIA


Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wynikający z celu ich przetwarzania, jednak maksymalnie przez okres 5 lat.

4.1.7 FORMULARZ KONTAKTOWY

KRĄG DANYCH OSOBOWYCH


Imię, nazwisko, adres e-mail

CEL PRZETWARZANIA


Zapewnienie współpracy dla pytającego klienta - osoby poszkodowanej.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA


Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązków wynikających z umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 litera b) Regulamin.

OKRES PRZECHOWYWANIA


Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wynikający z celu ich przetwarzania, jednak maksymalnie przez okres 5 lat.

4.1.8 KARIERA (Dobór pracowników)

KRĄG DANYCH OSOBOWYCH


Imię i nazwisko, data urodzenia, adres, kontakt mailowy i telefoniczny, dane dotyczące jej doświadczenia zawodowego i preferencji, dane zawarte w dokumentach dostarczonych przez Osobę, której dane dotyczą

CEL PRZETWARZANIA


Firma GATE SHOP może gromadzić i przetwarzać dane osobowe osób ubiegających się o wpis do rejestru kandydatów do pracy oraz informacje o prowadzonych postępowaniach rekrutacyjnych. Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, które Operator przetwarza w celu doboru odpowiednich pracowników. Jest to realizacja działań przed zawarciem umowy o pracę, zawarcie umowy o pracę, uwzględnienie kandydatów do pracy w swojej ewidencji oraz informacja o toczących się postępowaniach rekrutacyjnych.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA


Wykonanie czynności przed zawarciem umowy o pracę i zawarciem umowy o pracę jest, zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 litera b) Regulamin, wykonanie czynności przed zawarciem umowy i wykonanie umowy.

Zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona zgodnie z § 13 ust. 1 litera a) ustawy w związku z ust Sztuka. 6 ust. 1 litera a) Regulaminu, który może być odwołany w każdym czasie na podstawie pisemnego żądania przesłanego na adres e-mail Operatora.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę oraz zawarciem umowy o pracę będą przetwarzane najdłużej do czasu realizacji umowy. Jeżeli całość lub część przetwarzanych danych osobowych, ze względu na określony cel, przestanie być niezbędna, Operator zlikwiduje je lub zanonimizuje w sposób uniemożliwiający identyfikację Osoby, której dane dotyczą, zgodnie z zasadą ochrony danych minimalizacji i ograniczenia czasu przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Osoby, której dane dotyczą, będą przetwarzane przez okres obowiązywania zgody, jednak maksymalnie przez okres 5 lat. Osoba zainteresowana wraz z wpisem do prowadzonej przez Operatora ewidencji kandydatów do pracy oraz informacją o toczących się postępowaniach rekrutacyjnych. Dane osobowe przestaną być przetwarzane po zakończeniu procedury rekrutacyjnej, w ramach której osoba, której dane dotyczą, zostanie wybrana jako kandydat do pracy, co oznacza ustanie celu przetwarzania tych danych, lub po wygaśnięciu zgody na ich przetwarzanie.

Dane osobowe mogą być przekazywane w celu oceny przydatności Osoby, której dane dotyczą, pod kątem przyszłego nawiązania stosunku pracy, do firm powiązanych majątkowo i personalnie z Operatorem, do firm, które w razie potrzeby mogą zapewnić archiwizacji przetwarzanych danych osobowych dla Operatora.

5. KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

5.1 GATE SHOP przekazuje dane osobowe podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne i funkcjonalne do realizacji celu przetwarzania danych realizowanego zgodnie z zamówioną przez Państwa usługą. W każdym przypadku przekazujemy dane dopiero po poinformowaniu Cię o tym iw razie potrzeby po uzyskaniu Twojej zgody. Kierujemy się zasadą minimalizacji przetwarzania danych osobowych oraz ograniczania długości przetwarzania danych osobowych.

5.2 Operator może przekazywać zebrane dane osobowe Osób, których dotyczy przetwarzanie, które przetwarza następującym podmiotom – może im zostać powierzony pośrednik lub niezależny operator przetwarzania danych osobowych:

 • GATE a.s., z siedzibą Textilná 6435/23, 034 01 Ružomberok, Republika Słowacka Numer identyfikacyjny: 36417742
 • firma: Blueweb s.r.o., z siedzibą Štefánikova 13, 010 01 Žilina, Słowacja, numer identyfikacyjny: 46 219 765
 • firma: Hoffmann Czechy, spol. s.r.o., z siedzibą Jeremenkova 725/90, 140 00 Praga, Czechy, ID: 26725789 dla terytorium Republiki Czeskiej
 • firma: GATE Poland SP Z O O, z siedzibą 11 Listopada 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Rzeczpospolita Polska, KRS: 0000544902 dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • firma: SC FAN Courier Express SRL, z siedzibą w Republice Rumunii, Bukareszt, 11C Sos. Fabrica de Glucoza, 2 okręg, IČO: J40/4014/2001, dla terytorium Republiki Rumunii
 • firma: General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., z siedzibą Průmyslova 5619/1, 586 01 Jihlava, Republika Czeska, REGON: 260 87 961, na terytorium Republiki Czeskiej
 • firma: General Logistics Systems Poland Sp. z oo z siedzibą Paprotna 10, 51-117 Wrocław, Rzeczpospolita Polska, REGON: 0000005009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • firma: Packeta Słowacja s. R. z oo, z siedzibą pod adresem Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratysława - rejon Petržalka, Republika Słowacka, numer identyfikacyjny: 48 136 999, na terytorium Republiki Słowackiej
 • firma: Touch4IT s.r.o., z siedzibą pod adresem Hana Meličkova 5, 841 05 Bratysława, Republika Słowacka, numer identyfikacyjny: 48 024 066
 • firma EXPANDECO s.r.o. z siedzibą Májová 304/38, Žarnovica 966 81, REGON: 47 980 052
 • Firma: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone
 • Firma: Meta, 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, Stany Zjednoczone Ameryki
 • pracownicy firm GATE SHOP odpowiedzialni za zarządzanie i monitorowanie tego Serwisu
 • pośrednikowi, który świadczy lub może świadczyć usługi hostingowe dla Operatora i jego celów, zarządzanie tym Serwisem, zarządzanie systemami CRM Operatora, wprowadzanie danych, e-mail marketing, bank przyjmujący itp.
 • podmiotom świadczącym usługi doradcze różnego rodzaju (księgowe, podatkowe, prawne itp.)
 • firmom świadczącym usługi/bramki płatnicze, firmom transportowym, instytucjom finansowym, firmom świadczącym usługi pocztowe i korespondencyjne
 • organy władzy publicznej oraz podmioty, którym ustawa przyznaje prawo dostępu (np. policja)
 • innym osobom, które świadczą usługi na rzecz Operatora i przetwarzają dane osobowe w jego imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, co może w razie potrzeby zapewnić spełnienie przez Operatora określonych obowiązków związanych ze stosunkami prawnymi z Osoby poszkodowane we wszystkich lub niektórych krajach, w których działa Operator.

5.3 Dokładną listę osób wskazanych jako Odbiorcy w danym czasie można uzyskać pisemnie pod adresem e-mail: info@gate.shop

6. MIĘDZYNARODOWY PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Firma GATE SHOP nie zamierza przekazywać danych osobowych państwu trzeciemu, organizacji międzynarodowej ani podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów wskazanych w poprzednim art. 5 niniejszej Informacji o przetwarzaniu.

7. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH.

7.1 Nasza firma GATE SHOP stosuje wszelkie odpowiednie środki techniczne, prawne i administracyjne zapewniające wypełnienie nałożonych prawem obowiązków w zakresie zachowania i ochrony Twoich danych osobowych w walce z nielegalnym przetwarzaniem, ujawnieniem, uszkodzeniem, utratą itp.

7.2 Dane osobowe, które przetwarzamy w określonym celu lub kilku określonych celach, przechowujemy wyłącznie przez okres wykorzystania w tym celu lub w tych celach lub przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będziemy przetwarzać tylko do czasu odwołania przez Ciebie tej zgody, jednak maksymalnie przez okres 10 lat.

7.3 Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszej części 4 Regulaminu, możemy zachować Twoje dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, zastosowania lub wykonywania prawa lub w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

8. TWOJE PRAWA

8.1 W niniejszym punkcie 8 niniejszych Informacji o przetwarzaniu podsumowaliśmy prawa przysługujące Ci na mocy Ustawy o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia.

8.2 Twoje podstawowe prawa wynikające z ustawy o ochronie danych to:

a) prawo dostępu

(b) prawo do sprostowania

(c) prawo do usunięcia

(d) prawo do ograniczenia przetwarzania

(e) prawo do przenoszenia danych

(f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

(g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

h) prawo do cofnięcia zgody

8.3 Prawo dostępu: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od Operatora potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, w zakresie podania informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, których dotyczy, oraz osobach będących odbiorcami danych osobowych, o przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o istnieniu prawa do żądania od operatora sprostowania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle pozyskanych informacji, o istnieniu profilowania oraz o gwarancjach udzielanych w przypadku międzynarodowego przekazywania informacji. Pierwsza kopia zostanie dostarczona bezpłatnie, ale dodatkowe kopie mogą podlegać rozsądnej opłacie. Możesz zażądać swoich danych osobowych pod adresem e-mail: info@gate.shop

8.4 Masz prawo do poprawiania wszelkich nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą. W odniesieniu do celów przetwarzania Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie oświadczenia uzupełniającego.

8.5 W pewnych okolicznościach masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Okoliczności te obejmują: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały pozyskane lub w inny sposób przetwarzane; cofniesz zgodę na przetwarzanie na podstawie zgody; sprzeciwiasz się przetwarzaniu na podstawie określonych przepisów obowiązującego prawa o ochronie danych; przetwarzanie ma na celu marketing bezpośredni; dane osobowe zostały pozyskane bez upoważnienia lub niezgodnie z prawem. Istnieją jednak wyjątki od prawa do usunięcia danych. Ogólne wyjątki mają zastosowanie, gdy przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; wypełnienie obowiązku prawnego; lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

8.6 W pewnych okolicznościach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Te okoliczności to: kwestionujesz dokładność danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale wykluczasz usunięcie; nie potrzebujemy już danych osobowych do celów naszego przetwarzania, ale Ty potrzebujesz danych osobowych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu weryfikacji tego sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie zostanie na tej podstawie ograniczone, możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe. Będziemy je jednak przetwarzać inaczej: za Twoją zgodą; w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej; lub z uwagi na ważny interes publiczny.

8.7 Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, ale tylko w zakresie, w jakim pozwala na to podstawa prawna. Przetwarzanie jest niezbędne do: wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania powierzonej nam władzy publicznej; lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią. Jeżeli wniesiesz taki sprzeciw, a my nie będziemy w stanie wykazać ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie ma na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych.

8.8 Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Jeżeli zgłosisz taki sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu.

8.9 Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do zadań realizowanych ze względu na interes publiczny.

8.10 Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

8.11 W zakresie, w jakim została wyrażona podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

8.12 Możesz skorzystać z wszelkich praw związanych z Twoimi danymi osobowymi za pisemnym powiadomieniem.

8.13 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności tj. możesz w dowolnym momencie cofnąć zgodę, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail: info@gate.shop, podając swoje dane osobowe co najmniej w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z informacją, że nie chcesz, aby Operator przetwarzał Twoje dane osobowe (lub jeśli chciałbyś otrzymywać tylko wybrane oferty, prosimy o wskazanie, które to są oferty, abyśmy mogli Ci sprostać).

9. PROFILOWANIE

9.1 Firma GATE SHOP nie stosuje tzw Profilowanie polegające na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych (za pośrednictwem aplikacji internetowych lub oprogramowania)

10. KLIENCI GATE, a.s. – PIERWOTNY OPERATOR – UMOWA WSPÓŁOPERATORÓW

10.1 Do 6 marca 2023 roku pierwotnym operatorem Serwisu była spółka GATE, a.s., z siedzibą Textilná 6435/23, Ružomberok 034 01, REGON: 36 417 742, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Żylinie, Firma: Sro, nr wpisu: 10957 /L (dalej zwana „Pierwotnym operatorem” lub też firmą „GATE”).

10.2 Firma GATE, jako pierwotny operator właściwego systemu informatycznego do przetwarzania danych osobowych, jest operatorem danych osobowych osób fizycznych, które były:

 • przez osoby odwiedzające Witrynę (zwane dalej „Pierwotnym Odwiedzającym Witrynę”)
 • przez nabywców towarów za pośrednictwem Witryny z rejestracją online lub bez i/lub przez nabywców towarów za pośrednictwem sklepów detalicznych GATE z osobistą rejestracją dokonywaną bezpośrednio w sklepie (dalej „Pierwotny Nabywca”)
 • przez potencjalnych nabywców towarów, którzy dokonali rejestracji online w Witrynie bez zakupu towarów lub którzy wypełnili formularz online w Witrynie bez zakupu towarów (dalej jako „Początkowy Potencjalny Klient”)
 • osoby poszukujące pracy, które wypełniły internetowy formularz „Kariera” na Stronie internetowej (zwane dalej „Pierwotnym Wnioskodawcą”)

(zwane dalej osobami wymienionymi w punktach (i) do (iv) łącznie tylko jako „Pierwotne osoby, których to dotyczy” w odpowiedniej formie gramatycznej).

10.3 Dane osobowe pierwotnych osób, których dane dotyczą Pierwotny operator przetwarzał w systemie informatycznym m.in. „marketing” na potrzeby „marketingu bezpośredniego”, tj. w celu przesyłania informacji o produktach, akcjach, usługach, nowościach modowych, promocjach, rabatach, bonach rabatowych i innych działaniach realizowanych głównie w celu wsparcia sprzedaży (dalej jako „Newsletter” lub też „Ogłoszenia handlowe”) na zgłoszony elektroniczny adres (e-mail) Klienta.

10.4 Wszystkie pierwotne zadania i czynności pierwotnego operatora GATE dotyczące obsługi sklepu internetowego (e-sklepu) zrzeszonego w Serwisie zostały płynnie przeniesione na spółkę GATE SHOP w wyniku zawartej Umowy przeniesienia własności jednostka.

W związku z przeniesieniem zadań i czynności związanych ze sklepem internetowym (e-sklepem) zrzeszonym w Serwisie z pierwotnego operatora na spółkę GATE SHOP, współoperatorzy, z dniem wejścia w życie przeniesienia zadań i czynności związanych sklepu internetowego, określają ich wspólną odpowiedzialność w związku z przetwarzaniem danych osobowych pierwotnych osób, których dane dotyczą, podczas dalszego przetwarzania ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. W tym celu operator pierwotny oraz firma GATE SHOP zawierają, zgodnie z art. 26 Rozporządzenia, UMOWĘ WSPÓŁOPERATORÓW (Umowa współoperatorów).

10.5 W Umowie Wspólnego Operatora Pierwotny Operator i Operator GATE SHOP określają swoje wspólne obowiązki przy przetwarzaniu danych osobowych Pierwotnych Podmiotów danych, w szczególności w odniesieniu do obowiązku udzielania informacji Podmiotom danych zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Rozporządzenia, obowiązek wyznaczenia punktu kontaktowego dla Pierwotnych Podmiotów danych, należycie uwzględniając odpowiednie role Współoperatorów i ich relacje z Pierwotnymi Podmiotami danych. Tekst Umowy Joint Operators można znaleźć tutajUmowa współoperatorów.

10.6 Udostępnianie danych osobowych pierwotnych osób, których dane dotyczą, tj. ich nowe zgodne z prawem udostępnienie GATE SHOP następuje w dniu 6 marca 2023 r.

11. ZMIANY NINIEJSZYCH INFORMACJI

11.1 Możemy od czasu do czasu aktualizować te INFORMACJE O PRZETWARZANIU, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej.

11.2 Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian w tych Informacjach.

11.3 Możemy informować Cię o zmianach w tych Informacjach przez e-mail.

12. DANE KONTAKTOWE OPERATORA

12.1 Możesz się z nami skontaktować:

(a) pocztą na adres pocztowy wskazany w art. 1 pkt 1.1 niniejszej Informacji o przetwarzaniu,

(b) wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej,

(c) telefonicznie pod numerem kontaktowym 0800 500 558 opublikowanym na naszej Stronie Internetowej,

(d) pocztą elektroniczną, korzystając z adresu e-mail info@gate.shop opublikowanego w naszym Serwisie.

12.2 Operator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którą można się skontaktować pod adresem e-maillegal@gate-wear.com .

W Rużomberku, 9.5.2023 2023 r